https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/issue/feed Pedagogika Społeczna Nova 2022-06-10T12:53:21+02:00 Maciej Zychowicz maciej.zychowicz@amu.edu.pl Open Journal Systems <p>Misją czasopisma jest zwrócenie uwagi na środowiskowe konteksty procesów wychowawczych oraz koncentracja na analizie warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb rozwojowych jednostek i grup społecznych we wszystkich fazach wieku społecznego oraz różnorodnych sytuacjach życiowych i środowiskach (nauka, praca, czas wolny, rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza i towarzyska, miejsce zamieszkania, działalność społeczna, kulturalna itd.).</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/psn/about" target="_blank" rel="noopener">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/psn/issue/current" target="_blank" rel="noopener">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/psn/issue/archive" target="_blank" rel="noopener">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W: </strong>Google Scholar; WorldCat</div> <div class="oczasopismie"> <p><strong>DOI: </strong>10.14746/psn</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong><strong>ISSN: </strong></strong><strong>2720-1635&nbsp; &nbsp;E-ISSN: 2720-7587&nbsp;</strong></div> <div class="oczasopismie"><strong>Prace publikowane w czasopismie dostepne są na&nbsp;&nbsp;<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" rel="license">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe</a>.</strong></div> <div class="oczasopismie"><strong><img src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" alt="Creative Commons License"></strong></div> <div class="oczasopismie">&nbsp;</div> <div class="oczasopismie"> <div class="oczasopismie"><strong>WYDAWCA:</strong></div> <div class="oczasopismie"><a href="https://press.amu.edu.pl/">Wydawnictwo Naukowe UAM</a></div> <div class="oczasopismie">Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu</div> </div> https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33909 Od Redaktor Naczelnej 2022-06-07T19:30:34+02:00 Katarzyna Segiet psnova@amu.edu.pl 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Katarzyna Segiet https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33918 Wyróżnienie w V edycji Konkursu Historycznego Ministra Spraw Zagranicznych 2022-06-07T12:28:57+02:00 Redakcja Czasopisma psnova@amu.edu.pl 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Redakcja Czasopisma https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33919 Sprawozdanie z XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej „Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty – Koncepcje – Praktyki”, 13–17.09.2021, Poznań–Obrzycko 2022-06-08T08:47:06+02:00 Kamila Słupska psnova@amu.edu.pl 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Kamila Słupska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33912 Strona Redakcyjna 2022-06-08T07:55:28+02:00 Redakcja Czasopisma psnova@amu.edu.pl 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Redakcja Czasopisma https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33913 Spis treści 2022-06-07T19:30:34+02:00 Redakcja Czasopisma psnova@amu.edu.pl 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Redakcja Czasopisma https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33915 Wymogi edytorskie 2022-06-07T12:14:15+02:00 Redakcja Czasopisma psnova@amu.edu.pl 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Redakcja https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33914 Stopka redakcyjna 2022-06-07T19:30:35+02:00 Redakcja Czasopisma psnova@amu.edu.pl 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Redakcja Czasopisma https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33923 O ideowym dziedzictwie Heleny Radlińskiej. Przybliżenia 2022-06-08T08:46:56+02:00 Wiesław Theiss psnova@amu.edu.pl <p>Celem artykułu jest przedstawienie spuścizny teorii normatywnej autorstwa Heleny Radlińskiej (1879–1954), założycielki polskiej szkoły pedagogiki społecznej. Artykuł koncentruje się na zaproponowanej przez Radlińską kategorii etosu służby społecznej oraz takich wartościach jak m.in.: wolność i niezależność, rządy prawa, swobody obywatelskie, szacunek dla każdego człowieka, wrażliwość społeczna, nonkonformizm , solidarność i braterstwo oraz walka z niesprawiedliwością społeczną. Te solidne wartości obecne w dziedzictwie Radlińskiej są dziś ważnym źródłem wiedzy o edukacji i demokracji. Czynią pedagogikę społeczną właściwą odpowiedzią na szeroki wachlarz współczesnych procesów modernizacyjnych, gdyż ma ona na celu ochronę i rozwój „świata ludzkiego życia”.