Pressto.

Nagłowek strony

Call for Papers: Słowiańskie oświecenie – swoistość i typowość

Redakcja „Poznańskich Studiów Slawistycznych” zaprasza do nadsyłania tekstów do numeru poświęconego pamięci zmarłego niedawno prof. Józefa Tomasza Pokrzywniaka – uznanego badacza literaturoznawcy, wieloletniego dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, członka PAN. Zainteresowania naukowe Pana Profesora skupiały się wokół szeroko pojętej literatury okresu staropolskiego, a szczególnie epoki oświecenia; oddając hołd Profesorowi, w numerze 15, który ukaże się w 2018 roku, Redakcja proponuje poddać refleksji naukowej lub reinterpretacji badawczej następujące zagadnienia:

 

Manifesty programowe epoki

Znaki symboliczne oświecenia

Oświecenie jako reakcja na starsze epoki, szczególnie barok, a także na ortodoksję, autorytet

Dynamizacja tradycji kulturowo-społecznych, politycznych, obyczajowych, edukacyjnych

Oświeceniowe idee i działania reformatorskie

Nowe tendencje estetyczne, rola i cele literatury, ruch wydawniczy, periodyki

Gatunki literackie w czasach oświecenia; centrum i obrzeża systemu

Mapa ideowa oświecenia; duchowe wyobrażenia wieku

Europocentryzm, kosmopolityzm, patriotyzm

Mit historyczny w czasach oświecenia

Światopogląd i filozofia oświecenia a literatura

Problemy przekładu – teoria translatoryki i praktyka przekładowa

Tendencje oświeceniowe a odrodzenie narodowe Słowian

Idee oświecenia a etnografia i folklorystyka

Humanizm oświeceniowy a Kościół i jego religijne wyobrażenia

Liberalizm wobec sił militarnych i nacjonalistycznych

Obraz, pojęcie ustroju, władzy i władcy

Model oświeconego obywatela; program dydaktyczno-wychowawczy

Instytucje stowarzyszeniowe (m.in. akademia, salon, wolnomularstwo)

Emancypacja polityczno-społeczna

Radykalizm oświecony i kultura (np. problem języków mniejszościowych wobec języka administracji centralnej)

Aktualizacja tradycji oświeceniowych w późniejszych wiekach

Oświecenie dziś: krytyka i obrona dziedzictwa epoki 

 

Teksty o objętości 30 tysięcy znaków prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2018 roku za pośrednictwem strony czasopisma „Poznańskie Studia Slawistyczne” na platformie Pressto (http://pressto.amu.edu.pl/index.php/pss/about/submissions#onlineSubmissions).

Na platformie Pressto znajdą Państwo również wskazówki redakcyjne. Artykuł powinien zostać uzupełniony o abstrakt (około 500 znaków) i słowa kluczowe w języku angielskim oraz notkę o autorze.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo