Gerecka-Żołyńska, Anna. „Prawomocność Decyzji Prokuratorskich kończących postępowanie Przygotowawcze W świetle Dyrektywy Ne Bis in Idem”. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny I Socjologiczny, t. 81, nr 2, czerwiec 2019, s. 83-96, doi:10.14746/rpeis.2019.81.2.7.