</p> 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Wiesław Theiss https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33924 Problematyka wartości w pedagogice społecznej – pola poszukiwań. Refleksje wprowadzające 2022-06-08T08:46:53+02:00 Mariusz Cichosz psnova@amu.edu.pl <p>Problematyka wartości jest problematyką kluczową w naukach społecznych, także w pedagogice. Proces wychowania bowiem mocno jest osadzony i odwołuje się m.in.; do takich zagadnień, jak; wzory, wzorce i normy. One zaś są interpretowane aksjologicznie i uzyskują zawsze właśnie taką – aksjologiczną identyfikację. Każda też z subdyscyplin pedagogicznych podejmuje to zagadnienie w sposób specyficzny i aspektywny. Dla pedagogiki społecznej obok już tradycyjnych obszarów poznawczych i interpretacyjnych w tym zakresie, jak przyjmowane koncepcje człowieka oraz życia społecznego ważny jest także obszar i problematyka zasad, w oparciu o które należy/można przekształcać - w procesie wychowania - świat społeczny. Jedną z nich jest zasada dobra wspólnego. Można postawić pytanie; do jakich tradycji nawiązuje w tym zakresie pedagogika społeczna, jak interpretuje tą zasadę oraz jakie są współczesne wyzwania z nią związane?</p> 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Mariusz Cichosz https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33925 Społeczne i polityczne uwarunkowania nierówności oświatowych w Polsce. Geneza – rozmiary – polityka bezczynności 2022-06-08T08:46:50+02:00 Tadeusz Pilch psnova@amu.edu.pl <p>Opracowanie poświęcone jest zjawisku nierówności oświatowych, w szczególności między miastem a wsią, które traktuję jako podstawowe źródło wszelkiej nierówności w nowoczesnym społeczeństwie. Dostęp do kształcenia i udział w systemie oświaty jest głównym źródłem społecznego awansu człowieka we współczesnym świecie. Dostęp do szkolnictwa reguluje prawo narodowe i traktaty międzynarodowe. Udział w kształceniu warunkowany był w przeszłości okolicznościami społecznymi i obyczajowymi (np. nauka kobiet, polityka stanowa w Rzeczpospolitej szlacheckiej), współcześnie natomiast jest zależny głównie od warunków ekonomicznych. Wszelkie wskaźniki mierzące poziom rozwoju i warunków materialnych mieszkańców miasta i wsi ukazują głębokie zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej między tymi dwoma środowiskami, zawsze na niekorzyść wsi. Genezy tych nierówności upatrywać należy zarówno w uwarunkowaniach historycznych, które dla wsi były wręcz tragiczne, w postaci jednej z najokrutniejszych, opresyjnych form pańszczyzny, jak również w czasach współczesnych, które na wieś nałożyły bezwzględne serwituty, np. tzw. obowiązkowych dostaw, odbierając rolnikom wszelki kapitał rozwojowy. I ta nieprzyjazna polityka ekonomiczna wobec wsi jest kontynuowana przez aktualne władze, które tworząc pozory „dobroczynności” finansowej w postaci spektakularnych, jednorazowych gestów wyłączyły wieś z procesu awansu cywilizacyjnego, którego przykładem była w czasach realnego socjalizmu np. elektryfikacja wsi. Dziś symptomami upośledzenia ekonomicznego, a tym samym i kulturowego jest m.in. wykluczenie komunikacyjne; likwidacja infrastruktury kulturalnej; wykluczenie dziecka wiejskiego z wszelkich zajęć rozwojowych, pozaszkolnych – co automatycznie skazuje je na intelektualną drugorzędność; wzrost kosztów kształcenia, komercyjnych opłat za internaty, bursy; beztroska rządu o stan zdrowia dzieci wiejskich. Strategia rozwoju, mityczny ład gospodarczy nie tworzą żadnych złudzeń, że awans ekonomiczny i kulturowy wsi jest przedmiotem troski rządu o równomierny rozwój wszystkich środowisk, a szczególnie środowisk upośledzonych. W zakresie awansu oświatowego wsi, w świetle ogłaszanych deklaracji ministerstwa edukacji, trzeba porzucić wszelkie nadzieje. Blokada społecznego charakteru szkoły, wyjęcie jej spod wpływów samorządu i wspólnoty rodziców, groteskowe deklaracje programowych celów kształcenia, wszechwładza kuratorów, która nigdy w historii nie dała dobrych owoców, odbierają nadzieję na szanse awansu i równości.