(1)
Izdebska, A. Gotycyzm/Gotycyzmy – Rekwizyty I Metamorfozy. 10.14746/pspsl 2017, 325-338.