(1)
Taudul, A. Hajdamaky and Zamek Kaniowski: Two Visions of Koliyivshchyna. 10.14746/pspsl 2020, 167-180.