Pressto.

Nagłowek strony

Zasady

Cel i zakres tematyczny czasopisma

Transdyscyplinarne pismo naukowe dostępne on-line
Język: polski, angielski
Pismo publikuje oryginalne artykuły naukowe podejmujące problemy badawcze z zakresu filozofii politycznej, krytycznych nauk społecznych, materializmu historycznego, socjologii historycznej, antropologii globalizacji, analizy dyskursu, teorii kultury, teorii społecznej i historii intelektualnej.
Pismo ma zasięg światowy. Głównym celem czasopisma jest publikowanie oryginalnych, nowatorskich artykułów z wymienionych dziedzin, cechujących się zarazem dużym potencjałem politycznym i krytycznym. Szczególny nacisk położony jest na materialistyczną refleksję nad myśleniem i historię społeczną Europy Środkowej i Wschodniej oraz transregionalne łączenie perspektyw badawczych.

Wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie on-line publikowane na stronie http://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt

 

Działy

ARTYKUŁY

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

TŁUMACZENIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane

VARIA

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

ARTYKUŁY RECENZYJNE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Zaznaczone Recenzowane

RECENZJE

Zaznaczone Przesyłanie tekstów aktywne Zaznaczone Zindeksowane Niezaznaczone Recenzowane
 

Proces recenzji

 • Liczba recenzji zewnętrznych: 2
 • Liczba wstępnych recenzji wewnątrzredakcyjnych: 1-2
 • Rodzaj recenzji zewnętrznej: dwóch anonimowych, niezależnych recenzentów spoza redakcji, o stopniu naukowym nie niższym niż autora, dobieranych ze względu na zainteresowania badawcze (tzw.  double-blind review process). W wypadku tekstów powstałych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany przez instytucję zagraniczną spoza kraju pochodzenia autora pracy.
 • Średni czas oczekiwania na recenzję: 8 tygodni
 • „Praktyka Teoretyczna” jest czasopismem naukowym, przestrzegającym standardów jakości publikacji przyjętych w świecie akademickim. Pismo kierowane jest zarówno do środowisk uniwersyteckich, jak i ludzi kultury, aktywistów, działaczy politycznych i wszystkich tych, którym nieobca jest krytyczna, zaangażowana refleksja nad otaczającą rzeczywistością. W szczególności pismo poświęcone jest filozofii politycznej (zarówno tej teoretycznej, jak i o bardziej praktycznym zacięciu), krytycznym naukom społecznym i szeroko rozumianym naukom o kulturze. Publikuje zarówno teksty teoretyczne, analityczne, jak i empiryczne analizy i wyniki badań.
 • Wychodząc naprzeciw współczesnym tendencjom w produkcji wiedzy, „Praktyka Teoretyczna” zachęca również do wykraczania poza standardowe mechanizmy pracy nad tekstem. Dlatego zaprasza autorów i autorki nie tylko do nadsyłania gotowych tekstów, ale i samych abstraktów, pomysłów i projektów badań, które mogą stać się początkiem kolektywnej pracy, owocnej wymiany myśli pośród redakcji i jej współpracowników, których grono będzie się tym samym stale rozszerzać.

  Procedura publikacji tekstu w Praktyce Teoretycznej:
 • Nadsyłane lub wypracowane w zespole teksty nie mogą być wcześniej publikowane lub równolegle złożone do druku w innym miejscu. Artykuły podlegają najpierw ocenie redakcyjnej (1-2 osoby), ewentualne uwagi przekazywane są autorowi w postaci not naniesionych na plik tekstowy i krótkiego komentarza. Autor/-ka w razie potrzeby przygotowuje poprawioną wersje tekstu. W następnej kolejności jakość tekstu oceniana jest przez dwóch niezależnych, anonimowych recenzentów kompetentnych w danej dziedzinie wiedzy, posiadających stopień naukowy nie niższy niż autor/-ka tekstu. Przy recenzji artykułów i kwalifikowaniu ich do publikacji w czasopiśmie brane są pod uwagę takie kryteria jak: znajomość literatury przedmiotu, znaczenie naukowe artykułu, warsztat naukowy i metoda, klarowność wywodu, spójność argumentacji, uzasadnienie wniosków. Formularz wypełniany przez recenzentów naukowych do pobrania tutaj. Autor/-ka otrzymuje informację o przyjęciu do publikacji wraz z raportem recenzenckim uzasadniającym decyzję i zawierającym ewentualne sugestie poprawek i modyfikacji. Po przygotowaniu przez autora/-kę ostatecznej wersji tekstu przekazywany jest on do korekty i w dalszej kolejności do publikacji w odpowiednim numerze „Praktyki Teoretycznej”.
 • Teksty prosimy przesyłać na adres: praktykateoretyczna@gmail.com.
 • Teksty powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi edytorskimi „Praktyki Teoretycznej”. Wraz z tekstem głównym plik powinien zawierać abstrakt oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. W osobnym pliku prosimy dołączyć dane kontaktowe (w tym afiliację akademicką), adres e-mail do korespondencji oraz biogram akademicki autora. Po otrzymaniu e-maila z tekstem redakcja przesyła autorowi/-ce potwierdzenie odbioru tekstu. Wszystkie dalsze ustalenia dotyczące publikacji tekstu odbywać się będą drogą elektroniczną.

 

Harmonogram publikacji

Częstotliwość wydawania: 4 tematyczne numery rocznie (kwartalnik). Wszystkich zainteresowanych publikacją w Praktyce Teoretycznej zachęcamy do nadsyłania abstraktów zarówno w odpowiedzi na regularnie ogłaszane call for papers, jak i do działu varia.

 

Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Za procedurę przyjmowania i publikowania tekstów czasopismo nie pobiera od autorów żadnych opłat.

 

 

Recenzenci

2016

dr Marcin Bogusławski, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr Anna Bartnik, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr Michał Choptiany, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Borys Cymbrowski, Uniwersytet Opolski, Polska
prof. Janusz Dobieszewski, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Jacek Dobrowolski, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. Paweł Dybel, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska
dr hab Danilo Facca, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska
dr Piotr Graczyk, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr hab. Michał Herer, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Krzysztof Kędziora, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr hab. Jacek Kochanowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności, Polska
dr hab. Maria Kostyszak, Uniwersytet Wrocławski, Polska
dr hab. Marek Kozłowski, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr hab. Michał Kozłowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
prof. Małgorzata Kowalska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
dr Michał Kruszelnicki, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska
dr hab. Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska
dr hab. Adam Lipszyc, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska
dr hab. Krzysztof Matuszewski, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr hab. Jakub Momro, Uniwersytet Jagielloński, Polska
dr hab. Paweł Pieniążek, Uniwersytet Łódzki, Polska
dr hab. Aneta Pieniądz, Uniwersytet Warszawski, Polska
Jerzy Prokopiuk, GNOSIS, Polska
dr hab. Maria Solarska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska
dr Maciej Sosnowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska
dr Oskar Szwabowski, Uniwersytet Szczeciński, Polska
dr Monika Rogowska-Stangret, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Michał Weres, badacz niezależny, Polska
dr Krzysztof Wolański, badacz niezależny, Polska
dr Marek Woszczek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

2015

dr Jacek Dobrowolski, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Maya Andrea Gonzalez, University of California, Stany Zjednoczone
dr Nicholas Heron, University of Queensland, Australia
prof. Małgorzata Kowalska, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
prof. Leszek Koczanowicz, Uniwersytet Humanistyczny SWPS, Polska
dr Michał Kozłowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab. Piotr Laskowski, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr hab. Ewa Łukaszyk, Uniwersytet Warszawski, Polska
dr Magdalena Małecka, Columbia University, Stany Zjednoczone
dr Ewa Majewska, ICI Berlin, Niemcy
prof. Małgorzata Mazurek, Columbia University, Stany Zjednoczone
dr Krzysztof Nawratek, Plymouth University, Wielka Brytania
dr Robert Pawlik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
dr Przemysław Pluciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr Paul Rekret, Richmond, the American International University in London, Wielka Brytania
dr John Short, University of York, Wielka Brytania
dr Karolina Sikorska, badaczka niezależna, Polska
dr Maciej Sosnowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska
dr hab. Jan Sowa, badacz niezależny, Polska
prof. Andrzej Szahaj, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
prof. Jacek Tittenbrun, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr Paweł Tomczok, Universytet Śląski, Polska
dr Jessica Whyte, Western Sydney University, Australia
dr Joss Winn, Lincoln University, Lincoln, Wielka Brytania
dr Tomasz Żaglewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
dr hab. Arkadiusz Żychliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

2014

dr hab. Krzysztof Abriszewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Piotr Antoniewicz, Uniwersytet Wrocławski
prof. Bogdan Banasiak, Uniwersytet Łódzki
dr Mariusz Baranowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
mgr Edwin Bendyk, Collegium Civitas w Warszawie
dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska, Uniwersytet Warszawski
dr Piotr Bogalecki, Uniwersytet Śląski
dr Radosław Bomba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Michał Buchowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Paweł Ciołkiewicz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
prof. dr hab. Adam Chmielewski, Uniwersytet Wrocławski
prof. Winson Chu, University of Wisconsin, USA
prof. John Clarke,  The Open University, Wielka Brytania
dr Izabela Desperak, Uniwersytet Łódzki
dr Zuzanna Dziuban, University of Konstanz, Niemcy
dr Piotr Filipkowski,  Instytut Filozofii i Socjologii PAN
dr hab. Mirosław Filiciak, SWPS w Warszawie
dr Karol Franczak, Uniwersytet Łódzki
dr Krzysztof Hagemejer
dr Karen Hollinger, Armstron State University, USA
dr Mikołaj Iwański, Akademia Sztuki w Szczecinie
dr hab. Jerzy Jarniewicz, Uniwersytet Łódzki
dr Mariusz Jastrząb, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
dr Krzysztof Kędziora, Uniwersytet Łódzki
prof. Tomasz Kizwalter,  Uniwersytet Warszawski
dr Gal Kirn, Humboldt University Berlin, Niemcy
mgr Zbigniew Marcin Kowalewski
dr hab. Kazimierz Krzysztofek, SWPS w Warszawie
dr Grzegorz Krzywiec, Instytut Historii PAN
dr Iwona Kurz, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
mgr inż. Krzysztof Lewandowski
dr hab. Adam Lipszyc, Instytut Filozofii i Socjologii PAN
prof. Harri Melin, University of Tampere, Finlandia
dr hab. Tomasz Mizerkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krzysztof Moraczewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. UŚ Andrzej Niesporek, Uniwersytet Śląski
dr Magdalena Nowicka, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Joanna Orska, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Paweł Pieniążek, Uniwersytet Łódzki
dr Przemysław Pluciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Paul Rekret, Richmond American International University, Wielka Brytania
prof. Jacob Rigi, Central European University, Węgry
dr Roma Sendyka, Uniwersytet Jagieloński
prof. Andrzej Skrendo, Uniwersytet Szczeciński
mgr Karolina Sikorska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, Uniwersytet Łódzki
dr Agata Skórzyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Kamil Śmiechowski, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Jan Sowa, Uniwersytet Jagielloński
prof. Barry Trachtenberg, University at Albany, USA
dr Michał Traczyk, Fundacja Instytut Kultury Popularnej
dr hab. Maciej Tymiński, Uniwersytet Warszawski
prof. UŚ dr hab. Krzysztof Uniłowski, Uniwersytet Śląski
dr Anna Zachorowska-Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
dr Tomasz Załuski, Uniwersytet Łódzki
dr Arkadiusz Żychliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2013
dr Małgorzata Abassy, Uniwersytet Jagielloński
dr Dominik Antonowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Kamila Biały, Uniwersytet Łódzki
prof. Grażyna Borkowska, Polska Akademia Nauk
prof. Enda Brophy, Simon Fraser University
dr Roman Chymkowski, Uniwersytet Warszawski
prof. Jacqueline Couti, University of Kentucky
prof. Sharon Crasnow, Norco College
dr Anna Curcio, Università di Calabria
Katarzyna Czerwonogóra, Leo Baeck Fellowship Program
dr Jonathan Darling, University of Manchester
dr hab. Aleksandra Derra, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Iza Desperak, Uniwersytet Łódzki
prof. Joanne Dowdy, Kent State University
dr Piotr Graczyk, Uniwersytet Jagielloński
prof. Inga Iwasiów, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Julita Jabłecka, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr Małgorzata Jakubowska, Uniwersytet Łódzki
prof. Nathalia Jaramillo, Kennesaw State University
prof. Don Kalb, Central European University
dr Andrew Karvonen, University of Manchester
dr Ewa Klekot, Uniwersytet Warszawski
prof. Jerzy Kochan, Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Jacek Kochanowski, Uniwersytet Warszawski
dr Beata Kowalska, Uniwersytet Jagielloński
dr Michał Kozłowski, Uniwersytet Warszawski
dr Prem Kumar Rajaram, Central European University
dr Małgorzata Kwietniewska, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Piotr Laskowski, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Adam Lipszyc, Polska Akademia Nauk
dr Małgorzata Anna Maciejewska, Polska Akademia Nauk
dr Lena Magnone, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tomasz Majewski, Uniwersytet Jagielloński
dr Lucyna Marzec, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Zofia Marzec, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marianna Michałowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Jakub Momro, Uniwersytet Jagielloński
dr Paweł Mościcki, Polska Akademia Nauk
prof. Serpil Oppermann, Hacettepe Üniversitesi
prof. Stanisław Piłaszewicz, Uniwersytet Warszawski
dr Tommaso Redolfi Riva, Università degli Studi di Firenze
dr Agnieszka Rejniak-Majewska, Uniwersytet Łódzki
dr Paweł Rudnicki, Dolnośląska Szkoła Wyższa
dr Tomasz Sieczkowski, Uniwersytet Łódzki
dr Agata Skórzyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Maciej Sosnowski, Polska Akademia Nauk
dr hab. Jan Sowa, Uniwersytet Jagielloński
prof. Tomasz Szkudlarek, Uniwersytet Gdański
dr Katarzyna Szumlewicz, Uniwersytet Warszawski
prof. Max Tomba, Università di Padova
dr Mariusz Turowski, Uniwersytet Wrocławski
dr Richard Twine, Edge Hill University
prof. Virginia Villaplana Ruiz, Universidad de Murcia
dr hab. Izabela Wagner, Uniwersytet Warszawski
dr Tomasz Warczok, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Błażej Warkocki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Katarzyna Więckowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Veronika Wöhrer, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
dr Jadwiga Zimpel, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2012
prof. Bogdan Banasiak, Instytut Kultury Współczesnej, UŁ
dr Guntar Catlaks, Education International, Belgia
dr Filip Ilkowski, Instytut Nauk Politycznych UW
dr Małgorzata Jakubowska, Instytut Kultury Współczesnej, UŁ
prof. Peter Hudis, Oakton Community College, Chicago, USA
dr Krzysztof Kędziora, Instytut Filozofii UŁ
prof. Leszek Kleszcz, Instytut Filozofii UWr
prof. Leszek Koczanowicz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
dr Paweł Korobczak, Instytut Filozofii UWr
dr hab. Maria Kostyczak, Instytut Filozofii UWr
mgr Zbigniew Kowalewski, Fondazione Ernesto Che Guevara, Bolsena, Włochy
dr Michał Kozłowski, Instytut Filozofii UW
prof. Paweł Kozłowski, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
dr Grzegorz Krzywiec, Instytut Historii PAN
dr Małgorzata Kwietniewska, Instytut Filozofii UŁ
dr Ricardo F. Macip, Benemérita Universidad Autónoma Puebla, Meksyk
dr hab. Tomasz Majewski, Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki
dr Dawid Misztal, Instytut Filozofii UŁ
dr Tomasz Sieczkowski, Instytut Filozofii UŁ
dr Marcus Caesar Ricci Teshainer, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brazylia
dr Bernardo Venturi, Universita di Bologna, Włochy
dr Krzysztof Wolański
prof. Szymon Wróbel, IFiS PAN
 
Rok 2011
dr Marcin Adamczak (UAM)
prof. Bogdan Banasiak (UŁ)
dr Monika Bobako (UAM)
dr Zuzanna Dziuban (UAM)
dr Maciej Gdula (UW)
dr Michał Herer (UW)
prof. Leszek Kleszcz (UWr)
prof. Leszek Koczanowicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
dr Marta Kosińska (UAM)
prof. Małgorzata Kowalska (Uniwersytet w Białymstoku)
dr Michał Kozłowski (UW)
prof. Marek Krajewski (UAM)
prof. Krzysztof Matuszewski (UŁ)
dr Krzysztof Nawratek (Plymouth University)
prof. Andrzej Piotrowski (UŁ)
dr Maria Solarska (UAM)
dr Jan Sowa (UJ)
dr Agata Skórzyńska (UAM)
prof. Tomasz Szkudlarek (UG)
prof. Anna Zeidler-Janiszewska (SWPS)
 
Rok 2010
dr Monika Bakke (UAM)
prof. Rafał Drozdowski (UAM)
dr Zuzanna Dziuban (UAM)
dr Andrzej W. Nowak (UAM)
prof. Krzysztof Podemski (UAM)
dr Agata Skórzyńska (UAM)
dr Jan Sowa (UJ)

 

Zasady etyki

Redakcja Praktyki Teoretycznej dokłada wszelkich starań, by zapewnić jak najwyższą jakość i rzetelność publikacji naukowych, a także wdraża i utrzymuje wysokie standardy komunikacji z autorami, recenzentami i czytelnikami.

Redakcja wdrożyła wytyczne MNiSW dotyczące rzetelności pracy naukowej i uznania autorstwa.

Redakcja przyjmuje do wiadomości, akceptuje i w miarę możliwości wprowadza standardy etycznej  pracy wydawniczej zgodne z wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE).

W szczególności chodzi o procedury związane z dbałością o oryginalność publikacji, dostępność informacji i etycznego postępowania wobec autorów, recenzentów, czytelników i wszelkich osób trzecich takich jak osoby badane czy inni naukowcy.

Nieetyczne praktyki autorskie
Rzetelność stanowi jeden z podstawowych standardów pracy naukowej, jaki staramy się utrzymywać w naszym czasopiśmie. Zarówno redakcja, jak i czytelnicy tekstów mają prawo i obowiązek wiedzieć, jakie podmioty zaangażowane były w powstanie opublikowanego na łamach „Praktyki Teoretycznej” materiału, a także mieć pewność co do uczciwości i rzetelności autorów. Czasopismo posiada opracowane i stosowane procedury mające na celu wyeliminowanie artykułów nieoryginalnych, plagiatów, autoplagiatów i publikacji wtórnych wobec wcześniejszych prac.

W szczególności Redakcja zachęca wszystkie zainteresowane strony do postępowania w sposób etyczny. Autorzy powinni nadsyłać do publikacji tylko materiały ich autorstwa, w odpowiedni sposób informując o wkładzie innych osób, zapożyczeniach, cytatach i wykorzystaniu cudzych bądź własnych wcześniejszych badań i zaistniałych bądź potencjalnych konfliktach interesów.

Autoplagiat
W naszym czasopiśmie wykorzystywanie poprzednio opublikowanych większych partii tekstu (text recycling) uznajemy za niedopuszczalne. W wypadku prezentacji wcześniejszych ustaleń w nowym świetle czy dla innej grupy czytelniczej akceptowalne jest wykorzystanie partii tekstu dotyczących metody czy dotychczasowego stanu wiedzy. W takim wypadku autor czy autorka winna jednak jasno wskazać miejsca poprzedniej publikacji i upewnić się czy nie narusza praw autorskich osób trzecich, jak inni współautorzy czy podmioty wydawnicze.

Publikacja wtórna
Praktyka Teoretyczna publikuje oryginalne artykuły naukowe, co oznacza również, że za niewskazane uważa się prezentowanie już opublikowanych badań, opatrzonych tymi samymi wnioskami co w poprzedniej publikacji. Oczywiście autor może nawiązać do wcześniej zebranych materiałów czy przeprowadzonych badań. Należy jednak wyraźnie ten fakt zaznaczyć, wprowadzając odnośnik do miejsca publikacji i przedstawić czytelnikom zasadność takiego wykorzystania: nowe konteksty, pytania badawcze czy wnioski.

Uznanie autorstwa
Autorzy i autorki nadsyłający teksty do publikacji mają obowiązek poinformować Redakcję o udziale innych autorów czy wyspecjalizowanych podmiotów („ghostwriting”) w powstaniu publikacji (również badań będących jej podstawą). Należy także unikać sytuacji przyznawania autorstwa w wypadkach, gdy udział danej osoby w powstaniu tekstu był znikomy lub żaden („guest authorship”).

Jawność finansowania
Autorzy i autorki zobowiązani są również do ujawnienia źródeł finansowania zgłaszanej publikacji. Informacja o współautorach, współpracownikach i innych zaangażowanych (również finansowo) podmiotach powinna zawierać szczegółowe dane na temat charakteru i skali ich udziału. W szczególności należy podać źródła finansowania badań z wyszczególnieniem instytucji finansującej i numeru grantu.

Etyka prowadzenia badań społecznych
Autorzy i autorki prezentujący wyniki badań społecznych zobowiązani są dbać o dobro swoich narratorów, respondentów, informatorów i osób trzecich, których w jakiś sposób dotyczy publikowany materiał. W szczególności chodzi o dochowanie przyjętych w naukach społecznych standardów poufności materiału, informowania badanych o jego wykorzystaniu, unikania prezentacji materiału jednoznacznie wskazującej na konkretne badane osoby (chyba, że zostały o tym poinformowane i wyraziły zgodę), niewykorzystywanie danych poufnych i drażliwych (dotyczy to również materiałów archiwalnych) oraz niepostępowanie wbrew woli czy domniemanemu interesowi badanych (dotyczy to również spadkobierców czy woli wyrażonej przez osoby już nieżyjące). Dotyczy to również materiału ilustracyjnego.

Postępowanie Redakcji
Wyłączną odpowiedzialność za podane informacje dotyczące powyższych problemów (lub ich brak) ponosi autor/autorzy zgłaszający manuskrypt do publikacji. W przypadku powstania uzasadnionych podejrzeń dotyczących nieetycznych zachowań i nierzetelności naukowej, Redakcja podejmuje kroki zalecane przez COPE.

W wypadku uzasadnionych podejrzeń Redakcja stara się wyjaśnić sprawę z udziałem wszystkich zaangażowanych stron. W wypadku niesatysfakcjonujących wyjaśnień, braku woli współpracy w usunięciu problematycznych praktyk lub ignorowania sprawy Redakcja może odrzucić złożony do druku manuskrypt czy wycofać już opublikowany artykuł. Wychwycone przejawy nierzetelności naukowej i zwykłej nieuczciwości (jak plagiaty) będą dokumentowane i upubliczniane (z powiadomieniem odpowiednich instytucji, takich jak uczelnie macierzyste autorów, komisje etyki i instytucje finansujące włącznie).

Jednolitość i standard recenzji
Redakcja dokłada wszelkich starań, by postępować etycznie i rzetelnie w pracy z autorami i recenzentami. Procedura nadsyłania i oceniania tekstów przez Redakcję jest jasno opisana i stosowana w identyczny sposób do wszystkich publikowanych materiałów, jeśli nie zaznaczono inaczej. Części pisma poddawane pełnej procedurze recenzyjnej są wyraźnie oznaczone.

„Praktyka Teoretyczna” publikuje również artykuły autorstwa członków i członkiń redakcji. Materiały te podlegają standardowym i stałym dla wszystkich treści procedurom pracy nad tekstem i oceny recenzenckiej. Proces publikacji jest w takich wypadkach prowadzony przez innego redaktora niż autor.

Redakcja dba o odpowiednią jakość recenzji. Każdy oryginalny artykuł naukowy jest oceniany przez dwóch specjalnie wybranych, niezależnych recenzentów czy recenzentki. Redakcja nie płaci za recenzje i nie zleca recenzji w pakietach. W wypadku uzasadnionego podejrzenia konfliktu interesów lub bliskiej współpracy między autorką a recenzentką wybierani są inni recenzenci. Redakcja akceptuje wskazania autorów dotyczące unikania określonych recenzentów i nieustannie poszerza bazę recenzentek.

Sprawy konfliktowe i tryb odwoławczy
Na każdym etapie komunikacji z autorami i recenzentami Redakcja dopuszcza polemikę i uargumentowaną dyskusję. Redakcja przyjmuje uwagi krytyczne co do swojej pracy i stara się uwzględnić je w dalszych działaniach. W razie potrzeby autor ma możliwość dyskusji z uwagami i ocenami recenzentów wewnętrznych, jak i zewnętrznych i komunikowania się zarówno z Redakcją, jak i – za jej pośrednictwem – z recenzentami. Redaktorzy pisma starają się uwzględniać merytoryczne argumenty autorów na ich korzyść. Niezgoda autora czy autorki z sądami recenzentów nie są jednak wystarczającą podstawą do zmiany decyzji redakcji. W uzasadnionych przypadkach Redakcja kieruje artykuły do ponownej recenzji.

Redakcja dba o poufność recenzji, nie upublicznia recenzji ani korespondencji z autorami i recenzentami, chyba że na ich wyraźna prośbę. Redakcja – również w wypadku konfliktów – nie ujawnia tożsamości recenzentów wewnętrznych jak i zewnętrznych przyjmując, że jest to podstawowa zasada zapewniająca rzetelność ich pracy. Jednocześnie Redakcja uważa za niestosowne publikowanie czy publiczne komentowanie pracy recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych przez autorów i autorki. W takich wypadkach zalecany jest rzeczowy kontakt z redakcją i uargumentowana polemika z recenzjami.

Procedura antyplagiatowa
W celu zapewnienia autentyczności i wysokiej jakości publikowanych artykułów, czasopismo realizuje nowoczesną procedurę ich oceny i należy do systemu CrossCheck.
CrossCheck jest to inicjatywa stworzona przez CrossRef oraz iThenticate i powstała, aby zapewnić profesjonalną pomoc w zapobieganiu publikowania plagiatów i innych form nierzetelności naukowej. System oferuje wysokiej klasy narzędzie porównywania dokumentów z największą na świecie bazą treści naukowych pochodzących od wielu wydawców.

Redakcja Praktyki Teoretycznej informuje, że przypadki wskazanych tu negatywnych praktyk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, edytorzy naukowi, itp.).

 

Statystyki

MONTH (2016)

01

02

Downloads

427

316


 

 

(Raport systemu COUNTER)    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo