[1]
A. Taudul, „Hajdamaky and Zamek kaniowski: two visions of Koliyivshchyna”, 10.14746/pspsl, nr 39, s. 167–180, grudz. 2020.