Czwordon, P. (2009). Imperatyw, ironia i przemyt wierzbowych gruszek. Notatki o wierszu Do Jeruszalaim Jerzego Ficowskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (16), 179–189. https://doi.org/10.14746/pspsl:2009.16.13