[1]
Pichnicka-Trivedi, P. 2021. Retoryka populizmu: struktura ponad sensem. Praktyka Teoretyczna. 42, 4 (grudz. 2021), 65–92. DOI:https://doi.org/10.14746/prt2021.4.3.