Osiewicz, M. (2009) „Wariantywność form fleksyjnych rzeczowników w listach polskich z lat 1525-1550 (rzeczowniki rodzaju nijakiego; rzeczowniki typu podskarbi, podczaszy; pluralia tantum; pluralne nazwy geograficzne; formy liczby podwójnej)”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, s. 223–259. doi: 10.14746/pspsj.2009.15.13.