Negri, A., & Hardt, M. (2011). Metropolia. Praktyka Teoretyczna, 3, 97-105. https://doi.org/10.14746/prt.2011.3.1