Pressto.

Nagłowek strony

Zgłoś swój artykuł: 2019, nr 34

Temat numeru: Z warsztatu biografa
Redaktor tematyczny: dr hab. Jerzy Borowczyk (jerzy.borowczyk@gmail.com), dr Zofia Dambek-Gaillelis (z.dambek@gmail.com), dr Elżbieta Lijewska (lijewska@yahoo.pl), dr Lucyna Marzec (lmarzec@amu.edu.pl)
Data nadsyłania artykułów do części monograficznej – 30 czerwca 2018

Opis projektowanego numeru: Głównym założeniem 34. numeru „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Literacka” – zatytułowanego „Z warsztatu biografa” – będzie namysł nad fenomenem współczesnej biografistyki, jej rozmaitymi wcieleniami i zjawiskami. W kręgu zainteresowania znajdą się analizy i interpretacje biografistyki z nowoczesnej fazy dziejów, w tym jej wytworów najnowszych oraz fenomen pisarskiego statusu biografistyki. Aktualne pozostaje pytanie zarówno o podmiot, jak i przedmiot biografii. Wynika ono – jak sądzimy – ze szczególnej sytuacji biografistyki, z jednej strony przeformułowanej w „szkole” poststrukturalizmu, który ją teoretycznie rozkruszył, z drugiej strony wciąż odpowiadającej na potrzebę opowieści – narracji o człowieku, wytwarzającej siatkę napięć, która uwidacznia się w warsztacie współczesnych biografów. Antropologia literatury i sama praktyka pisania biografii dowodzą, że narracje o życiu konkretnej osoby nie wyczerpały swej mocy przyciągania, że ciągle interesuje nas człowiek – ale inaczej definiujemy „ciekawego człowieka”. Czym jest dzisiaj owo „bios”? Wreszcie, kim jest autor biografii (biograf)? Jak powstaje jego dzieło i jaką rolę on wobec swojego bohatera? Chcielibyśmy skupić się m.in. na warsztacie biografa, jego osobie (kim jest ten, który dokumentuje cudze życie, tworzy narrację etc.) oraz w jaki sposób powstaje biografia? Temat „Z warsztatu biografa” adresujemy zarówno do tych, którzy teoretycznie zajmują się biografistyką i jej historycznymi uwarunkowaniami lub w ramach swych dyscyplin naukowych zajmują się biografiami, a także do tych, dla których biografia jest sztuką.

Redakcja pisma informuje, że nadsyłanie artykułów do działów niezwiązanych z tematem głównym nie podlega żadnym ograniczeniom czasowym. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich nadsyłania i – po pozytywnej opinii redakcji oraz dwóch recenzentów zewnętrznych – publikowane w najbliższych możliwych numerach pisma.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo