Rocznik Pedagogiczny https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp <p>Celem czasopisma jest integrowanie badań pedagogicznych w Polsce poprzez coroczne prezentowanie dorobku poszczególnych placówek badawczych, jak również publikowanie rozpraw o charakterze metodologicznym. Rocznik stara się być syntetycznym przeglądem informacyjnym i krytycznym, dotyczącym najważniejszych wydarzeń zachodzących w rzeczywistości oświatowej i próbą krytycznej analizy kierunku prowadzonych badań, jak również postulatów dotyczących ich reorientacji. Rocznik – tak rozumiany – ma być wyrazem samowiedzy pedagogiki jako dyscypliny naukowej. Czasopismo stawia m.in. pytania o kondycję uprawianych subdyscyplin pedagogicznych i warunki funkcjonowania środowisk naukowych je tworzących. Rocznik Pedagogiczny prezentuje pogłębiony obraz dorobku polskiej myśli pedagogicznej, ale jest zarazem świadectwem wszechstronnej działalności organizacyjnej, edukacyjnej, reformatorskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk i innych ośrodków i instytucji naukowo – badawczych.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/rp/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/rp/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/rp/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <ul> <li class="show">Baidu Scholar</li> <li class="show">CNKI Scholar (China National Knowledge Infrastructure)</li> <li class="show">CNPIEC - cnpLINKer</li> <li class="show">EBSCO Discovery Service</li> <li class="show">Google Scholar</li> <li class="show">Index Copernicus</li> <li class="show">J-Gate</li> <li class="show">KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders)</li> <li class="show">MyScienceWork</li> <li class="show">Naver Academic</li> <li class="show">Naviga (Softweco)</li> <li class="show">Primo Central (ExLibris)</li> <li class="show">ReadCube</li> <li class="show">Semantic Scholar</li> <li class="show">Summon (ProQuest)</li> <li class="show">TDOne (TDNet)</li> <li class="show">WanFang Data</li> <li class="show">WorldCat (OCLC)</li> <li class="show">Most Wiedzy</li> <li class="show">Biblioteka Nauki</li> <li class="show">CEJSH</li> </ul> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong> <p><strong>MEiN: 40</strong></p> <p><strong>ISSN: 0137-9585</strong></p> </div> <p><!--<strong>ISSN: </strong>1733-1757</div>--></p> <div class="oczasopismie"><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/" rel="license"><img src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a><br><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/" rel="license">&nbsp;Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported</a>.</strong></div> pl-PL <p><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/" rel="license"><img src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a><br>Ten utwór jest dostępny na&nbsp;<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/" rel="license">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported</a>.</p> rocznik@amu.edu.pl (Maciej Zychowicz) pressto@amu.edu.pl (Pressto) Mon, 27 Dec 2021 14:54:09 +0100 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Floriana Znanieckiego idea uspołecznienia do altruizmu https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30765 <div class="page" title="Page 17"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Certain visionary threads of Florian Znaniecki’s thought present in his sociological theory of educa- tion merit our attention. They are associated with the concept of creating a grassroots movement of new sociality, capable of becoming a vehicle of reflexive social and cultural changes. These utopian threads related to the current of new humanism appear in all of Znaniecki’s works. The problem of altruism seems crucial in the light of Znaniecki’s axiology, but has not been properly examined until now. When Znaniecki names the new social tasks of education with the goal of shaping social changes, he considers the problem of social good from the perspective of intergroup relations. He searches for a new meaning of altruism, especially collective altruism, which would be the antithesis of collective egoism, and thus would transcend the limits of solidarity only with one’s own group. The issue of altruism, so important for Znaniecki, has only recently begun to regain its place in sociology. Znaniecki’s thought can be read in a connection with the contemporary anti-utilitarian movement and the newly revived discussion about the possibility of humanism after modernity.</p> </div> </div> </div> Elżbieta Hałas Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30765 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 W kręgu socjologii wychowania Floriana Znanieckiego https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30767 <div class="page" title="Page 19"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>The aim of this article is to recall the theory of the sociology of education created almost a century ago by the classic of Polish sociology, Florian Znaniecki, in order to show the topicality of his concept in the face of the symptoms of the crisis of the educational system. The article presents the biographical context and scientific achievements of the creator of the sociology of education. The relations between the disciplines of educational sociology, general sociology and pedagogy were explained. The goals and components of the upbringing process and the system of sociology of upbringing by Florian Znaniecki were outlined. Attention was also paid to the educational environ- ment defined by Florian Znaniecki and the upbringing process was characterized as a preparation for fulfilling the social roles. The theses postulated by the creator of the sociology of education were related to the contemporary educational environment.</p> </div> </div> </div> Krystyna Leśniak-Moczuk Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30767 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 Warta ze współczynnikiem humanistycznym. Kulturotwórcze funkcje spożywania alkoholu na terenach nadrzecznych w Poznaniu https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30768 <div class="page" title="Page 16"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>The aim of the article is to apply the concept of the humanistic coefficient of Florian Znaniecki to the analysis of a specific legal and social situation that enabled the legal consumption of alcohol in the Warta areas in Poznan. They have gained a high spatial value, and this is not due to intentional investments or architectural changes, but thanks to the presence of people who create various types of social systems. Znaniecki’s humanistic coefficient turns out to be not only an important theoreti- cal concept, but also a useful, still valid tool in empirical analysis. It brings a large dose of practical knowledge for different types of decision makers (re)organizing urban areas. The spatial value does not have to be directly proportional to the size of financial outlays.