Pressto.

Nagłowek strony

Vol 78, Nr 1 (2016)

Spis treści

ARTYKUŁY

Stanowisko Komisji Weneckiej dotyczące pozycji ustrojowej sądownictwa konstytucyjnego w demokratycznym państwie prawa PDF PDF (English)
Hanna Suchocka 5-18
Rewolucja – świadoma czy nieświadoma PDF PDF (English)
Jerzy Stępień 19-33
Polityka a Trybunał Konstytucyjny. Konstytucja – ostatni środek obrony przed polityką PDF PDF (English)
Marek Safjan 35-42
Sposób wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego PDF PDF (English)
Andrzej Zoll 43-50
Uwagi do aktualnych wydarzeń wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego PDF PDF (English)
Wojciech Łączkowski 51-56
Niezależność prokuratury i prokuratorów – nowe rozwiązania na tle dotychczasowych kontrowersji (uwagi w związku z ustawą z 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze) PDF
Anna Gerecka-Żołyńska 57-70
Zmiana modelu służby cywilnej po nowelizacji ustawy o służbie cywilnej PDF
Sebastian Samol 71-79
Zasada aequitas a orzecznictwo podatkowe sądownictwa administracyjnego PDF PDF (English)
Andrzej Gomułowicz 81-98
Nakaz dokonywania wykładni prounijnej jako dyrektywa wykładni systemowej PDF
Wojciech Rowiński 99-111
Antropoarchiczna krytyka prywatyzacji konfliktów zbrojnych – aspekty prawne PDF
Karol Dobrzeniecki 113-126
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia jako wyraz zachowań altruistycznych PDF
Joanna Kruszyńska-Kola 127-140
Zakończenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego PDF
Wojciech Piątek 141-153
Przyrzeczenie administracyjne w systemie prawnych form działania administracji PDF
Monika Chlipała 155-167
O procesie racjonalizacji wydatków publicznych PDF
Maciej Gazda 169-179
Obligacje podporządkowane, wieczyste i przychodowe w Polsce – próba oceny ekonomicznych skutków nowelizacji ustawy o obligacjach PDF
Marcin Wiśniewski 181-195
Efektywność portfeli akcji zabezpieczonych opcjami indeksowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007-2015 PDF
Marcin Flotyński 197-215
Derywaty pogodowe jako instrument zarządzania ryzykiem pogodowym PDF
Zuzanna Czekaj 217-228
Kilka uwag o pokoleniowej sytuacji współczesnej polskiej młodzieży PDF
Witold Wrzesień 229-241
Z perspektywy czasu – opinie łodzian o kondycji demokracji PDF
Agnieszka Murawska 243-253
Wolontariat w Polsce. Przykład projektu Polska Cyfrowa Równych Szans PDF
Agnieszka Szymańska-Palaczyk 255-271

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Professor, Minister, Judge – Krzysztof Skubiszewski 1926-2010, red. Ryszard Stemplowski, wstęp Witold Sobków PDF
Jan Sandorski 273-277
Janusz Gajda, Tajemnica przysposobienia i jej ochrona w polskim prawie cywilnym PDF
Joanna Zajączkowska 277-280
Przewodnik po moralnym kapitalizmie, red. Tomasz Dołęgowski PDF
Tadeusz Kowalski 280-283

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Ogólnopolska konferencja naukowa „Macieja Zielińskiego koncepcja wykładni prawa” PDF
Paweł Kokot 285-286
Ogólnopolska konferencja naukowa „Polska 2015 – stan realizacji zobowiązań w zakresie ochrony praw człowieka” PDF
Anna Połczyńska 287-288
VII Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Wymiary prawa” PDF
Paweł Kokot 288-289
Lista recenzentów „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” za rok 2015 PDF
Redakcja RPEiS 290


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo