(1)
Kosiński, D. Dramat, Dramaturgia, Dramatologia – Retroperspektywy. 10.14746/pt 2021, 17-32.