</p> </div> </div> </div> Przemysław Wechta Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30768 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 O nieoczywistościach relacji między olbrzymami a karłami – zamyślenia na marginesie filozofii kultury Floriana Znanieckiego https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30769 <div class="page" title="Page 9"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>The article, recalling the work of Florian Znaniecki, reflects on hierarchizations of cultures. The part of it discusses some weaknesses of the language of sociology, i.e. the inconsistencies in defining and academic use of the concept of “culture”.</p> </div> </div> </div> Marek Budajczak Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30769 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 Relacje między wartościami społecznymi i ekonomicznymi w ujęciu socjologicznej koncepcji Floriana Znanieckiego https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30770 <div class="page" title="Page 10"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>The work is devoted to the analysis of the Florian Znaniecki’s idea of the relationships between two systems of values – the social one and the economic one. The presented analysis focuses on the Znaniecki’s theses in the reference to the current market approach to education.</p> </div> </div> </div> Jolanta Sajdera Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30770 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 Geneza i zarys psychologii kulturowej Floriana Znanieckiego https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30778 <div class="page" title="Page 14"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>The aim of this paper is to present the cultural psychology project formulated by Florian Znaniecki. In the first part of the article, the authoress reconstructs the origin of this concept by reviewing the scholar’s early philosophical writings. In the second and third part of this paper, the authoress focus- es on presenting the basic categories of Znaniecki’s theory such as culture, culturalism and cultural action and highlights the role of cultural psychology in his scientific system.</p> </div> </div> </div> Arleta Chojniak Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30778 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 Wpływ koncepcji i teorii Floriana Znanieckiego na życie polskiej myśli społecznej w odniesieniu do osób starszych https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30779 <div class="page" title="Page 11"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>This article discusses the theoretical foundations of developed theories and their impact on the lives of older people. In this context, it is particularly important to bring closer the sociological concepts of upbringing according to Florian Znaniecki, as well as the process of transmitting norms and values. According to Znaniecki’s thesis it is the elderly, through the experience and skills acquired in the course of life, who are able to adequately convey the necessary values and norms. Possessed skills, life competences and cultural resources make that the elderly become a life guide for the younger generation, so to speak, social leaders who are able to influence their pupils. Znaniecki’s concepts and theories contributed to the development of sociology. According to the researcher, upbringing, which takes into account both the roles and the importance of the elderly and their axi- ological messages, is aimed primarily at the proper shaping of the young individual so that he/she is able to independently perform the social tasks entrusted to him/her in the future.</p> </div> </div> </div> Janusz Kawa Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30779 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 Kształcenie na odległość uczniów i uczennic z lekką niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii COVID-19 w opiniach nauczycieli i nauczycielek https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30782 <div class="page" title="Page 15"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>The text is a research report. The research aimed to diagnose and describe the distance education of students with mild intellectual disabilities during the COVID-19 pandemic from the perspective of teachers. The study consisted of answering questions contained in a survey disseminated by the In- ternet. 114 correctly completed surveys were collected. In the light of the results, teachers are more convinced that it is possible to implement the core curriculum during distance education than the educational, and especially caring function of the school. Teachers also expressed the opinion that distance learning exacerbates rather than equalizes differences between students, which is particu- larly worrying for students with mild intellectual disabilities.</p> </div> </div> </div> Marzena Buchnat, Sylwia Jaskulska, Barbara Jankowiak Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30782 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 Edukacja ekologiczna w polskiej podstawie programowej https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30783 <div class="page" title="Page 28"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>The purpose of the study was an investigation on a content of the core curriculum in Poland, for kin- dergarten children (aged 3–6) and primary school students (aged 7–18), in reference to educational demands, created by the global ecological crisis. As a source of these demands, IPCC Assessments Reports on Climate Change and UN over-arching strategies for sustainability and environmental education were used, as well as the European Union green policies’ package (The European Green Deal). Poland, as a member of the EU and a party of the United Nations Framework Convention on Climate Change, is obliged to promote and implement “green” policies, through incorporation of them into national legislation and the state system of education.</p> <p>The analysis revealed in Polish core curriculum lack of content, connected with the global ecological crisis and climate change, as well as with strategies of combating them. This result shows a dramatic content gap in environmental education of Polish students, regardless the fact that ecol- ogy is a fundament of global and European developmental strategies. The responsibility for this situation is beard on decision makers for a state educational policy; in a context of Polish law, this is the Ministry of Education and the Minister for Education himself.