(1)
Tokarska-Bakir, J. . Hannah Arendt I Badanie Antysemityzmu. Antysemityzm Jako Totemizm. 10.14746/pspsl 2020, 11-40.