Praktyka Teoretyczna https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br /> Praktyka Teoretyczna to multidiscyplinarne czasopismo naukowe wydawane po polsku i angielsku, dostępne bez ograniczeń on-line. Pismo dostarcza platformy wymianie myśli i praktyce teoretycznej badaczy i badaczek z różnych dziedzin nauki, których łączy świadomość politycznego potencjału własnej działalności i niezgoda na bierne kontemplowanie otaczającego świata. Perspektywy tego, co żywe, wspólnego myślenia, odczuwania i współpracy powinny wyznaczać naczelne i podstawowe punkty widzenia właściwe wszelkiej praktyce teoretycznej. Teoria jest jedną z wielu form praktyki, której rzeczywistością jest walka klas prowadzona w polu naukowym. Jej horyzont stanowi zaś zawsze całościowe przekształcenie stosunków społecznych. Choć wychodzi ona od zaciekłych zmagań o pojęcia, to z całą pewnością na nich nie poprzestaje. Pojęcie praktyki teoretycznej jest ważne także ze względu na jego usytuowanie w ramach stosunków sił i relacji władzy w społeczeństwie. Teoria to przestrzeń ustanawiana i reprodukowana przez określone praktyki. Cała historia idei składa się natomiast z ciągłych przekształceń pola teoretycznego, stanowiących efekt tyleż samego namysłu, co materialnej walki politycznej, aktów cenzury, wyparcia, instytucjonalnej represji czy oporu, rozwoju sił wytwórczych, stosunków produkcji i katalizującej wszystkie te przemiany wciąż zaostrzającej się walki klasowej. Dlatego też prowadzenie materialistycznej analizy otaczającego nas świata z zachowaniem wysokich standardów pracy naukowej i tworzenie środków produkcji naukowej dla bliskich nam perspektyw badawczych uważamy za zadanie warte podjęcia.</p><ul class="oczasopismie"><li><a href="/index.php/prt/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li><li><a href="/index.php/prt/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li><li><a href="/index.php/prt/issue/archive">ARCHIWUM</a></li></ul><div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong><p>DOAJ; CEEOL; ERIH PLUS 2015; ARIANTA; PKP Index; Google Scholar; WorldCat<strong><br /></strong></p></div><div class="oczasopismie"><strong>ZNAJDZIESZ NAS:</strong><center><a href="https://pl-pl.facebook.com/PraktykaTeoretyczna"><img src="/public/piotr/spol/facebook.png" alt="Facebook" /></a> <a href="https://twitter.com/pteoretyczna"><img src="/public/piotr/spol/twitter.png" alt="Twitter" /></a></center></div><div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:</strong><br /><strong></strong><p><img class="transparent" src="/public/site/images/byczynski/mnisw_6_%E2%80%94_kopia.png" alt="https://pressto.amu.edu.pl/public/site/images/byczynski/mnisw_6_%E2%80%94_kopia.png" /></p></div><div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong>10.14746/prt</div><div class="oczasopismie"><strong>ISSN: </strong>2081-8130</div><div class="oczasopismie"><img src="/public/site/images/byczynski/bysa_small1.png" alt="" /></div> Adam Mickiewicz University in Poznan pl-PL Praktyka Teoretyczna 2081-8130 <p><strong>Autorzy:</strong><br />„Praktyka Teoretyczna” jest pismem, które chce realizować idee wolnego dostępu do wiedzy i poszerzania domeny dobra wspólnego. Ma służyć rozwojowi nauki i krytycznej refleksji w Polsce i na świecie w imię idei wolnego dostępu do wiedzy (Open Access). Całe pismo jest udostępniane za darmo w Internecie na warunkach licencji CC-BY-NC-SA (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe) w wersji 4.0 (szczegółowe warunki: <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" target="_self">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</a>). Artykuły w nim zamieszczone mogą być dowolnie przechowywane, kopiowane, drukowane, rozpowszechniane i wykorzystywane do celów naukowo-dydaktycznych przy zachowaniu warunków licencji. Apelujemy tylko o uznanie autorstwa i podanie źródła w myśl przyjętych w środowisku naukowym standardów.