Pressto.

Nagłowek strony

Vol 79, Nr 1 (2017)

Spis treści

ARTYKUŁY

Spór o rolę państwa w gospodarce PDF PDF (English)
Marek Ratajczak 5-23
Wymiar sprawiedliwości w Polsce u progu 2017 r. – wyzwania i zagrożenia PDF PDF (English)
Dariusz Mazur, Waldemar Żurek 25-38
NGOs – czyli organizacje społeczne PDF
Jerzy Stępień 39-48
Ochrona praw człowieka w dzisiejszej Europie PDF
Michael O’Flaherty 49-57
Zakaz arbitralnego wydalania cudzoziemców w świetle art. 1 Protokołu nr 7 do EKPC i jego realizacja w polskim prawie i praktyce – wybrane problemy PDF
Julia Wojnowska-Radzińska 59-71
Walka z terroryzmem jako zadanie prawa karnego – uwagi na marginesie wprowadzenia do Kodeksu karnego art. 259a PDF
Marcin Byczyk 73-84
O pojęciu czynności konwencjonalnej i jej odmianach PDF PDF (English)
Stanisław Czepita 85-102
Odpowiedzialność cywilna zarządzającego portfelem instrumentów finansowych PDF
Tomasz Sójka 103-117
Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych przed nieuzasadnioną tezauryzacją zysku spółki PDF
Michał Miedziński 119-131
Sprawiedliwość proceduralna według ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej PDF
Przemysław Ostojski 133-144
Kompetencje orzecznicze sądów administracyjnych a realizacja funkcji ochronnej praw jednostki w postępowaniu PDF
Kamila Wysocka 145-158
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach – uwagi krytyczne PDF
Ewa Wójcicka 159-172
Weryfikacja kwalifikacji kandydatów na biegłych sądowych z dziedziny kryminalistyki na przykładzie analizy danych dotyczących biegłych sądowych wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu PDF
Małgorzata Hrehorowicz 173-189
Zarządzanie zasobami wodnymi – wyzwanie nie tylko dla ekonomistów PDF PDF (English)
Paweł Chudziński, Marian Gorynia, Małgorzata Słodowa-Hełpa 191-210
Znaczenie monopolizacji w postkeynesowskich teoriach cenotwórstwa PDF
Paweł Umiński 211-222
Obligacje komunalne na rynku Catalyst w latach 2011-2015 PDF
Jakub Zieliński 223-236
Digitalizacja produktów bankowych jako cel strategiczny uczestników polskiego sektora bankowego PDF
Piotr Druszcz 237-250
Automatyczny handel na rynkach towarowych PDF
Monika Piaskowska 251-264

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989-1993, red. Piotr Skubiszewski, Janusz Stańczyk PDF
Tadeusz Gadkowski 265-268
Ewa Małuszyńska, Migracje i delokalizacja przedsiębiorstw PDF
Marian Gorynia 268-271
Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, red. Marek Smolak PDF
Andrzej Bator 271-276

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Konferencja „Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki” PDF
Anna Trela 277-280
Lista recenzentów „Ruchu Prawniczego Ekonomicznego i Socjologicznego” za rok 2016 PDF
Redakcja RPEiS 281


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo