Lemkowski, M. (2019) „Uwzględnienie skargi kasacyjnej przez Sąd Najwyższy jako podstawa żądania naprawienia szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(2), s. 97–100. doi: 10.14746/rpeis.2019.81.2.8.