(1)
Gerecka-Żołyńska, A. Prawomocność Decyzji Prokuratorskich kończących postępowanie Przygotowawcze W świetle Dyrektywy Ne Bis in Idem. 10.14746/rpeis 2019, 81, 83-96.