https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/issue/feed Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2021-03-24T15:54:11+00:00 Rafał Lemański biulreg@amu.edu.pl Open Journal Systems <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>Czasopismo stwarza możliwość prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej polityki rozwoju, zarówno w kontekście uwarunkowań teoretycznych procesów rozwojowych, jak również podejmowanej interwencji publicznej. Stanowi ono ważne źródło informacji na temat aktualnych problemów teoretycznych rozwoju regionalnego i polityki regionalnej oraz zapewnia możliwość zapoznania się z doświadczeniami praktycznymi, jakie wynikają z budowania nowego modelu polskiej polityki regionalnej. Dystrybucja obejmuje biblioteki ośrodków akademickich w Polsce, które prowadzą badania i dydaktykę o zbliżonym zakresie merytorycznym. Obowiązkowy egzemplarz trafia również do Urzędów Marszałkowskich wszystkich województw. Redakcja przestrzega zasady wydania 4 numerów rocznie, w nakładzie 150 egzemplarzy drukowanych, z możliwością publikacji dodatkowych numerów specjalnych.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/rrpr/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/rrpr/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/rrpr/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL; Arianta; CEEOL; CEJSH; CEON Biblioteka Nauki, ERIH Plus; Google Scholar; WorldCat; <a href="https://mostwiedzy.pl/pl/magazine/rozwoj-regionalny-i-polityka-regionalna,1-47232">MOST Wiedzy</a></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong> <p><strong>Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)</strong>: 20 punktów</p> <p><strong>ICV 2018:</strong> <span class="pull-right ng-scope"><strong class="ng-binding">59.00</strong> </span></p> <p><strong>DOI: </strong>10.14746/rrpr</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN: </strong>2353-1428</div> <div class="oczasopismie"><strong>LICENCJA:<br></strong></div> <div class="oczasopismie"><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a><br>Publikacje w czasopismie "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" dostępne są na <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe</a>.</div> https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27419 Wprowadzenie 2021-03-24T15:54:11+00:00 Paweł Churski chur@amu.edu.pl <p>Przedstawiamy Państwu numer 52 czasopisma „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” przygotowywanego przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stanowi on czwarty zeszyt serii poświęconej wyzwaniom rozwojowym naszego regionu. Dostrzegając niedostatek aktualnych opracowań dotyczących problemów społecznych i ekonomicznych Wielkopolski, Redakcja, przy aprobacie wówczas Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, postanowiła, że począwszy od 2016 r. każdy czwarty w danym roku zeszyt naszego czasopisma będzie miał charakter tomu zbierającego wyniki badań regionalnych odnoszących się do naszego województwa. Zakładamy, że podjęta inicjatywa przyczyni się do powstania cennego poznawczo zbioru wyników analiz, których zakres przestrzenny będzie dotyczył województwa wielkopolskiego. W numerze tym zebraliśmy aż 15 artykułów, których problematyka obejmuje zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski, zagadnienia osadnicze i demograficzne regionu, czynniki lokalizacji działalności przemysłowej,&nbsp; zróżnicowanie działalności rolniczej, wyzwania środowiskowe oraz możliwości wykorzystania turystycznego zasobów środowiskowych i kulturowych województwa.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Paweł Churski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27420 PKB i TFP w powiatach województwa wielkopolskiego. Oszacowanie i ocena zróżnicowania 2021-03-24T15:54:09+00:00 Barbara Dańska-Borsiak barbara.danska@uni.lodz.pl <p>W prezentowanych badaniach oszacowano poziom PKB i łączną produktywność czynników produkcji (TFP) dla powiatów województwa wielkopolskiego w latach 2008–2018 oraz dokonano analizy ich zróżnicowania pod tym względem. W szczególności zbadano występowanie zależności przestrzennych w rozkładach obu zmiennych. Na podstawie wartości globalnych i lokalnych statystyk Morana wskazano powiat miasto Poznań jako tzw. hot-spot, a więc region o wysokich wartościach PKB oraz TFP, pozytywnie oddziałujący na region sąsiedni. Zależności przestrzenne w skali globalnej (całego województwa) praktycznie nie występują, natomiast zauważalne są różnice w zależności od dominującego profilu gospodarczego powiatu.