Czwordon, P. (2009) „Imperatyw, ironia i przemyt wierzbowych gruszek. Notatki o wierszu Do Jeruszalaim Jerzego Ficowskiego”, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (16), s. 179–189. doi: 10.14746/pspsl:2009.16.13.