Przestrzenie Teorii https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>„Przestrzenie Teorii" – czasopismo teoretycznoliterackie powstałe w 2002 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu jest redagowane i rozwijane we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. "Przestrzenie Teorii" ukazywały się jako rocznik, a od 2007 są półrocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Pismo jest recenzowane, ma zasięg ogólnopolski, wzbudza również zainteresowanie w uniwersyteckich ośrodkach zagranicznych. Każdy artykuł poprzedza abstrakt w języku angielskim. Pismo skupia autorów z wielu uczelni polskich i zagranicznych, prezentuje też tłumaczenia wybitnych literaturoznawców obcych. Pismo podejmuje i przedstawia kluczowe problemy współczesnej teorii literatury. Stwarza płaszczyznę dialogu naukowego, w którym kontrowersje, spory i komplementarność głosów kształtują i odzwierciedlają świadomość naukową i artystyczną. Prezentuje teksty w różnorodnych metodologiach poruszające problemy zarówno estetyki, jak i poetyki, pokazujące obszary filozofii i przestrzeni fizyki, obejmujące pola teatru i filmu, a także dramatu, plastyki i muzyki, które oświetlają się wzajemnie, korespondują ze sobą lub ujawniają sprzeczności. Pismo ma charakter transdyscyplinarny, uczestniczy we współczesnych dyskusjach z zakresu filozofii nauki, realizuje w swoich założeniach model wielogłosowego, dramaturgicznego literaturoznawstwa. Dramaturgię pisma współtworzą artykuły ułożone w działy: rozprawy, interpretacje, prezentacje, przekłady, recenzje. "Przestrzenie Teorii" przedstawiając interesującą panoramę współczesnych sposobów myślenia, stają się wielowymiarową przestrzenią ponowoczesnej wypowiedzi naukowej, a teoria nie ogranicza się do samej tylko literatury, ale otwiera na rozległe obszary kultury i sztuki.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/pt/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/pt/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/pt/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>SCOPUS, DOAJ, ERIH; ERIH Plus; CEJSH; Index Copernicus; CEEOL; PKP Index; Google Scholar; WorldCat</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong> <p><br><strong>MNiSW</strong>: <strong>70 punktów</strong></p> <p><strong>Index Copernicus Value ICV: 2019 = 105.32</strong></p> <p><strong><strong>h5-index: 2&nbsp;</strong></strong></p> <p><br><a title="SCImago Journal &amp; Country Rank" href="http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100777205&amp;tip=sid&amp;exact=no"><img src="http://www.scimagojr.com/journal_img.php?id=21100777205" alt="SCImago Journal &amp; Country Rank" border="0"></a></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong>10.14746/pt</div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN (Print): </strong>1644-6763&nbsp;<strong>ISSN (Online):&nbsp;</strong>2450-5765</div> <div class="oczasopismie"><strong>Prace publikowane w czasopiśmie od nr 24 2015 r. dostępne są na&nbsp;<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" rel="license">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0&nbsp;</a></strong></div> <div class="oczasopismie"><strong><img src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" alt="Creative Commons License"></strong></div> <div class="oczasopismie"><strong>&nbsp;</strong></div> <div class="oczasopismie">&nbsp;</div> Adam Mickiewicz University Poznan pl-PL Przestrzenie Teorii 1644-6763 <p><strong>Autorzy</strong><br />Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Przestrzeniach Teorii” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji <a href="/ojs_3/pliki/umowa_autorska.doc" target="_self">umowy</a> o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.<br /><br />Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Przestrzeniach Teorii” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" target="_self">Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International</a> (CC BY-NC-ND 4.0).<br /><br />Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.<br /><br />Autorzy, którzy wykorzystują w swoim tekście cudze utwory (np. ilustracje, fotografie) proszeni są o dostarczenie do redakcji czasopisma <a href="/ojs_3/pliki/images/umowa_cudz.doc" target="_self">zgodę</a> na publikację od uprawnionych podmiotów.</p><p><strong>Użytkownicy</strong><br />Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku „Przestrzeniach Teorii” tylko w calach niekomercyjnych, pod następującymi warunkami:</p><ul><li>uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;</li><li>bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.</li></ul><p>Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2015 r. prawa autorskie są zastrzeżone.</p><p><strong>Inne</strong><br />Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).</p> Spis treści https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25595 . . Copyright (c) 2020 2020-06-15 2020-06-15 33 3 6 Splątany świat, czyli teorii sekret trzeci https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25596 <p>This introductory article presents the act of editing an issue of a scientific journal as a kind of interface through which the act of writing and reading is entangled, a process that produces a theory in a performative way. The author considers anamorphosis, synaesthesia and entanglement (which she considers with reference to the category of a secret) to be the basis of contemporary literary and literary discourses.