RPEiS
Pressto.

Nagłowek strony

Vol 79, Nr 3 (2017)

Spis treści

Samorządy budują wspólnotę PDF PDF (English)
Marek Woźniak 5-15

ARTYKUŁY

Konstytucja RP a waluta euro PDF PDF (English)
Wojciech Łączkowski 11-15
Dobro wspólne PDF PDF (English)
Irena Lipowicz 17-31
O potrzebie reinterpretacji (i nie tylko) niektórych pojęć w zakresie samorządowych zadań i kompetencji PDF
Mirosław Stec 33-47
Aksjologia samorządu terytorialnego – in rebus angustis? PDF
Piotr Lisowski 49-60
Wątki orzecznicze w sprawach z zakresu realizacji zadań własnych i zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego. Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego PDF
Mariusz Szyrski 61-72
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia PDF
Bogdan Dolnicki, Roman Marchaj 73-89
Ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego a władztwo planistyczne gminy PDF
Katarzyna Małysa-Sulińska 91-107
Referendum lokalne PDF
Mariusz Kotulski 109-118
Funkcje gminnych rad seniorów PDF
Radosław Mędrzycki 119-131
„Rekomunalizacja” zadań w sferze gospodarki komunalnej PDF
Piotr Lissoń 133-147
Kontrakt terytorialny – instrument współpracy podmiotów prowadzących politykę rozwoju PDF
Katarzyna Kokocińska 149-159
Rynek finansowy jako dobro wspólne PDF
Tomasz Nieborak 161-174
Metafory i neologizmy współczesnego języka nauk społecznych i ekonomicznych PDF
Jerzy J. Parysek 175-192
Etyczność postępowania reprezentantów instytucji państwa i przedstawicieli biznesu PDF PDF (English)
Grażyna Wolska 193-203
Idea społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście racjonalności instrumentalnej i koherencyjnej PDF
Michał Litwiński 205-212
Definicja CSR według normy ISO 26000 a praktyka gospodarcza PDF
Magdalena Rojek-Nowosielska 213-224
Próba klasyfikacji gmin województwa warmińsko-mazurskiego z punktu widzenia ich sytuacji finansowej PDF
Anna Wichowska 225-239
Samorząd terytorialny w oczach socjologów – dyskusja PDF
red. nauk. Marek Nowak, red. nauk. Paweł Śliwa, głos w dyskusji Marek S. Szczepański, głos w dyskusji Tomasz Piróg, głos w dyskusji Hubert Kotarski, glos w dyskusji Tatiana Majcherkiewicz 241-252
JOW-y w gminach: lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji PDF
Jarosław Flis, Dariusz Stolicki 253-266

PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Piotr Szymaniec, Koncepcje wolności religijnej. Rozwój historyczny i współczesny stan debaty w zachodniej myśli polityczno-prawnej PDF
Maria Zmierczak 267-269
Ida Musiałkowska, Wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej w zakresie polityki spójności przez Mercosur PDF
Tadeusz Kowalski 269-270


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo