Lemkowski, M. (2019). Uwzględnienie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy jako podstawa żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, 81(2), 97–100. https://doi.org/10.14746/rpeis.2019.81.2.8