</p> Anna Krajewska Copyright (c) 2020 Anna Krajewska 2020-06-15 2020-06-15 33 7 14 10.14746/pt.2020.33.0 Antynomie Trzeciego w myśli Emmanuela Lévinasa https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25598 <p>The ethics of Emmanuel Lévinas – the idea of asymmetrical, unconditional responsibility for and devotion to the Other – is founded on the dichotomy between the Same (I) and the Other. The objective of the article is to demonstrate that, in spite of this dichotomous foundation, Lévinas’s argument paradoxically eludes the binary logic of the Western logos. Employing the ‘close reading’ method with Otherwise than Being or Beyond Essence, the author shows how Lévinas’s way of thinking and the main concepts of his argument situate themselves beyond binary oppositions – in the realm of the excluded middle or, otherwise, in the realm of the Third, construed as transgression of dichotomies. The main argument is preceded by a discussion of the antinomies introduced into the I-Other relation by the appearance of the Third construed as the Third Party (le tiers).</p> Wojciech Kalaga Copyright (c) 2020 Wojciech Kalaga 2020-06-15 2020-06-15 33 17 40 10.14746/pt.2020.33.1 Wittgenstein jako filozof kultury https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25601 <p>The paper raises the question of the extent to which Wittgenstein’s philosophy can be read as a philosophy of culture. The answer aims at grasping the conceptual bonds between three aspects of Wittgenstein’s thought: first, his taking both language and thinking to be expressions of a ‘form of life’ (or culture); second, his taking philosophical theories to result from some disorders that occur in ‘language games’; and third, his critique and rejection of the scientific and technical civilization. The paper advances the thesis that the task of bringing words back from their metaphysical to their everyday use – recommended by Wittgenstein – can be understood as a critique of scientism and culture dominated by scientific and technical rationality.</p> Piotr Dehnel Copyright (c) 2020 Piotr Dehnel http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 41 58 10.14746/pt.2020.33.2 Georges Bataille – wypowiedzieć Niemożliwe https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25604 <p>The paper discusses Georges Bataille’s endeavor to express “the Impossible” by means of specific language employed first and foremost in his works of literary fiction (L’Histoire de l’oeil (Story of the Eye), Madame Edwarda, Le bleu du ciel (Blue of Noon). This is carried out by first providing a general outline of Bataille’s philosophical thought with due attention drawn to the aporias that open up before all projects of heterology inasmuch as they seek to both approximate and communicate the experiences that elude rational thought and language which traditionally works at its service. What follows is a description and explication of the literary and performative means which Bataille employs in his fiction in order to authenticate his depictions of the “inner experience” and the figure of “the Impossible”. Several of the most prominent theoretical approaches to the specificity of Bataille’s transgresssive écriture are referred to and further contrasted with the philosopher’s consistent dissatisfaction with the limitations that language and rational, sense-oriented thought poses to the task of voicing the essence of the “inner experience”. The article concludes with the argument that even literature cannot free itself from pragmatic utility resulting from the structural limitations of language. What literature can achieve, however, is to point to the Impossible and inexpressible, and endlessly invoke and respond to it. Regarded in this way, Bataille’s revelatory language can be considered in a wider, French poststructuralist context, which emphasises the position of Heidegger as a reference point for Derrida and Blanchot.</p> Michał Kruszelnicki Copyright (c) 2020 Michał Kruszelnicki http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 59 84 10.14746/pt.2020.33.3 Poza słowami – Marcela Marceau koncepcja milczenia https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25610 <p>The article deals with the concept of silence developed by Marcel Marceau, one of the founders of contemporary mime. An analysis of the concept of silence is proposed, starting from a broader research, linguistic and philosophical perspective, encompassing the ideas of Martin Heidegger, Maurice Merlau-Ponty, Józef Tischner and Martin Buber, which aims at an interpretation of Marceau’s theatrical concept, which is presented in his work and statements and contains many elements of philosophical anthropology. For Marceau, the human stands in the center, working in a world where words fail. Mime artist and spectator conduct a distinctive dialogue without using words, thus giving rise to reflections and leading to catharsis. Because the scope of the concept is wide, it has been included in the cognitive framework of the anthropology of silence, proving that Marceau’s concept enriches the debate on the anthropology of silence and opens the perspective for further research on his concept of theater.</p> Anna Krzyżak Mirosław Michalik Copyright (c) 2020 Krzyżak Anna, Michalik Mirosław 2020-06-15 2020-06-15 33 85 101 10.14746/pt.2020.33.4 Być w mówieniu i być mówionym – o teorii języka Jacques’a Lacana i jej konsekwencjach dla podmiotowości https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25615 <p>It seems rather obvious that Jacques Lacan’s theory is Freudian psychoanalysis combined with structural linguistics. But it is not so conclusive: in Lacan’s work we can find many elements with different origins to linguistics. Moreover, Lacan’s subversion of structuralist theses makes any unambiguous assignment impossible. In the article, the author describes the evolution of Lacan’s theory of language and its consequences for the issue of subjectivity in psychoanalysis resulting from the use of linguistic tools.</p> Grzegorz Michalik Copyright (c) 2020 Grzegorz Michalik 2020-06-15 2020-06-15 33 103 125 10.14746/pt.2020.33.5 „Niebo trzecie” księdza Piotra. Szkic komparatystyczny https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25617 <p>The author analyses the function of the “Third Heaven” motif, which appears at the end of the fifth scene in Mickiewicz’s drama, Forefathers’ Eve Part III - this is where the Angels decide to take the soul of the sleeping priest Peter, one of the main characters in this work, for a short time. The author questions the inspiration that the poet might have drawn from St. Paul’s 2nd Letter to the Corinthians and from the writings of theosophers such as Jakob Boehme (especially Aurora or Rising at Dawn) and Emanuel Swedenborg (his treatise on Heaven and Hell), in which the theme of a “Third Heaven” played an important role. Research has already drawn attention to these relationships. Making a conditional, historically probable assumption that the influence of these works has had a significant impact on the formation of the supernatural world in Mickiewicz’s drama, the author considers the semantic-ideological consequences that would result from placing a monk’s soul in the “Third Heaven” in St. Paul’s, Boehme’s and Swedenborg’s versions, respectively. In conclusion, the author formulates the thesis that greatest number of arguments can be advanced in favour of a connection with Swedenborg’s concept, although this does not settle the matter definitively.</p> Jerzy Fiećko Copyright (c) 2020 Jerzy Fiećko 33 127 148 10.14746/pt.2020.33.6 (Post)archaiczność obrazu https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25618 <p>The proximity of the late archaic Greek philosophical breakthrough and postmodernity relies on the analogy of a media and intellectual revolution that takes place in both periods. Greek culture of the 6th and early 5th century BCE gradually moves from orality to literacy, from performativity and affection towards an intellectual view of the world and reflective being, from a world that is shared with non-human beings to the world of human monody. Modernity, however, seems to reverse these trends. Nevertheless, we do not go into the past but reach a higher level of archaicity. From this point of view, postmodernity becomes postarchaicity; this is a chance that in the moment of historical contiguity, vivisection of our culture will reveal still active common places, allowing us to explore images before the metaphysical era. The starting point of the analysis is the question<br>“What is the image?” posed by Maurice Blanchot and his extremely insightful answer to this question.</p> Sebastian Borowicz Copyright (c) 2020 Borowicz Sebastian http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 149 167 10.14746/pt.2020.33.7 Sekrety Zenona Fajfera https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25619 <p>Liberature, the literary project created by Zenon Fajfer and Katarzyna Bazarnik, is usually read from the material perspective, which emphasizes the formal qualities of a work. The article tries to choose a different path. Firstly, it constructs the figure of a secret as the unrevealed foundation of Fajfer’s books. Secondly, it proposes to read this secret in the Marano mode. Hence, the secret of Marano, a Jew who has to conceal his own identity, supported by Jacques Derrida’s observations, becomes a departure point for a new hermeneutic model.</p> Krzysztof Hoffmann Copyright (c) 2020 Krzysztof Hoffmann http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 169 190 10.14746/pt.2020.33.8 Ekstaza i „nicość egzystencji”. O obrazach cielesności i jej barwach w prozie Brunona Schulza https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25620 <p>The aim of the following study is to investigate two creations of Jacob’s corporality evoking disgust in the short stories A Visitation, Birds and The Night of the Great Season from The Cinnamon Shops. My main field of interest is the connections between colours and form which surround Jacob’s body and evoke disgust. The context for the following study was the theoretical concepts of Mary Douglas, Julia Kristeva, Agata Bielik-Robson and Michał Paweł Markowski.</p> Aleksandra Naróg Copyright (c) 2020 Aleksandra Naróg http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 191 207 10.14746/pt.2020.33.9 Światy możliwe planety Solaris: świadomość czytelnika w warunkach nieoznaczoności https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25621 <p>The article examines the specifics of the reader’s reception of Stanisław Lem’s novel Solaris in the context of indeterminacy, and the openness of the work to interpretation. The paper examines literary approaches to the formation of meaning in the process of reading this novel, in particular those implemented in Manfred Geier and Istvan Jr. Csicsery-Ronay works. Marie-Laure Ryan’s adaptation of the theory of possible worlds to literary analysis is employed as the methodological basis of my research. On the one hand, the effect of indeterminacy corresponds to the fantastic nature of the conditionality of Lem’s novel. Indeed, the key issue of the work – the encounter of humans with the unknown – requires the author to apply the potential of secrecy. On the other hand, this highly literary work (as well as Andrei Tarkovsky’s film adaptation) is endowed with multiple and ambiguous semantic codes that appeal to the depths of human consciousness and the unconscious. These codes cannot be interpreted unambiguously and, therefore, also provoke a state of uncertainty in the reader. In the textual actual world, semantic codes produce indeterminacy. They are linked to the essence of the single inhabitant of the Solaris, the Ocean, and phantoms created by it who visit the Station. In the novel protagonist’s Kris Kelvin personal world, the state of indeterminacy is associated with the existential essence of his relationship with his beloved Rheya and the problem of making contact with extraterrestrial intelligence. The surreal imagery of Kris’s dreams and visions provide for possible interpretations of the semantic codes of his world.</p> Tetiana Grebeniuk Copyright (c) 2020 Tetiana Grebeniuk http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 209 227 10.14746/pt.2020.33.10 Powtórzenie niemożliwe. O estetycznym doświadczeniu przeszłości w Pannach z Wilka Jarosława Iwaszkiewicza https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25613 <p>The author attempts to describe the aesthetic experiences of the past lived by the protagonist of Jarosław Iwaszkiewicz’s The Wilko Girls, and answer the question about the possibility of repetition. Elaborating on the arguments proposed by Friedrich Nietzsche in The Gay Science and by Søren Kierkegaard in Repetition, the author proves that even with a favourable attitude to one’s own past, an attempt to repeat past experiences is impossible. Nothing can be experienced again. The past is closed. The possibility of only partial access to it is created by human sensuality referring to the notion of aisthesis, which is the source of aesthetic experience. The senses stimulated by various sounds, smells, tastes, images, and the accompanying memories and emotions, constitute a vast spectrum of aesthetic experiences, making the experience of the past an existential experience of time.</p> Irena Górska Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 229 244 10.14746/pt.2020.33.11 Orbita oka. Melancholia wzroku w Sedanie Pawła Hertza i w Drewnianym koniu Kazimierza Brandysa https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25612 <p>The article concerns the way in which the eye topos functions in Paweł Hertz’s Sedan and Kazimierz Brandys’ The Wooden Horse, works representing Polish literature of retribution written in the 1940s. The role of the process of seeing is interpreted by means of the category of melancholy, and the protagonists in these works are presented as melancholics. Standing in front of a window or in the quiet of European museums, members of the intelligentsia do not so much focus on passive contemplation but rather protest against History. The desire to constantly use the eyes has an existential and political sense. Recognition of the phenomenon of a melancholic gaze in the literature of retribution enriches the traditional interpretation of this trend in literature by lending it a new context and allowing rehabilitation of the intellectuals portrayed in it.</p> Izabela Kozłowska Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 245 263 10.14746/pt.2020.33.12. Dziennikarska archeologia rzeczy w reportażach biograficznych Angeliki Kuźniak https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25611 <p>The article presents Angelika Kuźniak’s biographical reportages in the context of the theory referred to as “the return to things”. The analysis focuses on the books Marlene, Papusza and Stryjeńska. Diabli nadali. The stories of the women artists’ lives are a kind of journalistic archaeology of things. The aim of this article is to show that the material culture elements presented in Kuźniak’s books reflect characteristic features of women. Things are treated as objects of aesthetic contemplation, one of the most important journalistic sources of information, traces of the past, as well as a kind of message about history.</p> Żyrek-Horodyska Edyta Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 265 281 10.14746/pt.2020.33.13 Narracje głodu czy narracje o głodzie? https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25609 <p>The aim of this article is to enumerate the main types of discourses in which the phenomenon of hunger is represented. These are following: culture of hunger (an anthropological and ethnological term describing cultural formations based on the problem of famine), politics of hunger (starvation used for political reasons), poetics of hunger (hunger as a component of a piece of art). The question about the difference between the presence of hunger (hunger’s narrative) and the representation of hunger (narrative of hunger) is the main problem of this essay. Brejnak claims that on the one hand, there is no unnarrated hunger (a natural/pure hunger) in cultural communication. On the other hand, he underlines that the experience of hunger as such is non-transitive and verbally inexpressible.</p> Sebastian Brejnak Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 283 302 10.14746/pt.2020.33.14 Niewypowiadalne bólu i paliatywny aspekt literatury (o Piotrusiu Leo Lipskiego) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25608 <p>This article deals with the issue of the articulation of pain in Leo Lipski’s Piotruś [Little Peter]. In Lipski’s novel suffering is rarely direct, but is rather a sensation evoked by another’s perception (the oppressive gaze), cultural exclusion of disabled bodies and the dramatic experience of the disintegration of reality and language itself (as the medium of interpersonal communication and understanding). On this background the author presents the palliative conceptualization of literature (revealing itself in Lipski’s micro-novel), in which the emphasis is not exactly on the possibility of essential (re)presentation of pain, but on the relieving potential of the textual transposition (translation) of sensations and feelings.</p> Sebastian Porzuczek Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 303 320 10.14746/pt.2020.33.15 Świadomość czy algorytm? Ludzkie maszyny jako emanacje Frankensteina Mary Shelley w naukach kognitywnych oraz tekstach kultury https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25607 <p>Mary Shelley’s Frankenstein is without doubt a popular science-fiction novel, which has inspired many generations of artists and creators in popular culture and mass culture. It has also become an inspiration for scientific studies in the field of robotics and cybernetics. Modern cognitive sciences are looking for the perfect pattern that will allow artificial intelligence to be achieved. An important problem for scientists was the lack of full knowledge about consciousness. We are able to recreate the structure of the human body in a machine, but we are not able to fully simulate the neural processes that would create human consciousness. This problem is perfectly illustrated by cultural works, including literature and cinematography. We see in them both the emanations of the motifs contained in Shelley’s novel and the realization of scientific hypotheses that shape our image of a conscious, thinking machine.</p> Krystian Saja Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 321 352 10.14746/pt.2020.33.16 Tęsknota za ideałem. Rola dzieci w filmach i filozofii twórczej Andrieja Tarkowskiego https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25606 <p>The topic of the article is the role of child characters in Andrei Tarkovsky’s oeuvre. The first part concerns the early films in which children appear as main characters and represent a spiritual ideal. In the second part, later films are analysed in terms of the presence of adult characters striving for this ideal.</p> Wojciech Sławnikowski Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 353 383 10.14746/pt.2020.33.17 An Unfortunate Mistake or a Witkacy Dodge? https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25605 <p>In the Poetry of Philosophers anthology (Kraków–Wrocław 1984) Wit Jaworski published 221 works by 114 authors, starting with Tales from Milet to John Paul II. Almost all known philosophers composed poetry, which often complemented their philosophical reflections or concepts. The list of names also includes Stanisław Ignacy Witkiewicz, who wrote poems from his youth until his death, although at the same time regretting that he had no poetic talent and used some of his works in his dramas as examples of a graphomaniac’s work. Many poems have a humorous and parodical, which brings them closer to his numerous grotesque drawings. They were collected and published by Anna Micińska in an album entitled Wistość tych rzeczy jest nie z świata tego (Kraków 1977), illustrated by Urszula Kenar. In the anthology, under the name of