Pichnicka-Trivedi, Patrycja. 2021. „Retoryka Populizmu: Struktura Ponad Sensem”. Praktyka Teoretyczna 42 (4):65-92. https://doi.org/10.14746/prt2021.4.3.