Zakres i zasięg czasopisma

Rocznik Integracji Europejskiej to czasopismo naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego pierwszy numer ukazał się w roku 2007. Głównym celem czasopisma jest stworzenie miejsca prezentacji stanu badań dotyczących procesu integracji europejskiej. Rocznik stanowi także forum wymiany poglądów dla osób zajmujących się studiami europejskimi. W kolejnych numerach Rocznika ukazują się wyniki prowadzonych badań w zakresie następujących obszarów tematycznych: prawo, polityka wewnętrzna, gospodarka, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, obrona, społeczeństwo, kultura. Redakcja stara się zapewnić taki dobór testów, aby zapewnić możliwość konfrontacji stosowanych metod badawczych, koncepcji i podejść teoretycznych.
W każdym numerze Rocznika ukazują się recenzje i omówienia. Redakcja pragnie zwrócić uwagę na istotne publikacje poświęcone integracji europejskiej pojawiające się na rynku wydawniczym.
Autorami tekstów są badacze polscy i zagraniczni z różnych ośrodków akademickich. Preferowane są teksty w językach kongresowych. Autorzy proszeni są o zapoznanie się z wytycznymi dla autorów tekstów. Czasopismo korzysta ze wsparcia redaktorów językowych w zakresie korekty tekstów w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim.
Kolegium redakcyjne pragnie zagwarantować wysoki poziom merytoryczny publikacji. Wszystkie artykuły, po wstępnej weryfikacji formalnej, przechodzą przez etap recenzji. Teksty są wysyłane do współpracujących z redakcją czasopisma recenzentów zewnętrznych. Warunkiem publikacji jest pozytywna ocena recenzentów i zgoda kolegium redakcyjnego na umieszczenie tekstu w kolejnym numerze Rocznika. Czasopismo wprowadziło procedurę mającą wyeliminować praktyki „ghost autorship” i „guest autorship”.
„Rocznik Integracji Europejskiej” został umieszczony w wykazie czasopism punktowanych sporządzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za opublikowanie na łamach naszego czasopisma tekstu naukowego autorzy uzyskają 6 punktów.
Czasopismo jest indeksowane w bazie Index Copernicus. Teksty artykułów dostępne są w bazie CEEOL i repozytorium AMUR.
Wersja pierwotna czasopisma jest papierowa.

Proces recenzji


Redakcja Rocznika Integracji Europejskiej dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów badając adekwatność tematyki artykułu z profilem rocznika oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.
Teksty wstępnie zaaprobowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób spośród wymienionych na liście zewnętrznych recenzentów współpracujących z Redakcją. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane. W przypadku tekstów przygotowanych w języku obcym jeden z recenzentów afiliowany jest w instytucji zagranicznej. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów
W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process).
Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzji. Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek w sprawie dopuszczenia materiału do publikacji.
Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Redakcja Rocznika.
Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce„.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Zasady etyki

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma
wprowadziła odpowiednie procedury:

  1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp.wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
  2. Redakcja wyjaśnia w „Instrukcjach dla autorów”, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorównaukowych itp.).
  3. Redakcja publikuje uzyskane informację o źródłach finansowania publikacji, wkazie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
  4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce
  5. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

Sponsors

Czasopismo „Rocznik Integracji Europejskiej” otrzymało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 260/WCN/2019/1 z dnia 05.08.2019 r. Realizacja projektu obejmuje lata 2019 i 2020.

Czasopismo „Rocznik Integracji Europejskiej” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 667/P-DUN/2018, zadanie 4. Zwiększenie liczby recenzentów zagranicznych czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej"). Realizacja projektu obejmuje lata 2018 i 2019.

Czasopismo „Rocznik Integracji Europejskiej” otrzymało wsparcie finansowe ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (Umowa nr 537/P-DUN/2017, zadanie 4. Przygotowanie oryginalnych numerów czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" w języku angielskim w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania czasopisma). Realizacja projektu obejmuje lata 2017 i 2018.

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Rocznik Integracji Europejskiej nr 1-7 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.