Wechta, P. (2021). Warta ze współczynnikiem humanistycznym. Kulturotwórcze funkcje spożywania alkoholu na terenach nadrzecznych w Poznaniu. Rocznik Pedagogiczny, 44, 45–60. https://doi.org/10.2478/rp-2021-0003