Cel i zakres tematyczny czasopisma

Celem „Poznańskich Studiów Slawistycznych” jest publikacja efektów najszerzej rozumianych badań słowianoznawczych i bałkanistycznych, adresowanych do wszystkich, polskich i zagranicznych, znawców i miłośników kultury słowiańskiej oraz bałkańskiej. Na łamach pisma ukazują się teksty filologiczne (literaturoznawcze i językoznawcze), folklorystyczne, antropologiczne, kulturoznawcze, historiograficzne, religioznawcze i socjologiczne w wieloaspektowych, interdyscyplinarnych i często komparatystycznych ujęciach, rozpatrujące różnorodne zagadnienia slawistyczne.

Każdy numer czasopisma poświęcony jest innej tematyce i prowadzony przez innego redaktora tematycznego. Zagadnienia wybrane jako temat przewodni numeru stanowią odpowiedź na aktualne wyzwania humanistyki. Dyscypliną wiodącą dla czasopisma jest literaturoznawstwo, jednak realizując numery monograficzne sięgamy po konteksty językoznawcze, kulturoznawcze, historii, historii sztuki, religii czy socjologii. Prezentujemy zatem badania interkulturowe i interdyscyplinarne, reprezentujące różnorodne metodologie i różnorodne perspektywy badawcze. Obecność tekstów wykraczających poza literaturoznawstwo jest zróżnicowana w zależności od tematu przewodniego podejmowanego w danym numerze. Dla przykładu: numer trzeci czasopisma (Zaklęcie, zamówienie, zażegnanie. Magiczna moc słów w folklorze słowiańskim) poświęcony był badaniom antropologiczno-folklorystycznym, numer dziesiąty (Relacja państwo – Kościół w historii i kulturze) zdominowała perspektywa historyczno-kulturoznawcza, a numer trzynasty (Forma i funkcja w słowiańskich językach i tekstach kultury) ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje rozważania teoretyczno- i historycznoliterackie, przekładoznawcze, językoznawcze, historię sztuki (malarstwo, film, architekturę).

Teksty, które nie wpisują się ściśle w temat monograficzny danego numeru, jednak pozostają z nim w pewnej relacji, publikowane są w dziale Wokół tematu. Artykuły wykraczające poza tematykę numeru, ale poruszające ważne zagadnienia z obszaru Słowiańszczyzny, godne publikacji, zamieszczamy w dziale Poza tematem. Zamieszczamy również artykuły przeglądowe, recenzyjne i polemiki, które nie muszą wpisywać się w temat przewodni numeru. Przestrzeń główna czasopisma poświęcona jest jednak problemowi zasadniczemu każdego numeru.

Czasopismo dąży do rozszerzania przestrzeni dialogu między kulturami i przyczynia się do pogłębienia naukowej refleksji na temat literatur, języków, historii oraz kategorii antropologicznych i estetycznych, określających dawną i współczesną kulturę Słowian, inspiruje do dyskusji i polemik, pozwalających na zredefiniowanie zadań i kierunków rozwoju slawistyki, która obecnie w większym stopniu niż dotąd uwzględnia perspektywę kulturoznawczą, starając się odpowiedzieć na wiele pytań wypływających ze stale zmieniającej się rzeczywistości świata Słowian.

Proces recenzji

Artykuły nadesłane do publikacji w „Poznańskich Studiach Slawistycznych” poddane są ocenie w następującym trybie:

  1. Pierwsza lektura artykułu jest lekturą redakcyjną, tekst trafia do redaktora tematycznego numeru, redaktor naczelnej lub zastępcy redaktor naczelnej oraz wybranego członka Rady Naukowej. Pozytywna ocena redakcji jest warunkiem skierowania artykułu do recenzji zewnętrznej.
  2. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów oraz skrócenia tekstów, które nie będą spełniały wymogów redakcyjnych zamieszczonych w wytycznych dla autorów.
  3. Do oceny każdego artykułu redakcja powołuje dwóch niezależnych recenzentów spoza redakcji, jednostki wydającej czasopismo, a także spoza ośrodka, z którego pochodzi autor. Artykuły kierujemy do wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie, której dotyczy oceniana praca i znających język publikacji. Prosimy recenzentów o dokonanie oceny w ciągu trzech tygodni.
  4. W przypadku tekstów autorów zagranicznych, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, spoza kraju w którym afiliowany jest autor pracy.
  5. Redakcja PSS zwraca uwagę na to, by procedura recenzowania była wolna od wszelkiego rodzaju konfliktu interesów.
  6. Dwie negatywne recenzje powodują odrzucenie tekstu.
  7. W przypadku sprzecznych opinii recenzentów tekst może zostać skierowany do trzeciego recenzenta lub do członka Rady Naukowej Czasopisma (wraz z obiema recenzjami). Decyzję o publikacji lub odrzuceniu tekstu może również podjąć redaktor naczelna po konsultacji z redaktorem tematycznym, zastępcą lub bez dodatkowych konsultacji.
  8. Treść recenzji wyrażona w formie pisemnej z jednoznaczną konkluzją o skierowaniu do druku bez zmian, druku po poprawkach lub odrzuceniu znana jest redakcji (w całości, jako poufna) i przekazana autorowi (w części przeznaczonej dla autora).
  9. Najczęściej autor proszony jest o zwrot poprawionego tekstu w terminie trzech tygodni od otrzymania recenzji postulujących konieczność wprowadzenia zmian.

Zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do publikacji w "Poznańskich Studiach Slawistycznych" są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zasadami etyki i dobrymi praktykami w nauce.

