Pichnicka-Trivedi, P. (2021). Retoryka populizmu: struktura ponad sensem. Praktyka Teoretyczna, 42(4), 65–92. https://doi.org/10.14746/prt2021.4.3