Markowski, Łukasz (2022) „Konwergencja realna Polski i strefy euro z perspektywy synchronizacji cykli koniunkturalnych i wymiany wewnątrzgałęziowej”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 84(3), s. 117–132. doi: 10.14746/rpeis.2022.84.3.08.