</p> 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Tadeusz Pilch https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33926 Ius cogens human rights. The absolute right regarding prohibition of torture and the related interpretations, with particular consideration to the reservations of the United States 2022-06-08T08:46:49+02:00 Izolda Takács psnova@amu.edu.pl <p>The following paper attempts to introduce the general characteristics of the concept of torture and to describe it both as human right and criminal act. I will furthermore address the specific interpretation of the USA with regards to their reservation towards the Convention against Torture and Other Cruel, Inhu- man or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT). Finally, the paper delineates the accountability of member states and the two methods applied to survey and prevent infringements.</p> 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Izolda Takács https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33927 Choć można o „niebie”, to słuszniej bodaj o „chlebie” – między wartościami a potrzebami z perspektywy pedagogiki społecznej 2022-06-08T08:46:40+02:00 Marek Budajczak psnova@amu.edu.pl <p>Artykuł prezentuje krytyczny ogląd użyteczności tradycyjnych definicji i typologii pojęcia wartości dla potrzeb praktyki pedagogiki społecznej i proponuje wykorzystanie w tym celu kategorii potrzeby, jednak nie w dominujących ujęciach psychologii, a według<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>zobiektywizowanej systemowej koncepcji potrzeb człowieka autorstwa Tomasz Kocowskiego.</p> 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Marek Budajczak https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33928 Pedagogika społeczna wobec wartości 2022-06-08T08:46:38+02:00 Wojciech Sroczyński psnova@amu.edu.pl <p>Problem znaczenia aksjologicznych podstaw teorii i praktyki działania pedagogicznego stanowił i jest ważnym polem badawczym pedagogów. Problematyka wartości znajduje w nim istotne miejsce. Podejmowana jest głównie w ramach pedagogiki ogólnej. Teoretycy pedagogiki społecznej budując teoretyczne podstawy kształtowania środowiska wychowawczego, działania socjalno-pomocowego, opiekuńczego, kulturalnego, nieformalnej edukacji publicznej odnoszą się do problemu wartości od początków zaistnienia tej dyscypliny. Jak definiuje się wartości? Jak istnieją i jakie mają znaczenie w życiu człowieka? Jaką postawę wobec wartości przyjmują teoretycy pedagogiki społecznej w sytuacji wyemancypowania się z obszaru jej naukowych analiz węższych specjalności? Czy pedagogika społeczna może być wobec wąskich specjalności czymś w rodzaju meta-teorii? Tego typu zagadnienia stanowią zasadniczy wątek analiz prezentowanego artykułu.</p> 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Wojciech Sroczyński https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33929 Wspomaganie wychowawczego rozwoju człowieka opartego na wartościach w świetle teorii Stefana Kunowskiego 2022-06-08T08:46:31+02:00 Katarzyna Pawełek psnova@amu.edu.pl <p>W artykule omówiono warstwicową teorię wychowania Stefana Kunowskiego. Pokazano, jak ważna jest pomoc wychowawcza dla prawidłowego ukształtowania wychowanka – proces przemiany wewnętrznej i jego uwarunkowania, dynamiczne składniki wychowania oraz kierunki rozwoju wychowawczego. Przedstawiono wychowawcze działanie agosu oraz rolę wartości w procesie wychowania. Wskazano także podpowiedzi Stefana Kunowskiego dla współczesnej pedagogiki dotyczące wspomagania wychowawczego rozwoju człowieka.</p> 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Katarzyna Pawełek https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33930 Szkoła, rynek pracy, wsparcie społeczne – dynamika zmian relacyjnych 2022-06-08T08:46:28+02:00 Piotr Mosiek psnova@amu.edu.pl <p>Współczesna, ciągle poddawana reformie, polska szkoła mierzy z trudnym zadaniem przygotowania uczniów do funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Poza zadaniami związanymi z wychowaniem i opieką kluczowe wydaje się być wypełnianie przez nią funkcji prozatrudnieniowej. Artykuł w swej wymowie szczególny nacisk kładzie na problematykę wsparcia uczniów (prosocjalna aktywność szkoły) oraz pojmowanie altruizmu jako kluczowego zadania pedagogicznego.