Gerecka-Żołyńska, A. (2019) „Prawomocność decyzji prokuratorskich kończących postępowanie przygotowawcze w świetle dyrektywy ne bis in idem”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), s. 83–96. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.2.7.