(1)
Hendrykowski, M. Teleologia Autorstwa. 10.14746/rpeis 2015, 77, 27-34.