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Barbara Dańska-Borsiak https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27429 Rozwój społeczno-gospodarczy a aktywność społeczności lokalnych w województwie wielkopolskim 2021-03-24T15:54:07+00:00 Iwona Józefowicz jozefowicz@ukw.edu.pl Hanna Michniewicz-Ankiersztajn hanka@ukw.edu.pl <p>Aktywność obywatelska zależna jest zarówno od cech społeczno-demograficznych, jak i sytuacji gospodarczej obszaru, w jakim jest realizowana. Celem niniejszego opracowania jest próba przedstawienia zależności pomiędzy poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego (określonego na podstawie wybranych wskaźników) a stopniem aktywności społecznej mieszkańców (określonej liczbą stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego) w gminach województwa wielkopolskiego. Do osiągnięcia tego celu wykorzystano metody matematyczno-statystyczne (m.in. algorytm k-średnich). Badania wykazały, że w województwie wielkopolskim występuje polaryzacja gmin pod względem społeczno-gospodarczym. Szczegółowe analizy potwierdziły istnienie zależności pomiędzy aktywnością mieszkańców mierzoną współczynnikiem aktywności lokalnej (Wal) a wybranymi cechami gospodarczymi. W przypadku cech o charakterze społecznym zależność nie występowała. Wartości wskaźnika były również w pewnym stopniu zależne od poziomu zurbanizowania gminy. Wykazano, że mieszkańcy gmin wiejskich byli bardziej aktywni w zakresie działań na rzecz rozwoju lokalnego. Biorąc pod uwagę aktywność na rzecz rozwoju lokalnego oraz sytuację społeczno-gospodarczą, dzięki zastosowaniu metody k-średnich uchwycono podobieństwa gmin i przedstawiono to zjawisko w ujęciu przestrzennym. Rezultaty badań wskazały istnienie grupy gmin podobnych do siebie w strefie oddziaływania aglomeracji poznańskiej. Podobieństwem wyróżniały się także gminy zlokalizowane w północnej oraz wschodniej części badanego obszaru (głównie gminy wiejskie).</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Iwona Józefowicz, Hanna Michniewicz-Ankiersztajn https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27430 Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma wsparcia inwestycji lokalnych w województwie wielkopolskim 2021-03-24T15:54:04+00:00 Alina Walenia alinawalenia@poczta.onet.pl <p>Celem artykułu jest analiza uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i finansowych współpracy sektora publicznego, głównie samorządowego, z sektorem prywatnym dotyczącej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu wspieranie rozwoju lokalnego. Współpraca ta określana jest jako partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) i stanowi formę pozyskiwania kapitału przez samorząd terytorialny, z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych, szczególnie świadczenia usług publicznych. Oceny i uwagi sformułowane zostały z wykorzystaniem materiałów empirycznych, wyników badań ankietowych przeprowadzonych w 50 jednostkach samorządu terytorialnego oraz w 60 podmiotach gospodarczych prowadzących działalność na terenie ankietowanych gmin województwa wielkopolskiego. Podjęta problematyka badawcza pozostaje ciągle aktualna, ponieważ zakres planowanych zadań publicznych bardzo często przewyższa możliwości finansowe samorządu lokalnego. Władze samorządowe poszukują zatem finansowego wsparcia wśród partnerów z sektora prywatnego. Z wykorzystaniem wyników badań ankietowych wyszczególnione zostały czynniki ograniczające współpracę w ramach PPP, tj. sektora samorządowego z prywatnym, w zakresie finansowania inwestycji komunalnych. Do oceny zjawiska PPP w województwie wielkopolskim użyte zostały dane publikowane na stronie platformy PPP, zawierającej bazy zamierzeń inwestycyjnych, bazy projektów PPP z zawartymi umowami, bazy umów rozwiązanych, nierealizowanych (bazy te są aktualizowane w okresach miesięcznych lub kwartalnych).