Recenzowanie tekstów odbywa się przy, rekomendowanym przez Ministerstwo, zachowaniu anonimowości autora oraz recenzenta (double-blind review process).

Ocenie recenzentów podlegają również artykuły recenzyjne.

Formularze recenzji do pobrania: polski, English, český, hrvatski, cрпски, български, македонски, русский, українськa, Formularz recenzji artykułu recenzyjnego.

 

Lista recenzentów publikowana jest na koniec każdego roku kalendarzowego.

 

Przysłanie przez Autora artykułu do redakcji „Poznańskich Studiów Slawistycznych” jest równoznaczne ze zgodą na przyjęty w czasopiśmie sposób recenzowania i obowiązujące zasady etyki.

 

Przesłanie tekstu do publikacji jest także równoznaczne z oświadczeniem Autora o oryginalności pracy i nieograniczonych w żaden sposób prawach autorskich (osobistych i majątkowych) do zgłaszanego do wydania dzieła (dotyczy to również materiałów uzupełniających: ilustracji, wykresów itp.), które zostają przeniesione na „Poznańskie Studia Slawistyczne”.

W przypadku prac współautorskich niezbędne jest nadesłanie oświadczenia o procentowym udziale poszczególnych Autorów. Wzór oświadczenia w język polskim oraz w języku angielskim jest do pobrania na stronie internetowej czasopisma.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zasady etyki

Priorytetem redakcji są wysokie standardy naukowe oraz normy etyczne związane z procesem publikacji. Wynikają one z zasad określonych przez COPE (Committee on Publication Ethics) i dotyczą członków redakcji, rady naukowej, autorów, recenzentów i wydawców pisma.

Zasady etyczne obowiązujące redakcję 

Redakcja czasopisma, współpracując z międzynarodową radą naukową, przeprowadza wstępną ocenę oraz selekcję zgłaszanych przez autorów artykułów. Do dalszych etapów procesu wydawniczego przesyłane są materiały oryginalne, poprawne językowo i metodologicznie. W przypadku negatywnej wstępnej opinii redakcji artykuł nie jest kierowany do recenzji i druku. O swojej decyzji redakcja powiadamia autora pisemnie. Nieprzyjęty do publikacji tekst, opatrzony stosowną informacją, może być przechowywany w archiwum czasopisma, ale w żaden sposób nie można go wykorzystać bez zgody autora. W przypadku pozytywnej wstępnej opinii redakcji, artykuł kierowany jest do oceny przez dwóch niezależnych recenzentów – procedura recenzowania ma charakter poufny i przebiega zgodnie ze standardem double-blind review proces (tzw. recenzja podwójnie ślepa). O wynikach wszystkich ocen, redakcji oraz obu recenzentów, autor jest informowany pisemnie.

Na wszystkich etapach procesu recenzowania otrzymywanych materiałów (przez redakcję oraz recenzentów) pod uwagę brane są wyłącznie kryteria o charakterze merytorycznym i językowym. Redakcja nie formułuje ocen mających charakter personalny, odnoszący się do narodowości, wyznania lub płci autorów. Redakcja gwarantuje autorom możliwość zapoznania się z pełną treścią recenzji; dba o zachowanie jej anonimowego charakteru.

Aby zapewnić oryginalność i wysoką jakość publikowanych artykułów, pismo stosuje najnowsze procedury ich oceniania, korzysta z systemu CrossCheck. CrossCheck to projekt zgłoszony przez CrossRef oraz iThenticate, który ma nieść profesjonalną pomoc w zapobieganiu publikacji prac naruszających prawa autorskie, a także innym przejawom nierzetelności naukowej. CrossCheck dostarcza wysokiej klasy instrumentarium, służące porównywaniu dokumentów z największą na świecie bazą materiałów naukowych pochodzących z różnych źródeł, od licznych wydawców. Prace, w których stwierdzone zostaną zapożyczenia od innych autorów niewłaściwie cytowane lub plagiatowane, będą odrzucane przez redakcję, zaś naruszenie praw autorskich albo dobrych praktyk naukowych będzie zgłaszane kierownictwu instytucji zatrudniających autora.

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Autor nadsyłający pracę do druku odpowiada za jej poziom oraz oryginalność. Konsekwencją jakichkolwiek form nierzetelności naukowej (np. przytoczenia bez właściwego przypisu prac innych osób, zatajenia autorstwa lub pomocy ze strony instytucji finansujących badania) będzie odrzucenie artykułu przez redakcję. Do obowiązków autora należy również zagwarantowanie, że proponowany artykuł nie był nigdy wcześniej drukowany w identycznym kształcie. Jeżeli praca przedstawia zmodyfikowany wariant starszej publikacji, trzeba to jednoznacznie zaznaczyć, przesyłając materiał do redakcji. Redakcja ma prawo zdecydować, czy podejmie się publikacji pracy, czy nie. Jeśli tak, będzie ona opatrzona informacją o miejscu i formie pierwodruku.

Zgłaszane do druku prace zbiorowe muszą mieć dołączoną informację o rzeczywistej liczbie autorów, a także o ich wkładzie w napisanie pracy (należy podać afiliację autorów i tzw. kontrybucję, czyli informację, kto jest autorem poszczególnych części pracy, jej tez, metodologii itd.). Autor zobowiązany jest ponadto do podania ewentualnej informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie w jej powstanie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Główną odpowiedzialność za prawdziwość tych informacji ponosi autor zgłaszający tekst. W przypadku pracy wieloautorskiej każdemu artykułowi powinno towarzyszyć własnoręcznie podpisane oświadczenie autora, że zgadza się z treścią pracy i gwarantuje rzetelność napisanych przez siebie materiałów.

Redakcja ma obowiązek przypomnieć, że ghostwriting (ukrycie istotnego wkładu jakiegoś autora w powstanie publikacji) i guest authorship (honorary authorship; zgłoszenie jako autora osoby, której wkład w powstanie pracy był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca) uważa za przejawy nierzetelności naukowej, a wykryte przypadki tego typu będzie ujawniać. W celu uniknięcia wskazanych zjawisk w "Poznańskich Studiach Slawistycznych", redakcja uprzejmie prosi wszystkich potencjalnych autorów o uczciwe ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Redakcja będzie dokumentować każdą formę nierzetelności naukowej, przede wszystkim łamania i naruszania zasad etyki, obowiązujących w nauce.

Artykuł do druku zgłaszany jest za pośrednictwem Platformy Otwartych Czasopism Naukowych UAM (zobacz). Umożliwia to niezwłoczną archiwizację pierwotnego pliku z tekstem, który po decyzji redakcji przekazany zostanie do oceny dwóm recenzentom zewnętrzny. Platforma Otwartych Czasopism Naukowych UAM pozwala również na archiwizowanie kolejnych wariantów prac (uwzględniających np. uwagi recenzentów lub korekty naniesione przez autora). Gwarantuje to przejrzystość procesu wydawniczego i eliminuje potencjalne błędy (wynikające np. z przekazania niewłaściwego pliku do publikacji). 

Zasady etyczne obowiązujące recenzentów

Procedura recenzowania jest zgodna z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zamieszczonymi w informatorze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

Recenzent nie jest być powoływany do oceny artykułu, jeśli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie konfliktu interesów, który wynika np. ze współpracy lub innych związków, łączących opiniodawcę z autorem.

Recenzent jest zobowiązany do wydania merytorycznej opinii o przekazanym mu artykule. Opinia nie może zawierać uwag o charakterze osobistym, ani sądów wartościujących, nie uzasadnionych merytorycznymi argumentami. Ocena recenzenta powinna zawierać odpowiedzi na pytania zadane w formularzu recenzenckim (za dostarczenie formularza recenzentowi odpowiada redakcja czasopisma – formularz można pobrać ze strony pisma umieszczonej na Platformie Otwartych Czasopism Naukowych UAM. Recenzję musi kończyć jasna konkluzja – pozytywna lub negatywna – odnosząca się do publikacji ocenianego artykułu. W przypadku rozbieżnych albo sprzecznych opinii recenzentów, redakcja powołuje trzeciego recenzenta lub prosi o ocenę wyspecjalizowanego w danej dziedzinie członka rady naukowej pisma. Recenzja eksperta otrzymana w wyniku takiej procedury jest dla redakcji wiążąca.

Formularze recenzji z podpisem recenzentów i datą ich wykonania gromadzone są w archiwum czasopisma.

Recenzent nie ma prawa wykorzystywać ocenianych artykułów, ani ich fragmentów do własnych celów bez zgody autora wyrażonej na piśmie.

Recenzenci

Recenzenci 2019

Prof. Antoaneta Alipieva (Belgrade University, Serbia)
Ass. prof. Natka Badurina (University of Udine, Italy)
Ass. prof. dr. Ljiljana Banjanin (University of Turin, Italy)
Prof. Dalibor Blažina (University of Zagreb, Croatia)
Prof. Irena Bogoczova (University of Ostrava, Czech Republic)
Doc. PhD Zrinka Božić Blanuša (University of Zagreb, Croatia)
Prof. Tihomir Brajović (University of Belgrad, Serbia)
Prof. Giovanna Brogi (University of Milan, Italy)
Ass. Prof. Grzegorz Bubak (Jagiellonian University, Poland)
Prof. Petar Bunjak (University of Belgrad, Serbia)
Prof. Andrea Ceccherelli (University of Bologna, Italy)
PhD Vesna Cidilko (Humboldt University of Berlin, Germany)
Doc. PhD Đurđica Čilić Škeljo (University of Zagreb, Croatia)
Prof. Barbara Czapik-Lityńska (Silesian University, Poland)
Ass. Prof. Maciej Czerwiński (Jagiellonian University, Poland)
Ass. Prof. Elena Daradanova (University of Sofia, Bulgaria)
Prof. Mieczysław Dąbrowski (University of Warsaw, Poland)
Doc. PhD Dejan Durić (University of Rijeka, Croatia)
Prof. Dubravka Đurić (Singidunum University, Belgrade, Serbia)
Ass. Prof. Magdalena Dyras (Jagiellonian University, Poland)
PhD Elisa-Maria Hiemer (Herder Institute in Marburg, Germany)
Prof. Jiří Holý (Charles University in Prague, Czech Republik)
Prof. Klimentina Ivanova (Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria)
PhD. Renata Jambrešić Kirin (Institute of Ethnology and Folklore Research in Zagreb, Croatia)
Ass. Prof. Agnieszka Janiec-Nyitrai (Eötvös Loránd University in Budapest, Hungary)
Prof. Francisco Javier Juez Galvez (Complutense University of Madrid, Spain)
Prof. Tatjana Jukić (University of Zagreb, Croatia)
Prof. Wojciech Kalaga (emeritus, Silesian University, Poland)
Prof. Peter Káša (University of Prešov, Slovakia)
PhD Jovana Knezevic (Stanford University, USA)
Ass. Prof. Adam Kola (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Doc. PhD Maša Kolanović (University of Zagreb, Croatia)
PhD Bartłomiej Krupa (Polish Academy of Science, Warsaw, Poland)
Ass. Prof. Miranda Levanat Peričić (University of Zadar, Croatia)
Prof. Slawomir Magala (Erasmus University Rotterdam, Holland/Jagiellonian University/ University of Warsaw, Poland)
Prof. Iva Malková (University of Ostrava, Czech Republic)
Ass. Prof. Leszek Małczak (Silesian University, Poland)
PhD Davor Marijan (Croatian Institute of History, Zagreb, Croatia)
Ass. Prof. Libor Martinek (University of Wrocław, Poland)
Ass. Prof. Agnieszka G. Matusiak (University of Wrocław, Poland)
Prof. Perina Meić (Univerity of Mostar, Bosnia and Herzegovina)
PhD Chiara Mengozzi (Charles University, Prague, Czech Republic)
PhD Goran Miloradović (Institute for Contemporary History in Belgrade, Serbia)
Prof. Zoran Milutinović (University College London, UK)
Doc PhD. Wirginia Mirosławska (University of Veliko Tarnovo, Bulgaria)
PhD Anna Modelska-Kwaśniowska (University of Opole, Poland)
Ass. Prof. Lilla Moroz-Grzelak (Polish Academy of Science, Warsaw, Poland)
Ass. Prof. Sanela Nikolić (University of Arts, Belgrad, Serbia)
Ass. Prof. Aicja Nowak (Jagiellonian University, Poland)
Ass. Prof. Sylwia Nowak-Bajcar (Jagiellonian University, Poland)
PhD Mila Orlić (University of Rijeka, Croatia)
Prof. Žarko Paić (University of Zagreb, Croatia)
Prof. Vjekoslav Perica (University of Minnesota Twin Cities, Minneapolis, USA / University of Rijeka, Croatia)
Prof. Helena Peričić (University of Zadar, Croatia)
Ass. Prof. Kristina Peternai Andrić (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia)
PhD Ana Petrov (Singidunum University of Belgrade, Serbia)
Ass. Prof. Krystyna Płachcińska (Univerity of Lodz, Poland)
Prof. Tanja Popović (University of Belgrade, Serbia)
Dr. Ranka Primorac (University of Southampton, UK)
Ass. Prof. Artur Rejter (Silesian University, Poland)
Prof. Helena Sablić Tomić (Academy of Arts and Culture in Osijek, Croatia)
Ass. Prof. dr hab. Maciej Tramer (Silesian University, Poland)
Prof. Gabriella Schubert (Friedrich-Schiller-University in Jena, Germany)
Ass. Prof. Lucyna Spyrka (Silesian University, Poland)
Ass. Prof. Saša Šmulja (University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina)
Dr. Ana Šverko (Institut of Art History, Zagreb, Croatia)
PhD Lenka Ulična (Palacky University, Czech Republic)
Prof. Larysa Vakhnina (The Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology, Ukraine)
PhD Anastasia Vekshina (Polish Culture Centre in Moscow, Russia)
PhD Aida Vidan (Harvard University, USA)
Prof. Tvrtko Vuković (University of Zagreb, Croatia)
PhD Dorota Żygadło-Czopnik (University of Wrocław, Poland)

