Osiewicz, Marek. „Wariantywność Form Fleksyjnych rzeczowników W Listach Polskich Z Lat 1525-1550 (rzeczowniki Rodzaju Nijakiego; Rzeczowniki Typu Podskarbi, Podczaszy; Pluralia Tantum; Pluralne Nazwy Geograficzne; Formy Liczby podwójnej)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 15, styczeń 2009, s. 223-59, doi:10.14746/pspsj.2009.15.13.