[1]
J. . Tokarska-Bakir, „Hannah Arendt i badanie antysemityzmu. Antysemityzm jako totemizm”, 10.14746/pspsl, nr 37, s. 11–40, wrz. 2020.