(1)
Izdebska, A. Gotycyzm/Gotycyzmy/–/Rekwizyty/I/Metamorfozy. 10.14746/pspsl 2017, 325-338.