Recenzenci 2018

Prof. Vadym Adadurow (Ukrainian Catholic University, Ukraine)
Prof. Damir Agičić (University of Zagreb, Croatia)
Ass. Prof. Mirjana Arežina (University of Banja Luka)
Prof. Oleh Beley (University of Wrocław)
Dr hab. Magdalena Bogusławska (University of Warsaw)
PhD Natalia Bondar (V .I. Vernadsky National Library of Ukraine)
Prof. Urszula Cierniak (Jan Dlugosz University in Czestochowa)
Prof. Joanna Czaplińska (University of Opole)
Prof. Ivan Czarota (Belarusian State Uniwersity, Belarus)
Prof. Iliana Chekova (Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria)
Doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc (Charles Univerity, Czech Republik)
Prof. Zbigniew Darasz (University of Warsaw)
Prof. Cristiano Diddi (University of Salerno, Italia)
Prof. Ján Doruľa (Slovak Academy of Sciences, Slovakia)
Prof. Davor Dukić (University of Zagreb, Croatia)
Prof. Małgorzata Durbas (Jan Dlugosz University in Czestochowa)
Doc. PhD Dejan Durić (University of Rijeka, Croatia)
Doc. PhD Olena Dzjuba-Pogrebnjak (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
PhD Ewelina Drzewiecka (Bulgarian Academy of Science, Sofia/ The Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences)
Doc. PhD Moris Fadel (New Bulgarian University, Sofia)
PhD Maciej Falski (University of Warsaw)
Prof. Dunja Fališevac (University of Zagreb, Croatia)
Prof. Predrag Finci (emeritus, London)
Prof. Joanna Goszczyńska (The Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences)
Prof. Margareta Grigorowa (University of Veliko Turnovo St Cyril and St. Methodius, Bulgaria)
PhD Dimitrina Hamze (University of Plovdiv Paisii Hilendarski, Bulgaria)
Prof. Klimentina Ivanova (Bulgarian Academy of Science, Sofia)
Prof. Zdenka Janeković Rӧmer (Croatian Academy of Sciences and Arts, Dubrovnik)
Prof. Bohumil Jiroušek (University of South Bohemia in České Budějovice, Czech Republic)
Doc. PhD Petr Kaleta (Charles University, Prague, Czech Republic)
Prof. Panayot Karagyozov (Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria)
Prof. Irina Koczan (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
Prof. Siergiej Kowalow (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)
Prof. Michał Kuran (University of Lodz)
Prof. Denka Krystewa (Shumen University “Bishop Konstantin of Preslav”, Bulgaria)
Phd Sanja Lazarević Radak (Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade)
Prof. Ljubka Lipczewa-Prandżewa (University of Plovdiv Paisii Hilendarski, Bulgaria)
Dr hab. Beata Lorens (University of Rzeszów
Dr Radosław Łazarz (National Academy of Theatre Arts, Wrocław)
Ph.D. Roman Madecki (Masaryk University of Brno)
Dr hab. Leszek Małczak (University of Silesia in Katowice)
Ass. Prof. Čedomila Marinković (University of Belgrade, Serbia)
Prof. Heinz Miklas (University of Vienna, Austria)
Prof. Margarita Mladenova ( Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria)
Dr hab. Igor Nabytowycz (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Prof. Aleksander Naumow (Ca’Foscari University of Venice, Italia)
Dr hab. Alicja Nowak (Jagiellonian University)
Prof. Patrycjusz Pająk (University of Warsaw)
Dr hab. Ivan Petrov (University of Lodz)
Ass. Prof. Lahorka Plejić Poje (University of Zagreb, Croatia)
PhDr. Alena Přibáňová (Institute of Czech Literature of the CAS)
PhD Wojciech Sajkowski (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Prof. Małgorzata Sadlik (Pedagogical University, Cracow)
Prof. Boris Senker (University of Zagreb, Croatia)
Dr hab. Małgorzata Skowronek (University of Lodz
Prof. Marie Sobotková (Palacký University Olomouc, Czech Republic)
Dr hab. Danuta Sosnowska (University of Warsaw)
Prof. Maria Spasova (University of Veliko Turnovo St Cyril and St. Methodius, Bulgaria)
Prof. Krassimir Stantchev (Roma Tre University, Italia)
Doc. PhD Ana Stoykova (Bulgarian Academy of Science, Sofia)
Dr hab. Jan Stradomski (Jagiellonian University)
Prof. Jolanta Sujecka (University of Warsaw)
PhD Daria Syroid (Ukrainian Catholic University, Ukraine)
Prof. Lora Taseva (Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Balkan Studies, Sofia)
Prof. Sergejus Temčinas (Institute of the Lithuanian Language in Vilnius, Lithuania)
Dr hab. Piotr Ugniewski (University of Warsaw)
Prof. Ljudmila Vasiljeva (Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine)
Prof. Miloslav Vojtech (Comenius University in Bratislava, Slovakia)
Prof. Vassja Velinova (Centre for Slavo-Byzantine Studies „Prof. Ivan Dujčev”, Sofia)
Prof. Mateo Žagar (University of Zagreb, Croatia)
Prof. Peter Ženiuch (Slovak Academy of Sciences, Slovakia)
PhD Dorota Żygadło-Czopnik (University of Wrocław)