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Piotr Mosiek https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33931 Traumatic memory and the abuse of child rights in Things Fall Apart 2022-06-10T12:53:21+02:00 Onyekachi Peter Onuoha psnova@amu.edu.pl <p>Neglect is a form of child abuse it is the failure of parents to redeem their obligation towards their children. In the novel titled: Things Fall Apart (henceforth TFA) written by Chinua Achebe, the protago- nist called Okonkwo suffers parental neglect, which of course led to his ultimate downfall. Okonkwo’s father, Unoka failed to give adequate parental care to his son as portrayed by Achebe in the novel and that parental gap acted as an inertia in Okonkwo’s tragic end. Through the application of trauma theory, this study examines childhood trauma and how it conditions the character in adulthood in African novel. The study adopts the discursive approach to textual analysis and observes that toxic masculinity is a product of poor parenting resulting in childhood traumatic experiences that culminate into the use of force, exploitation and victimization cum abuse of children and women as depicted in TFA. The study submits that Okonkwo’s childhood trauma in TFA is an unexplored fear that influences and conditions him even unto adulthood. This study opines that Okonkwo’s trauma is a site for extended traumatization of kin and that Okonkwo’s unhealed trauma finds expression in his survival antics. The study concludes that Okonkwo is a trauma patient and his success and failure in Umuofia is a product of trauma.</p> 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Onyekachi Peter Onuoha https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33932 Imported cartoon films: Replacing African social-cultural values? 2022-06-08T08:46:20+02:00 Adjeketa Blessing psnova@amu.edu.pl <p>This study, Imported Cartoon Films: Replacing African Social-Cultural Values, examined the impact of animation movies on the Nigerian child in the areas relating to association and cultural values and affiliation. To ascertain the impact, the study seeks parents’ and caregivers’ opinions. The sociologi- cal research method is used. A random oral interview was conducted with parents and caregivers of children between the ages of 0–14. A good number of the research population and sample size have representatives from the low, middle, and upper-class citizens residing in Sapele, Delta State, Nigeria. While most of the respondents have a television set, a phone that can access cartoon films from the internet, others have access to cable television in their homes. The study finds that children spend more time with cartoon films than with peers at school and in the neighborhood. Also, most of the cartoon films Nigeria children are exposed to; do not reflect the culture of host communities because they are foreign. The study recommends that parents should monitor children’s attachment to cartoon films and encourage more peer association. Children should be exposed more to cartoons that reflect the culture and values of the host community for cultural posterity and preservation.</p> 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Adjeketa Blessing https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33920 Wiesław Ambrozik, Jerzy Modrzewski (red.), Stanisław Kowalski. Pamięć postaci uczonego i kontynuacje jego dorobku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021 2022-06-08T08:47:03+02:00 Ewa Syrek psnova@home.amu.edu.pl <p>Recenzja: Wiesław Ambrozik, Jerzy Modrzewski (red.), Stanisław Kowalski. Pamięć postaci uczonego i kontynuacje jego dorobku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021</p> 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Ewa Syrek https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psn/article/view/33921 Jerzy Modrzewski, Katarzyna Segiet, Agata Matysiak-Błaszczyk, Ewa Włodarczyk, Kamila Słupska, Astrid Tokaj, Maciej Zychowicz (red.), Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi. Z okazji jubileuszu poznańskiej pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2022 2022-06-08T08:46:59+02:00 Barbara Kromolicka psnova@amu.edu.pl <p>Recenzja: Jerzy Modrzewski, Katarzyna Segiet, Agata Matysiak-Błaszczyk, Ewa Włodarczyk, Kamila Słupska, Astrid Tokaj, Maciej Zychowicz (red.), Pedagogika społeczna w służbie człowiekowi. Z okazji jubileuszu poznańskiej pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2022</p> 2022-06-07T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2022 Barbara Kromolicka