Pressto.

Nagłowek strony

Zgłoś swój artykuł: 2018, nr 32

Temat numeru: (Nie)opisane. Poetki polskie XX i XXI wieku
Redaktorki tematyczne: dr hab. Joanna Grądziel-Wójcik, prof. UAM (jkwojcik@poczta.onet.pl), dr hab. Agnieszka Kwiatkowska, prof. UAM (agak@amu.edu.pl), dr hab. Ewa Rajewska (rajewska@amu.edu.pl)
Data nadsyłania artykułów do części monograficznej – numer zamknięty

Opis projektowanego numeru: Miejsca na literackim Parnasie współczesnej poezji kobiet zajmują z pewnością Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Anna Świrszczyńska, Wisława Szymborska czy Halina Poświatowska, które mają już stałą (choć często: ustaloną i skonwencjonalizowaną interpretacyjnie) pozycję w historycznoliterackich kompendiach. Dwudziestowieczna i najnowsza historia polskiej literatury domaga się jednak koniecznego wypełnienia nazwiskami mniej spektakularnymi, niemainstreamowymi lub niewypromowanymi, z uwzględnieniem również działalności translatorskiej, często niedocenianej i nieuważanej za wysokoartystyczną. Tym właśnie niedostatecznie opisanym poetkom, wchodzącym w różnorodne role pisarskie, autorkom, które jak dotąd nie doczekały się osobnych monograficznych opracowań, pozostawały w cieniu lub zapomnieniu, poświęcony zostanie tematyczny numer „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Literackiej”. Konieczne jest bowiem wypełnienie białych plam związanych z miejscem i rolą kobiet w komunikacji literackiej XX w., co prowadzić może do przewartościowań „kanonicznych” ujęć historycznoliterackich, docenienia autorek niedostatecznie wyeksponowanych lub postrzeganych stereotypowo. Równie istotne wydaje się też rozpoznanie oraz opisanie sytuacji piszących kobiet w literaturze najnowszej, XXI wieku, a także poetek „lokalnych”, związanych z regionem i pomijanych w scentralizowanych dyskursach badawczych.

Redakcja pisma informuje, że nadsyłanie artykułów do działów niezwiązanych z tematem głównym nie podlega żadnym ograniczeniom czasowym. Zgłoszenia rozpatrywane będą zgodnie z kolejnością ich nadsyłania i – po pozytywnej opinii redakcji oraz dwóch recenzentów zewnętrznych – publikowane w najbliższych możliwych numerach pisma.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo