Zakres i zasięg czasopisma

Cel i zakres tematyczny czasopisma został tak pomyślany, by dostarczyć Czytelnikowi wiedzy zarówno z prawa rolnego, prawa żywnościowego jak i prawa ochrony środowiska. Przegląd Prawa Rolnego służy rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspieraniu procesu stanowienia i stosowania prawa oraz rozwiązywaniu problemów występujących w praktyce. Dlatego są i będą w przyszłości zamieszczane w Przeglądzie prace z zakresu teorii prawa rolnego, ale również studia i materiały z badań, nowości unijnego prawa rolnego, opracowania z zakresu międzynarodowego prawa rolnego, a także prace dotyczące praktyki. Każdy numer zawiera również przegląd orzecznictwa oraz piśmiennictwa, w tym przegląd czasopism zagranicznych.

Proces recenzji

Publikacje w Przeglądzie są recenzowane zgodnie z wymogami Ministerstwa szkolnictwa Wyższego zawartymi w „Zasadach recenzowania”. Warunkiem publikacji jest uwzględnienie ewentualnych uwag recenzyjnych.
Nadesłane artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów niebędących członkami Redakcji i Rady Naukowej czasopisma ani pracownikami zatrudnionymi w jednostce wydającej czasopismo oraz niepozostających z autorem publikacji w konflikcie interesów.
Do recenzowania artykułów autorów zagranicznych powołuje się przynajmniej jednego recenzenta zagranicznego, niepozostającego z autorem publikacji w konflikcie interesów.
Konkluzja zawarta w recenzji może mieć postać:
a) dopuszczającą do druku,
b) dopuszczającą do druku pod warunkiem dokonania odpowiednich zmian,
c) negatywną, zgodnie z podanym niżej formularzem recenzji;
Tożsamość recenzentów poszczególnych artykułów nie jest ujawniana Autorom.
Redakcja publikuje nazwiska recenzentów na stronie internetowej.

Harmonogram publikacji

2 numery rocznie, wersja drukowana jest wersją pierwotną

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia  otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

Zasady etyki

Ghostwriting, guest authorship i plagiat są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE) - wersja polska zaleceń dostępna w przekładzie Ewy Rozkosz i Sylwii Ufnalskiej 

 

Recenzenci

Recenzenci rocznika 2011:
1. Beata Jeżyńska
2. Alina Jurcewicz
3. Małgorzata Korzycka-Iwanow
4. Teresa Kurowska
5. Krystyna Stefańska
6. Elżbieta Tomkiewicz
7. Błażej Wierzbowski
8. Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2012:
1. Luis Javier Gutierrez Jerez
2. Beata Jeżyńska
3. Zdzisław Niedbała
4. Marcin Orlicki
5. Walenty Poczta
6. Zygmunt Truszkiewicz
7. Błażej Wierzbowski
8. Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2013:
1. Paweł Czechowski
2. Josè Ramòn Sànchez Jaraba
3. Beata Jeżyńska
4. Alina Jurcewicz
5. Aurelia Nowicka
6. Tadeusz Smyczyński
7. Aneta Suchoń
8. Stanisław Stachowiak
9. Agnieszka Szymecka-Wesołowska
10. Josè Martínez
11. Elżbieta Tomkiewcz
12. Zygmunt Truszkiewicz
13. Błażej Wierzbowski
14. Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2014:
1. Francesco Adornato
2. Beata Jeżyńska
3. Alina Jurcewicz
4. Piotr Kardas
5. Teresa Kurowska
6. Pamela Latanzi
7. Dorota Łobos-Kotowska
8. Àngel Martínez Gutiérrez
9. Johanna Monien
10. Jan Schürmann
11. Andrzej J. Szwarc
12. Elżbieta Tomkiewicz
13. Ilaria Trapè
14. Błażej Wierzbowski
15. Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2015:
1. Maria Hernando Rydings
2. Beta Jeżyńska
3. Alina Jurcewicz
4. Dorota Łobos-Kotowska
5. Jesús María Martín Serrano
6. Angel Martínez Gutíerrez
7. Aneta Suchoń
8. Elżbieta Tomkiewicz
9. Lourdes de la Torre Martínez
10. Błażej Wierzbowski
11. Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2016:
1. Mariagrazia Alabrese
2. Paweł Gała
3. Dorota Łobos-Kotowska
4. Beata Jeżyńska
5. Izabela Lipińska
6. José Martinez
7. Aneta Suchoń
8. Błażej Wierzbowski
9. Elżbieta Tomkiewicz
10. Ewa Tuora-Schwierskott
11. Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2017:
1. Juan Ignacio Peinado Gracia
2. Beata Jeżyńska
3. Alina Jurcewicz
4. Izabela Lipińska
5. Dorota Łobos-Kotowska
6. Trinidad Vasquez Ruano
7. Jan Schürmann
8. Giuliana Strambi
9. Elżbieta Tomkiewicz
10. Ilaria Trapè
11. Merle Welk
12. Błażej Wierzbowski
13. Andrzej Zieliński

Recenzenci rocznika 2018:
1. Laura Marín Cáceres
2. José María Cazorla
3. Eloisa Cristiani
4. Ángel Martinez Gutíerrez
5. Beata Jeżyńska
6. Alina Jurcewicz
7. Małgorzata Korzycka
8. Dorota Łobos-Kotowska
9. Nancy Malanos
10. Trinidad Vásquez Ruano
11. Arturo Garcia Sanz
12. Elżbieta Tomkiewicz
13. Paweł Wojciechowski
14. Andrzej Zieliński

Historia czasopisma

zasopismo publikowane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostało zarejestrowane w 2007 r. jako półrocznik. Od tego czasu Przegląd Prawa Rolnego wydawany jest nieprzerwanie. Autorami opracowań zamieszczonych w czasopiśmie są niemal wszyscy polscy agraryści. Dzięki temu „Przegląd” pełni funkcję integrującą środowisko badaczy prawa rolnego. Publikowane są również opracowania przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego, nie tylko z państw europejskich. Współczesne wyzwania rolnictwa, a w związku z tym prawa rolnego, nie odnoszą się jedynie do danego terytorium, ale mają wymiar globalny. Już pierwszy numer „Przeglądu” z 2007 r. zawierał artykuły agrarystów włoskich. Współpraca naukowa Katedry Prawa Rolnego z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i internacjonalizacja prowadzonych badań spowodowały, że z czasem krąg autorów zagranicznych znacznie się rozszerzył. O ile pierwsze artykuły zagraniczne były tłumaczone na j. polski, to od dłuższego czasu ukazują się one w językach oryginalnych (kongresowych). Oczywiste jest zatem, że wśród recenzentów są również zagraniczni badacze. Międzynarodowy charakter czasopisma znajduje też wyraz w składzie Komitetu Naukowego. „Przegląd” już w pierwszej ocenie ministerialnej z 2010 r. otrzymał 6 punktów, a w ostatniej – 8. Aktualnie czasopismo znajduje się w wykazie punktowanych czasopism naukowych – 20 pkt.