Osiewicz, M. (2009). Wariantywność form fleksyjnych rzeczowników w listach polskich z lat 1525-1550 (rzeczowniki rodzaju nijakiego; rzeczowniki typu podskarbi, podczaszy; pluralia tantum; pluralne nazwy geograficzne; formy liczby podwójnej). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 223–259. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.13