Derrida, J. (2013). Uniwersytet bezwarunkowy. Praktyka Teoretyczna, 7(1), 57–60. https://doi.org/10.14746/prt.2013.1.5