</p><p>Nie ma natomiast możliwości komercyjnego wykorzystania zgromadzonych zasobów bez pisemnej zgody wydawcy. Dostęp do czasopisma nie może być dystrybuowany za opłatą czy w jakikolwiek inny sposób limitowany przez inne podmioty.<br /><br />Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC [<a href="/ojs_3/pliki/pt/pt_umowa_pl.pdf" target="_self">PL.pdf</a>, <a href="/ojs_3/pliki/pt/pt_umowa_pl.docx" target="_self">PL.doc</a>, <a href="/ojs_3/pliki/pt/pt_agreement_en.docx" target="_self">EN.pdf</a>, <a href="/ojs_3/pliki/pt/pt_agreement_en.pdf" target="_self">EN.doc</a>].<br />Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Praktyka Teoretyczna” udzielają wydawcy czasopisma niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" target="_self">CC-BY-NC-SA 4.0</a>).<br /><br />Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.<br />Autorzy nadsyłanych artykułów powinni upewnić się, czy wykorzystywane przez nich materiały nie są chronione prawami autorskimi na rzecz innych osób i ponoszą odpowiedzialność za ewentualne uchybienia w tym względzie.</p> Obrazy motłochu https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/19997 . . . Copyright (c) 2019 Praktyka Teoretyczna https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-10-25 2019-10-25 33 3 7 13 10.14746/prt.2019.3.1 Ponowne zaczarowanie świata: technologia, ciało i budowanie dóbr wspólnych https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/19998 Tłumaczenie rozdziału książki Re-enchanting the World. Feminism and the Politics of the Commons (2019) Silvii Federici. Autorka polemizuje tu z opiniami, które przypisują rozwojowi technologii i komputeryzacji społecznie wyzwalającą funkcję. Wykazuje, że postęp technologiczny pokrywa się z rosnącą skalą wyzysku, ale także z „historią dezakumulacji” dóbr wspólnych i przedkapitalistycznych umiejętności, związanych z bezpośrednim i niesprywatyzowanym kontaktem ze światem przyrody. W drugiej części Federici pokazuje, w jaki sposób walki w obronie dóbr wspólnych, toczone najczęściej przez kobiety, zyskują dziś zasadnicze i globalne znaczenie. Opowiada się też po stronie pracy reprodukcyjnej jako odpowiedzialnej i paradoksalnie subwersywnej strategii przydatnej w obliczu politycznego i ekologicznego kryzysu. Silvia Federici Copyright (c) 2019 Praktyka Teoretyczna https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-10-25 2019-10-25 33 3 17 28 10.14746/prt.2019.3.2 Czarne i czerwone. Masy ludzkie w poezji polskiego futuryzmu https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/20002 Artykuł opisuje, w jaki sposób polityczne zaangażowanie polskiego futuryzmu wpłynęło na poetyckie reprezentacje tłumu. Futuryści przedstawiali masy jako rezerwuar energii na tyle silnej, że zdolnej nie tylko do obalenia dotychczasowego porządku, lecz również do stworzenia zrębów przyszłego ładu. A jednocześnie poszukiwali adekwatnych sposobów ich przedstawienia w popularnych słownikach epoki, sięgając po elementy dyskursu konserwatywnego, komunistycznego oraz militarnego. Spoiwem tych heterogenicznych, nie zawsze zbieżnych wyobrażeń była apoteoza rewolty, pojmowanej jako wyzwanie rzucone nowoczesnemu porządkowi (i kapitalizmowi). Aleksander Wójtowicz Copyright (c) 2019 Praktyka Teoretyczna https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-10-25 2019-10-25 33 3 29 44 10.14746/prt.2019.3.3 Wielogłowa hydra https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/20003 <p>Przetłumaczył ŁUKASZ MOLL</p><p>Prezentujemy pierwsze tłumaczenie na język polski fragmentu głośnej książki Petera Linebaugha i Markusa Redikera The Many-Headed Hydra: The Hidden History of Revolutionary Atlantic. Autorzy przedstawiają w niej transkontynentalny i transkulturowy zbiorowy podmiot oporu wobec rodzącego się systemu kapitalistycznego. Przetłumaczony fragment dostarcza przeglądu struktury atlantyckiego proletariatu, zdaje sprawę z kluczowej roli, jaką odgrywał on przy konstrukcji infrastruktury niezbędnej dla reprodukcji kapitalizmu, a także omawia jednocześnie popłoch i nadzieje, jaki zgraja żeglarzy, zbiegłych niewolników, heretyków i obrończyń dóbr wspólnych wzbudzała od Anglii po Karaiby.</p> Peter Linebaugh Marcus Rediker Copyright (c) 2019 Praktyka Teoretyczna https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-10-25 2019-10-25 33 3 47‒88 47‒88 10.14746/prt.2019.3.4 „Oj skończy się nam, skończy nasze mordowanie”. Ludowe pieśni antyfeudalne, Ściegienny, Szela i możliwy wpływ chłopskiej teologii emancypacyjnej na rabację galicyjską. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/20004 Opierając się na metodologii akcentującej narracyjny i dyskursywny wymiar historii, autor analizuje pieśni chłopskie towarzyszące rabacji galicyjskiej (1846) oraz rewolucyjnemu ruchowi ludowemu organizowanemu w Królestwie Polskim przez Związek Chłopski (1842–1844). Główna teza artykułu zakłada, że oba ruchy antyfeudalne były ze sobą powiązane pod względem zarówno teorii, jak i praktyki, a jej źródłem była teologia emancypacyjna księdza Piotra Ściegiennego. Liczne przesłanki potwierdzające postawioną w ten sposób hipotezę można znaleźć w zachowanych do dziś ludowych pieśniach buntowniczych. Rekonstruując powiązania między twórczością chłopów zaangażowanych w oba ruchy rewolucyjne, autor odnosi treść badanych utworów do pism politycznych Ściegiennego. Ich relacyjna lektura dostarcza dowodów pozwalających zakwestionować obecną w pismach konserwatywnych historyków dewaluację warstw ludowych jako podmiotów rewolucyjnych. Paralele, które można znaleźć we wspomnianych pieśniach rabacji i Związku Chłopskiego oraz w twórczości politycznej księdza Piotra Ściegiennego, prowadzą do wniosku, że praktyka ruchu ludowego kojarzonego zwykle z Jakubem Szelą była głęboko zakorzeniona w teorii autora Złotej książeczki, zaś jej nadrzędnym celem było obalenie ustroju feudalnego na terenie Galicji, a nie – jak chce to widzieć policyjna historiografia – użyciem przez administrację austriacką polskojęzycznych chłopów do stłumienia szlacheckiego powstania krakowskiego (1846). Kasper Pfeifer Copyright (c) 2019 Praktyka Teoretyczna https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-10-25 2019-10-25 33 3 89 114 10.14746/prt.2019.3.5 Bandyta społeczny https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/20005 <p>Tłumaczenie rozdziału klasycznej pracy Erica Hobsbawma Primitive Rebels. Jest to próba stworzenia modelowego obrazu rozbójnika społecznego za pomocą analizy przykładów europejskich brygantów od trzynastego do dwudziestego wieku. W drugiej części rozdziału autor zastanawia się nad potencjałem politycznym bandyty społecznego, to jest na tym, czy ów rodzaj działalności może skutecznie podważyć zastane hierarchie.