Zakres i zasięg czasopisma

Rocznik Integracji Europejskiej to czasopismo naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego pierwszy numer ukazał się w roku 2007. Głównym celem czasopisma jest stworzenie miejsca prezentacji stanu badań dotyczących procesu integracji europejskiej. Rocznik stanowi także forum wymiany poglądów dla osób zajmujących się studiami europejskimi. W kolejnych numerach Rocznika ukazują się wyniki prowadzonych badań w zakresie następujących obszarów tematycznych: prawo, polityka wewnętrzna, gospodarka, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, obrona, społeczeństwo, kultura. Redakcja stara się zapewnić taki dobór testów, aby zapewnić możliwość konfrontacji stosowanych metod badawczych, koncepcji i podejść teoretycznych.
W każdym numerze Rocznika ukazują się recenzje i omówienia. Redakcja pragnie zwrócić uwagę na istotne publikacje poświęcone integracji europejskiej pojawiające się na rynku wydawniczym.
Autorami tekstów są badacze polscy i zagraniczni z różnych ośrodków akademickich. Preferowane są teksty w językach kongresowych. Autorzy proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów tekstów. Czasopismo korzysta ze wsparcia redaktorów językowych w zakresie korekty tekstów w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Kolegium redakcyjne pragnie zagwarantować wysoki poziom merytoryczny publikacji. Wszystkie artykuły, po wstępnej weryfikacji formalnej, przechodzą przez etap recenzji. Teksty są wysyłane do współpracujących z redakcją czasopisma recenzentów zewnętrznych. Warunkiem publikacji jest pozytywna ocena recenzentów i zgoda kolegium redakcyjnego na umieszczenie tekstu w kolejnym numerze Rocznika. Czasopismo wprowadziło procedurę mającą wyeliminować praktyki „ghost autorship” i „guest autorship”.
„Rocznik Integracji Europejskiej” został umieszczony w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za opublikowanie na łamach naszego czasopisma tekstu naukowego autorzy uzyskają 20 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus. Teksty artykułów dostępne są w bazie CEEOL i repozytorium AMUR, BazHum, CEJSH, Repozytorium PBN, EBSCO Central and Eastern European Acdemic Source, World Cat.


Wersja pierwotna czasopisma jest papierowa.

Proces recenzji


Redakcja Rocznika Integracji Europejskiej dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem rocznika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.
Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście zewnętrznych recenzentów współpracujących z Redakcją. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane. W przypadku tekstów przygotowanych w języku obcym jeden z recenzentów afiliowany jest w instytucji zagranicznej. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów
W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process).
Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzji. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek w sprawie dopuszczenia materiału do publikacji.
Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Redakcja Rocznika.
Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce„.

LISTA RECENZENTÓW ZEWNĘTRZNYCH CZASOPISMA „ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ” W ROKU 2020

Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Józef Fiszer, Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk w Warszawie

prof. Oscar Garcia-Luengo, University of Granada

dr Artur Kopka, Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

dr hab. Michał Kosman, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. Raimund Krämer, Uniwersytet w Poczdamie

dr hab. Aleksandra Kruk, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Paweł Malendowicz, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

prof. dr Yuliya Nesteriak, Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

prof. dr hab. Czesław Partacz, Politechnika Koszalińska

prof. dr hab. Marek Pietraś, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

dr Clara Portela, Uniwersytet w Walencji

dr hab. Marek Rewizorski, Uniwersytet Gdański

prof. dr hab. Janusz Ruszkowski, Uniwersytet Szczeciński

dr Monika Sus, Hertie School of Governance w Berlinie

prof. Huang Tong-Yi, National Chengchi University

prof. dr hab. Janusz Węc, Uniwersytet Jagielloński

prof. Richard Whitman, Uniwersytet w Kent

prof. dr hab. Ryszard Zięba, Uniwersytet Warszawski

dr Elda Zotaj, Aleksander Moisiu University

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Polityka otwartego dostępu

Polityka Open Access, przyjęta przez czasopismo naukowe “Rocznik Integracji Europejskiej” bazuje na przekonaniu, że podstawą rozwoju nauki jest otwartość. Ma na celu umożliwienie Autorom zwiększenia cytowalności prac naukowych przez zamieszczanie elektronicznych wersji opublikowanych artykułów w bazach referencyjnych, w repozytoriach naukowych i na stronach internetowych. Natychmiastowe rozpowszechnianie wyników badań przyczynia się do wzrostu nowej wiedzy i zwiększonego wpływu prowadzonych badań na rozwój nauki.

Z tego względu, czasopismo „Rocznik Integracji Europejskiej” przyjęło politykę otwartego dostępu zgodnie z wytycznymi DOAJ. Autorzy artykułów zakwalifikowanych do publikacji w czasopiśmie “Rocznik Integracji Europejskiej” są zobowiązani do przekazania wydawcy (Wydawnictwu Naukowemu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) prawa do wykorzystania sporządzonego tekstu i jego zamieszczenia w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma, platformie Presto oraz w bazach referencyjnych, w których indeksowane jest czasopismo. W przypadku tekstów przygotowywanych przez kilku autorów, każdy z nich jest zobowiązany do przekazania praw określonych powyżej.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma „Rocznik Integracji Europejskiej“ i udostępniane w formcie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Cretive Commons – Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Przyznanie wydawcy wyłącznego prawa publikacji artykułu w tradycyjnej formie drukowanej oraz w formie elektronicznej, gwarantuje wyeliminowanie opóźnień w rozpowszechnianiu wyników badań, zaś Autorzy stają się szeroko rozpoznawalni[1]. Wersje elektroniczne publikowanych artykułów są bowiem zamieszczane we wskazanych bazach nie później niż z chwilą ich formalnej publikacji.

 

[1] Zgodnie z wytycznymi zawartymi w: Open Access Publishing and Scholarly Societies. A Guide, Budapest Open Access Initiative, July 2005, s. 21.

 

Zasady etyki

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma
wprowadziła odpowiednie procedury:

  1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp.wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
  2. Redakcja wyjaśnia w „Instrukcjach dla autorów”, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorównaukowych itp.).
  3. Redakcja publikuje uzyskane informację o źródłach finansowania publikacji, wkazie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
  4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce
  5. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

Granty

Czasopismo „Rocznik Integracji Europejskiej” otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 260/WCN/2019/1 z dnia 05.08.2019 r. Realizacja projektu obejmuje lata 2019 i 2020.

Czasopismo „Rocznik Integracji Europejskiej” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 667/P-DUN/2018, zadanie 4. Zwiększenie liczby recenzentów zagranicznych czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej"). Realizacja projektu obejmuje lata 2018 i 2019.

Czasopismo „Rocznik Integracji Europejskiej” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 537/P-DUN/2017, zadanie 4. Przygotowanie oryginalnych numerów czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" w języku angielskim w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania czasopisma). Realizacja projektu obejmuje lata 2017 i 2018.

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Rocznik Integracji Europejskiej nr 1-7 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.