Witkiewicz, there is a poem which begins with words: “Otom jest zwyciężony/ Ginę zgubą wszelkiego żywego stworzenia”. There is no doubt that this is the beginning of the third stanza of the well-known poem by Czesław Miłosz entitled St. Ign. Witkiewicz, published in the volume Ocalenie (Warsaw 1945). Is it an unfortunate mistake on the part of the author of the anthology, a seasoned critic and experienced editor, or is it his fortune to confuse the censor, who did not allow Miłosz’s texts to be published and thus to “smuggle” his poem in under the guise of Witkiewicz? The puzzle remains unresolved. The mistake is inscribed in the history of Witkacy’s so-called “dodges”, which he did to his friends and acquaintances, and then to those who dealt with his life and work. To attribute to him the authorship of Miłosz’s excellent work would certainly make him happy.</p> Janusz Degler Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 387 390 10.14746/pt.2020.33.18 Dialog zgody jako neoretoryczny projekt Bachtina https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25602 <p>The article is dedicated to the idea of dialogism in the philosophy of Mikhail Bakhtin. The author assumes that the dialogism of this Russian philosopher of ideas and literary critic is presented in a new light as a clearly valid intention in humanistic thinking. The focus is particularly turned towards the notion of the “dialogue of agreement”. The author examines various communication strategies (of submission, tolerance, convergence). Moreover, attention is drawn to the non-authoritarian, trans-- hierarchical types of resultative communication which leads to the convergence of awareness. The dialogic relation of agreement is perceived as the ultimate goal of every dialogue.</p> Tiupa Walerij Igoriewicz Tiupa Walerij Igoriewicz Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 393 407 10.14746/pt.2020.33.19 Postmodernizm jako kryzys mentalny https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25600 <p>The article is devoted to the crisis situation of postmodernism. The author assumes that the crisis of postmodernism is a historical process phenomenon and therefore inevitable. The postmodernism of the last decades of the 20th century is presented as most probably the last crisis of the post-rhetoric formation in its culture-creating productivity. The author believes that the recessive reconstruction of the dominant role of authority’s discourse with its imperative, legislative and regulatory competencies, or neo-rhetorical breakthrough of the convergent mentality leading to the domination in people’s spiritual lives as more or less likely scenarios for the further development of the historical situation together with the surging globalism of the human civilization may prove to be universally significant. Moreover, the author focuses on the media tools used to carry out each discursive formation. Those tools open up unique possibilities for executing the neo-rhetorical impulse towards the universal solidarization of life.</p> Tiupa Walerij Igoriewicz Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 409 417 10.14746/pt.2020.33.20 Szkic o współczesnej narratologii https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25599 <p>The article discusses the issues of contemporary narratology. The author assumes that narratology is inextricably linked to poetics and rhetoric. The object of narratology is cultural space, which is created by texts in a particular rhetorical modality. However, its reflections includes subjects such as communication strategies and discursive practices. Each narrative discourse involves combining referential and communication events. According to the author, such a view of contemporary narratology opens up a number of new interpretation possibilities.</p> Tiupa Walerij Igoriewicz Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 419 454 10.14746/pt.2020.33.21 Literatury staropolskiej „budowa ciała” i „usposobienie, temperament” https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25597 <p>The text is a review of the Dariusz Śnieżko’s book Kompleksja literatury. Studia staropolskie (The Complexion of Literature. Old-Polish Studies) (TAiWPN UNIVERSITAS, Krakow 2019). The only serious doubt regards the sound of the title (readers might not know the word “complexion”). Kompleksja literatury is a fascinating book. For whom? – certainly students of Old-Polish literature (and it will be also inspiring for scholars of the next historical and literary epochs). What? – revealing the most important dimensions of Old-Polish literature. Why? – because in works published so far the scant use of source texts proves to be representative of the most general material remaining of Old-Polish literature in its intertwining of anthropology and dialectics of orality and literacy.</p> Krzysztof Obremski Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 457 465 10.14746/pt.2020.33.22 Noty o Autorach https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/25622 . . Copyright (c) 2020 http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2020-06-15 2020-06-15 33 467 477