Gerecka-Żołyńska, A. (2019). Prawomocność decyzji prokuratorskich kończących postępowanie przygotowawcze w świetle dyrektywy ne bis in idem. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 83–96. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.7