</p> </div> </div> </div> Agnieszka Kozłowska Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30783 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 The Relationship between Homework and Motivation for Learning among Arab Elementary School Students in Israel https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30784 <div class="page" title="Page 12"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Students, parents, teachers and researchers in the field of education disagree with each other about the contribution of homework in the overall student learning process. In particular, widespread criti- cism is directed at the emotional and cognitive load that homework imposes on the student, the con- siderable time they consume, and the disruption caused, according to the claim, to the social devel- opment of the student. This claim is supported by a series of empirical studies that have been carried out for decades, especially recently, in the world and in Israel. Nevertheless, the role that homework plays in the student learning process and their impact on other components of the student’s learning experience has never been studied in Arabic-speaking schools in the country.</p> </div> </div> </div> Jamila Atamna Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30784 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 Depresja dzieci i młodzieży jako skutek problemów osobniczego i społecznego rozwoju https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30786 <div class="page" title="Page 11"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>The article deals with the issue of depression in children and adolescents as a shortcut to problems of individual and social development. It presents the concept of depression and its typologies, showing depression as a disease increasingly common among children and adolescents. The biological and social causes of depression among young adolescents are indicated and other sources of depressive behaviors are also described. A particular role of the family in overcoming the symptoms of depres- sion is highlighted.</p> </div> </div> </div> Andrzej Ćwikliński Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30786 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 Wykorzystanie narzędzi pomiaru dydaktycznego jako przejaw nowatorstwa pedagogicznego w wybranych pracach dyplomowych https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30787 <div class="page" title="Page 15"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Evaluating students’ work has always been a challenging undertaking. The objectivity and reliability of instruments may sometimes be doubtful. Therefore, the aim of the study described in the paper was to analyze possible innovative behaviors/activities among MA students/teachers/researchers in the field of assessment described in their MA thesis. It is intriguing to find out whether future and present educators take the effort (and risk) of introducing some improvements in this crucial educational field.</p> </div> </div> </div> Marek Derenowski Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30787 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 Personalna przestrzeń wewnętrzna w przywództwie edukacyjnym https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30789 <div class="page" title="Page 12"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>The space between the subjective and objective fills a person’s identity. It is knowledge about one- self, about the difference between oneself and others / strangers, about one’s own actions, their effects and consequences. It is likewise knowledge of one’s own uniqueness, of the consequences of one’s own actions that define the limits of one’s own identity.</p> <p>Identity is a personal internal space, built on the basis of empathy, autonomy, distance, assertiveness, activity, and tolerance. Identity is different dimensions of individuality, uniqueness and separate- ness, compatibility of thoughts-feelings-actions, self-esteem and intentionality important for inter- personal and social conflicts. It serves to build and consolidate an image of oneself and knowledge about oneself. Identity allows a person to self-reflect, receive insight, evaluate, make changes, and strengthens the image of his/her person, offering a sense of separateness and being yourself.</p> </div> </div> </div> Małgorzata Ptak, Mirosław Śmiałek Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30789 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 Kształcenie zdalne – nieuprawniony entuzjazm czy pierwszy milowy krok? https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30791 <div class="page" title="Page 23"> <div class="layoutArea"> <div class="column"> <p>Nowadays it is difficult to talk about the real and virtual world in the context of contemporary students. Perhaps even talking about „on-line” vs „off-line” is a thing of the past, since some of us are always online. Remote learning changes the approach to school and extracurricular education and affects all levels of education. An important aspect of considerations on school and academic e-learning is so called the bottom-up push, i.e. the involvement of enthusiasts discovering the se- crets of e-learning platforms in front of their pupils and the willingness of these pupils and students. Observing the changes implemented in the education system over the last decades, we can honestly state, that these were rather sham movements, unable to change the class-lesson system and its el- ements burdening us as the subjects of the education process. What happened, then? What powers have changed school and academic education, so that we have found ourselves in the digital world? Have we started using mobile solutions? Can we conduct online classes? Is this a necessary evil or an opportunity for tomorrow (for universities/schools, students/pupils, lecturers/teachers and for modern, constantly learning societies)? Distance learning contributes to creating new spaces for educational interactions. It enables both mass and individual education in synchronous and asyn- chronous modes.</p> </div> </div> </div> Mariusz Przybyła Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30791 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 Sprawozdanie z XXXIV Letniej Szkoły Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej Pedagogika w Uniwersytecie. Konteksty–Koncepcje–Praktyki, 13–17.09.2021 r., Poznań–Obrzycko https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30795 Alicja Hekmat-Szał, Marlena Kaźmierska, Iwona Kukowa Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30795 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 Strona tytułowa https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30763 Rocznik Pedagogiczny Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30763 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 Spis treści https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30796 Rocznik Pedagogiczny Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30796 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 Od Redakcji https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30764 Rocznik Pedagogiczny Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30764 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w roku 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30794 Mirosław Kowalski Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rp/article/view/30794 Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100