</p><p>Tłumaczył: Michał Pospiszyl</p> Eric Hobsbawm Copyright (c) 2019 Praktyka Teoretyczna https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-10-25 2019-10-25 33 3 115 134 10.14746/prt.2019.3.6 "Jak przyszli Koreańczycy, to wszystko runęło. Jak wieża". Przyczynek do oddolnej historii Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu” https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/20011 Artykuł powstał w oparciu o badania (conricerca) przeprowadzone w Fabryce Samochodów Osobowych na Żeraniu. Odbyto łącznie siedemnaście rozmów dotyczących realiów życia fabrycznego oraz światopoglądu badanych robotników i robotnic. W niniejszym tekście przedstawiono fragmenty wywiadów dotyczące przemian politycznych w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Zostały one opracowane i podzielone tematycznie. Głównym celem, jaki postawił sobie autor tekstu, jest przedstawienie robotniczej narracji na temat upadku tzw. realnego socjalizmu w Polsce i tego, jaki miał on wpływ na losy fabryki. Znaczna część pracy została poświęcona kwestii przejęcia zakładu przez koreański koncern Daewoo. Fakt ten w dużej mierze zaważył na losie fabryki. Nie był on obojętny dla pracowników fso, o czym świadczą liczne głosy robotników zebrane w tym artykule. Metoda, którą posłużył się autor conricerca – została wypracowana na gruncie myśli operaistycznej do badania włoskiej klasy robotniczej w drugiej połowie xx wieku. Zakłada ona, że warunkiem wspólnych badań prowadzonych z przedstawicielami klasy robotniczej jest podmiotowe uczestnictwo robotników i robotnic. W toku badań powinno się dążyć do przezwyciężenia sztywnej opozycji badający–badani na rzecz podejścia, zgodnie z którym badacze są jednocześnie badanymi, a badani – badaczami. Piotr Michalik Copyright (c) 2019 Praktyka Teoretyczna https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-10-25 2019-10-25 33 3 137 169 10.14746/prt.2019.3.7 Podatki ubezpieczeniowe w perspektywie progresji fiskalnej: efektywność opodatkowania pracy i kapitału dla lewicowych polityk redystrybucji ekonomicznej https://pressto.amu.edu.pl/index.php/prt/article/view/20012 <span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Podatki ubezpieczeniowe, zwane w Polsce składki, stosowane najbardziej degresywny rodzaj opodatkowania w zakresach podatków, gdzie są stosowane, prowadząc do wzrostu nierówności społecznych. </span><span style="vertical-align: inherit;">W ciągu ostatniego półwiecza podatkowego te stałe są narzędzia do obsługi nadmiernego opodatkowania, z pracy i selektywnego finansowania publicznej opieki zdrowotnej oraz systemów rentowych i emerytalnych. </span><span style="vertical-align: inherit;">Tymczasem dużo efektywniej obejmuje podstawowe usługi ubezpieczeniowe, które mogą być zasilane za pomocą progresywnego systemu fiskalnego. </span><span style="vertical-align: inherit;">Budowa progresywnego systemu fiskalnego powinna być stosowana nie tylko o stopniowanych podatkach, w tym są to szczególnie ważne wartości wolnej od podatku, ale przede wszystkim wszystkim o wyborze przedmiotu opodatkowania. </span><span style="vertical-align: inherit;">Większość negatywnych relacji na gospodarkę i inwestycje opodatkowania przepływów, duże ogólne, w tym przede wszystkim wszystkim. </span><span style="vertical-align: inherit;">Lepsze są podatki konsumpcyjne jako opodatkowanie pracy i podatków zależnych. </span><span style="vertical-align: inherit;">Najbardziej korzystne jest opodatkowanie zasobów usług, majątków. </span><span style="vertical-align: inherit;">Głównym celem fiskalnym należy być przesunięciem budżetu państwa z opodatkowania pracy na opodatkowanie usług.</span></span> Stefan Paweł Załęski Copyright (c) 2019 Praktyka Teoretyczna https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 2019-10-25 2019-10-25 33 3 171 210 10.14746/prt.2019.3.8