Recenzenci za rok 2017
Prof. Stefano Aloe (University of Verona, Italy)
Dr. Štĕpán Balík (University of South Bohemia in České Budĕjovice, Czech Republic)
Dr. Stanislava (Vujnović) Barać (Institute for Literature and Arts, Beograd, Serbia)
Prof. dr. Muris Bajramović (University of Zenica, Bosnia and Herzegovina)
Prof. dr. hab. Anna Bednarczyk (Univeristy of Łódź, Poland)
Prof. dr. sc. Branimir Belaj (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia)
Dr. Olga Vladislavovna Belova (Russian Academy of Sciences)
Dr. Agnieszka Będkowska-Kopczyk (University of Graz, Austria)
Dr. Ljiljana Blagojević (bez afiliacji)
Dr. Marta Buczek (University of Silesia in Katowice, Poland)
Doc. dr. Ani Burova (Sofia University „St. Kliment Ohridski”, Bulgaria)
Assoc. prof. dr. hab. Joanna Czaplińska (University of Opole, Poland)
Prof. dr. sc. Lada Čale Feldman (University of Zagreb, Croatia)
Prof. dr. Nikos Chausidis (Ss. Cyril & Methodius University in Skopje/Institute for History of Art and Archaeology, Skopje, Macedonia)
Dr. hab. Maciej Czerwiński (Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Doc. dr. sc. Dejan Durić (University of Rijeka, Croatia)
Dr. hab. Magdalena Dyras (Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Dr. hab. Leszek Engelking (University of Lodz, Poland)
Dr. Maciej Falski (University of Warsaw, Poland)
Prof. dr. hab. Piotr Fast (University of Silesia in Katowice, Poland)
Prof. dr. hab. Grzegorz Gazda (University of Lodz, Poland)
Doc. dr. Borislav Georgijev (New Bulgarian University, Bulgaria)
Prof. dr. sc. Nikica Gilić (University of Zagreb, Croatia)
Prof. dr. Jens Herlth (University of Fribourg, Switzerland)
Prof. Jiří Holý (Charles University in Prague, Republika Czeska)
Dr. hab. Leszek Hońdo (Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Prof. Reinhard Ibler (Justus Liebig University in Giessen, Germany)
Prof. Lászlo Kálmán Nagy (University of Debrecen, Hungary)
PhDr. Ivan Kamenec (Comenius University in Bratislava, Slovakia)
Dr. Emilia Kledzik (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Dr. Anna Katarzyna Kobylińska (University of Warsaw, Poland)
Prof. dr. Bogdan Kosanović, emeritus (University of Novi Sad, Serbia)
Dr. Katarzyna Kotyńska (Polish Academy of Sciences/ Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Prof. dr. Marie Krčmová, CSc., emeritus (Masaryk University of Brno, Czech Republik)
Dr. Bartłomiej Krupa (Polish Academy of Sciences, Polska)
Doc. PhDr. Naděžda Lindovská (Academy of Performing Arts, Bratislava, Slovakia)
Prof. dr. hab. Krzysztof Loska (Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Prof. dr. sc. Julija Lozzi Barković (University of Rijeka, Croatia)
Prof. dr. hab. Viara Maldijeva (Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland)
Dr. hab. Leszek Małczak (University of Silesia in Katowice, Poland)
Prof. dr. Srđan Marković (University of Niš, Serbia)
Prof. dr. Lidija Merenik (University of Belgrade, Serbia)
Dr. hab. Piotr Michałowski (University of Szczecin, Poland)
Assoc. prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović (University of Rijeka, Croatia)
Prof. dr. hab. Lech Miodyński (University of Silesia in Katowice, Poland)
Dr. Jerzy Molas (University of Warsaw, Poland)
Dr. hab. Lilla Moroz-Grzelak (Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland)
Dr. hab. Sylwia Nowak-Bajcar (Jagiellonian Univerity in Kraków, Poland)
Prof. dr. hab. Ryszard Nycz ((Jagiellonian Univerity in Kraków, Poland / Polish Academy of Sciences)
Dr. Andreas Ohme (University of Greifswald, Germany)
Assoc. prof. dr. hab. Alina Orłowska (Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland)
Prof. dr. sc. Žarko Paić (University of Zagreb, Croatia)
Dr. hab. Patrycjusz Pająk (University of Warsaw, Poland)
Assoc. prof. dr. hab. Anna Paszkiewicz (University of Wrocław, Poland)
Dr. hab. Artur Pełka (University of Lodz, Poland)
Assoc. prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia)
Doc. dr. sc. Tatjana Pišković (University of Zagreb, Croatia)
Doc. dr. Olivera Radulović (Univeristy of Novi Sad, Serbia)
Prof. dr. Tatjana Radanović Felberg (Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Høgskolen i Oslo og Akershus, Norway)
Prof. dr. Ljubinko Radenković (Serbian Academy of Sciences and Arts)
Dr. Vincenc Rajšp (Slovenski znanstveni institut na Dunaju/Slowenisches Institut in Wien, Austria)
Prof. dr. Ljupco S. Risteski (Institute of Ethnology and Anthropology /
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia)
Dr. hab. Magdalena Saryusz-Wolska (University of Lodz, Poland)
Prof. dr. Svenka Savić, emeritus (University of Novi Sad, Serbia)
Prof. dr. hab. Ludwig Selimski, emeritus (University of Silesia in Katowice, Poland)
Dr. Klavdia Smola (University of Greifswald, Germany)
Dr. hab. Elżbieta Solak (Jagiellonian University in Kraków, Poland)
Dr. hab. Lucyna Spyrka (University of Silesia in Katowice, Poland)
Doc. dr. ph. Hana Srpová, CSc, (University of Ostrava, Czech Republik)
Prof. dr. Petra Stankovska (University of Ljubljana, Slovenia)
Dr. Vladimir Stevanović (Singidunum University, Beograd, Serbia)
Prof. dr. Bojana Stojanović Pantović (University of Novi Sad, Serbia)
Doc. dr. Ana Stojkova (Bulgarian Academy of Sciences, Sofia)
Dr. Beata Śniecikowska (Polish Academy of Sciences)
Prof. dr. sc. Ljiljana Šarić (University of Oslo, Norway)
Assoc. prof. dr. sc. Karin Šerman (University of Zagreb, Croatia)
Prof. dr. Miodrag Šuvaković (Singidunum University, Belgrade, Serbia)
Prof. Sergejus Temčinas Institute of the Lithuanian Language, Vilnius, Lithuania)
Prof. dr. Anja Tippner (University of Hamburg, Germany)
Doc. dr. Ivo Topalilov (Constantine of Preslav University of Shumen, Bulgaria)
Assoc. prof. dr. hab. Maciej Tramer (University of Silesia in Katowice, Poland)
Prof. dr. sc. Josip Užarević (University of Zagreb, Croatia)
Doc. dr. Inga Vidugirytė (Vilnius University, Lithuania)
Assoc. prof. dr. sc. Jasmina Vojvodić (University of Zagreb, Croatia)
PhDr., CSc. Monika Vrzgulova (Slovak Academy of Sciences in Bratislava, Slovakia)

Recenzenci (2011–2016)
Prof. Irina Adelgejm (Rosyjska Akademia Nauk, Petresburg, Rosja)
Prof. Damir Agičić (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Nina Anastasova-Škrinjarik’ (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje, Macedonia)
Prof. Stefania Andrusiw (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Lublin, Polska)
Prof. Czesław Andruszko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. Nikola Aretov (Bułgarska Akademia Nauk, Sofia, Bułgaria)
Prof. Kalina Bachneva (Uniwersytet św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii, Bułgaria)
Prof. Krešimir Bagić (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Doc. Hana Bednaříková (Uniwersytet im. T.G. Masaryka w Brnie, Czechy)
Prof. Irina Betko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
Prof. Lovorka Magaš Bilandžić (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Vladimir Biti (Uniwersytet w Wiedniu, Austria)
Prof. Stjepan Blažetin (Uniwersytet w Peču, Pécs, Węgry)
Prof. Dalibor Blažina (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Grażyna Bobilewicz (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska)
Dr hab. Robert Bońkowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Prof. Grażyna Borkowska (Polska Akademia Nauk, Polska)
Prof. Dragan Bošković (Uniwersytet w Kragujevacu,Serbia)
Prof. Stipe Botica (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Tihomir Brajović (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
Prof. Vinko Brešić (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Ewa Bujwid-Kurek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Renata Putzlacher-Buchtová (Uniwersytet im. T.G. Masaryka w Brnie, Czechy)
Prof. Petar Bunjak (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
Prof. Wojciech Józef Burszta (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. Margarita Buzalkovska-Aleksova (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje, Macedonia)
Dr hab. Anna Car (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. Maria Cichońska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Prof. Lidija Cvikić (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Barbara Czapik-Lityńska (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Prof. Joanna Czaplińska (Uniwersytet Opolski, Polska)
Nikos Čausidis (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje; Macedonia)
Dr Ivan Čolović (Serbia)
Prof. Sava Damjanov (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
Prof. Zdzisław Darasz (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Prof. Nadiezda Aleksandrowna Darbanowa (Buriacki Uniwersytet Państwowy, Ułan-Ude, Rosja)
Prof. Maria Dąbrowska-Partyka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. Ajdačić Dejan (Biblioteka im. Swetozara Markowicza w Belgradzie, Serbia)
Prof. Lidija Delić (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
Prof. Biljana Dojčinović (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
Prof. Mirosław Dymarski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Dr hab. Magdalena Dyras (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. Dubravka Đurić (Universytet Singidunum, Belgrad)
Prof. Radoslav Eraković (Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia)
Dr Maciej Falski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Prof. Adam Fałowski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Dr Natalia Aleksandrovna Fateeva (Rosyjska Akademia Nauk, Petersburg, Rosja)
Prof. Jerzy Fiećko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. Emir O. Filipović (Uniwersytet w Sarajewie, Bośnia i Hercegowina)
Prof. Lubow Florak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Prof. Sibelan Forrester (Swarthmore College, USA)
Doc. Nina Gagowa (Bułgarska Akademia Nauk, Sofia, Bułgaria)
Prof. Dorota Gil (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. Ewa Guderian-Czaplińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. Elżbieta Hałas (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Prof. Marijana Hameršak (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Marek Hendrykowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. Miran Hladnik (Uniwersytet w Lublanie, Słowenia)
Prof. Hajrudin Hromadžić (Uniwersytet w Rijece, Chorwacja)
Prof. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
Prof. Katica Ivanković (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Nenad Ivić (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Agnieszka Izdebska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Prof. Renata Jambrešić Kirin (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Halina Janaszek-Ivaničková (Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Polska)
Prof. Celina Juda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. Sanja Jukić (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Tatjana Jukić Gregurić (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Slaven Jurić (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Krystyna Kardyni-Pelikanová (Uniwersytet im. T.G. Masaryka w Brnie, Czechy)
Prof. Vladimir Karadžoski (Uniwersytet św Klemensa z Ochrydy w Bitoli, Prilep, Macedonia)
Prof. Adam Waldemar Koseski (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Polska)
Prof. Zlatko Kramarić (Ambasador Republiki Chorwacji w Macedonii, Skopje)
Prof. dr hab. Ewa Kraskowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. Irena Kraševac (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Agata Krzychyłkiewicz (UNISA, Uniwersytet Południowej Afryki, Uniwersytet Republika Południowej Afryki)
Prof. Katarzyna Kuczyńska-Koschany (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Doc. Jiří Kudrnáč (Uniwersytet im. T.G. Masaryka w Brnie, Czechy)
Prof. Alicja Kusiak-Brownstein (Uniwersytet w Michigan, USA)
Prof. Andrzej de Lazari (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Prof. Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. Branko S. Letić (Uniwersytet we Wschodnim Sarajewie, Pale, Bośnia i Hercegowina)
Prof. Ljubka Lipčeva-Prandževa (Uniwersytet w Wiedniu, Austria)
Dr hab. Marcin Lubaś (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Eli Lučeska (Uniwersytet św Klemensa z Ochrydy w Bitoli, Prilep, Macedonia)
Prof. Stjepan Lukač (Węgry) Budimpešta, 1088 Budapest, Múzeum krt 4-6.
Dr Roman Madecki (Uniwersytet im. T.G. Masaryka w Brnie, Czechy)
Prof. Izabella Malej (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Prof. Dariusz Cezary Maleszyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Dr hab. Leszek Małczak (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Prof. Dušan Marinković (Uniwersytet w Nowym Sadzie, Chorwacja)
Prof. Suzana Marjanić (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Julijana Matanović (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Agnieszka Matusiak (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Doc. Zdeňká Matyušova (Południowoczeski Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach, Czechy)
Prof. Perina Meić (Uniwersytet w Mostarze, Bośnia i Hercegowina)
Prof. Lech Miodyński (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Prof. Mirjana Mirčevska (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje, Macedonia)
Prof. Aleksander Naumow (Uniwersytet Ca' Foscari, Wenecja, Włochy)
Prof. Krešimir Nemec (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Prof. Sanja Nikčević (Akademia Artystyczna w Osijeku, Chorwacja)
Prof. Vidan Nikolić (Uniwersytet w Kragujevacu, Serbia)
Dr Luisa Nováková (Uniwersytet im. T.G. Masaryka w Brnie, Czechy)
Prof. Elżbieta Nowicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. Dubravka Oraić Tolić (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Libor Pavera (Akademia Humanistyczno-Techniczna w Bielsku-Białej, Polska)
Prof. Borislav Pavlovski (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Helena Peričić (Uniwersytet w Zadarze, Chorwacja)
Prof. Ljiljana Pešikan-Ljuštanović (Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia)
Prof. Slavko Petaković (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
Prof. Kristina Peternai Andrić (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Martina Petranović (Chorwacka Akademia Wiedzy i Umiejętności, Rijeka, Chorwacja)
Prof. Vesna Petreska (Instytut Folkloru im. Marka Cepenkova, Skopje, Macedonia)
Prof. Katerina Petrovska-Kuzmanova (Instytut Folkloru im. Marka Cepenkova, Skopje, Macedonia)
Prof. Petar Prelog (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Ružica Pšihistal (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Vladimir Jakovlevič Petruhin (Rosyjska Akademii Nauk; Petersburg, Rosja)
Prof. Ivana Peruško (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Martin Pilař (Uniwersytet w Ostrawie, Czechy)
Prof. Wawrzyniec Popiel-Machnicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. Aleksandar Prokopiev (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje, Macedonia)
Prof. Ružica Pšihistal (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Sanja Puljar D’Alessio (Uniwersytet w Rijece, Chorwacja)
Prof. Ljubinko Radenković (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
Prof. Gorana Raičević (Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia)
Prof. Goran Rem (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Evelina Rudan (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Helena Sablić Tomić (Uniwersytet im. Josipa Jurija Strossmayera w Osijeku, Chorwacja)
Prof. Barbara Sienkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. Łucja Skotnicka (Państwowa Wyższa Szkoła im. Witelona, Polska)
Prof. Jadwiga Sobczak (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Prof. Jan Sokołowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Prof. Elżbieta Solak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. Sanjin Sorel (Uniwersytet w Rijece, Chorwacja)
Prof. Danuta Sosnowska (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Prof. Milorad Stojević (Uniwersytet w Rijece, Chorwacja)
Prof. Đurđa Strsoglavec (Uniwersytet w Lublanie, Słowenia)
Prof. Grażyna Szwat-Gyłybowa (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Prof. Boris Škvorc (Uniwersytet Macquarie, North Ryde, Australia)
Prof. Lidija Tanuševska (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje, Macedonia)
Prof. Zofia Tarajło-Lipowska (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Prof. Alla Tatarenko (Lwowski Uniwersytet Państwowy im. Ivana Franka, Lwów, Ukraina)
Prof. Joanna Tokarska-Bakir (Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska)
Prof. Bożena Tokarz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Prof. Svetlana Tomin (Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia)
Prof. Krzysztof Trybuś (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. Hrvoje Turković (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Josip Užarević (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Albena Vačeva (Uniwersytet Południowozachodni, Blagoevgrad, Bułgaria)
Prof. Milena Vladić Jovanov (S Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
Doc. Jan Vorel (Uniwersytet w Ostrawie, Czechy)
Prof. Tanas Vražinovski (Uniwersytet św. Cyryla i Metodego w Skopje, Macedonia)
Prof. Ilija Vujačić (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
Prof. Dragana Vukićević (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
Prof. Ana Vukmanović (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
Prof. Tvrtko Vuković (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)
Prof. Jacek Wachowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Prof. Halina Wątróbska (Uniwersytet Gdański, Polska)
Prof. Tomasz Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Prof. Violetta Wróblewska (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, Polska)
Prof. Krzysztof Wrocławski (emerytowany, Uniwersytet Warszawski, Polska)
Prof. Michał Zacharias (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)
Prof. Józef Zarek (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
Prof. Josef Zumr (Uniwersytet im. T.G. Masaryka w Brnie, Czechy)
Prof. Ivana Žužul (Uniwersytet im. Josipa Jurija Strossmayera w Osijeku, Chorwacja)

 

Sponsorzy

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DUN

Program Wsparcie dla Czasopism Naukowych (kwiecień 2019 – kwiecień 2020)

 

Historia czasopisma

Od początku powstania w 2011 roku „Poznańskie Studia Slawistyczne” funkcjonują jako półrocznik zorientowany tematycznie.

 

Nr 1. Kontynuacja czy odrzucenie? Tradycje romantyczne we współczesnych literaturach słowiańskich

Nr 2. Intersemiotyczność

Nr 3. Zaklęcie, zamówienie, zażegnanie. Magiczna moc słów w folklorze słowiańskim

Nr 4. Magiczna moc słów w językach, literaturach i kulturach słowiańskich

Nr 5. Boskość władzy w kulturach i językach słowiańskich i bałkańskich. O wielowymiarowości uniwersalnej idei

Nr 6. Dysydenci, kontestatorzy, kultura sprzeciwu i współczesność

Nr 7. Antun Gustav Matoš

Nr 8. Mikronarody i mikrojęzyki słowiańskie

Nr 9. Emotywny aspekt języka w słowiańskim dyskursie publicznym

Nr 10. Relacja państwo – Kościół w historii i kulturze

Nr 11. Teorie i praktyki genderowe w słowiańskich tekstach kultury. Innowacje – inspiracje – interpretacje

Nr 12. Recepcja literackich i artystycznych dzieł o Szoa

Nr 13. Forma i funkcja w słowiańskich językach i tekstach kultury

Nr 14. Habent sua fata libelli

Nr 15. Słowiańskie Oświecenie – swoistość i typowość

Nr 16. Między amnezją i anamnezą. Indywidualna pamięć historyczna wobec dominujących narracji

Nr 17. Sztuka i demokracja

 

ISSN: 2084-3011

e-ISSN 2450-2731