</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27431 Rozplanowanie małych miast wschodniej Wielkopolski. Analiza zmian w świetle teorii składni przestrzeni 2021-03-24T15:54:02+00:00 Mariusz Lamprecht mariusz.lamprecht@geo.uni.lodz.pl <p>Artykuł zawiera wyniki badań nad konfiguracją przestrzeni małych miast wschodniej Wielkopolski. Postępowanie badawcze oraz wnioskowanie oparte zostało na teorii i narzędziach składni przestrzeni (space syntax). Dotychczasowe badania utrzymane w tym nurcie wskazują, że ujęcie charakterystyczne dla składni przestrzeni wprowadza wartościowe wątki do badań nad funkcjonowaniem społeczeństw miejskich. Dowiedziono m.in. związków pomiędzy konfiguracyjnymi własnościami przestrzeni a ruchem pieszym, segregacją przestrzenną mieszkańców oraz lokalizacją przedsiębiorstw i aktywnością gospodarczą. Na arenie polskiej takie podejście do morfologii osiedli miejskich jest stosunkowo rzadkie. Prezentowany artykuł stanowi próbę wypełnienia tej luki. Przedstawione rozważania koncentrują się na konfiguracji przestrzeni najmniejszych miast wschodniej Wielkopolski oraz ocenie zmian ich rozplanowania w okresie ostatnich 100 lat, w świetle integracji, jednej z kluczowych miar składni przestrzeni. Analizy wykazały, że w rozplanowaniu badanych miast zaszły w analizowanym okresie istotne zmiany. Niemal wszystkie badane ośrodki rozwinęły swoje układy, niezależnie od zmiany stanu ludnościowego. Skala przeobrażeń przestrzennych nawiązuje do sytuacji demograficznej, zwłaszcza w miastach, które powiększyły swój potencjał ludnościowy.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Mariusz Lamprecht https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27432 Urban Sprawl of Poznań: Morphological and Microeconomic Profile 2021-03-24T15:54:00+00:00 Piotr Lityński litynskp@uek.krakow.pl <p>Celem artykułu jest ocena urban sprawl Poznania z perspektywy morfologii przestrzeni oraz sytuacji finansowej podmiejskich gospodarstw domowych. Ocena morfologiczna wykorzystuje metodę opartą na dwóch siatkach kwadratów o boku: 1 km, 500 m oraz danych o lokalizacji zabudowy z GUGiK. Natomiast ocena gospodarstw domowych przeprowadzona została w oparciu o bazę Budżetów Gospodarstw Domowych GUS. Rezultaty badań wskazują, że analizowane gminy na obszarze poznańskim charakteryzują się umiarkowanym stopniem bezładu struktury przestrzennej. Brak jest gmin o specyfice całkowicie zwartej, brak jest również gmin o bezwzględnie wysokim stopniu bezładu przestrzennego. Gospodarstwa powodujące urban sprawl Poznania to jednostki, które dla maksymalizacji preferencji mieszkaniowych ponoszą umiarkowane straty finansowe.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Piotr Lityński https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27468 Programowanie działań rewitalizacyjnych – przykład Konina 2021-03-24T15:53:58+00:00 Edyta Masierek edyta.masierek@geo.uni.lodz.pl <p>Artykuł prezentuje aktualnie obowiązujące zasady programowania rewitalizacji w Polsce na przykładzie Konina, który w latach 2015–2019 realizował jeden z projektów w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast. W publikacji przedstawiono, w jaki sposób w praktyce wygląda planowanie rewitalizacji oraz na jakie trudności napotykają koordynatorzy tego procesu. Artykuł ma także zwrócić uwagę na endogeniczne uwarunkowania Konina oraz jego szansę na wykorzystanie rewitalizacji w procesie scalania prawo- i lewobrzeżnej części miasta.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Edyta Masierek https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27482 Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego 2021-03-24T15:53:56+00:00 Małgorzata Polna marten@amu.edu.pl <p>W artykule przedstawiono poziom i przestrzenne zróżnicowanie starości demograficznej oraz dynamikę procesu starzenia się ludności na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego. Ukazano ją na tle przebiegu tego procesu w miastach. Badania dotyczą lat 1995–2019. Analizę przeprowadzono w ujęciu gmin. W badaniach wykorzystano miary starości demograficznej w ujęciu statycznym i dynamicznym. Obszary wiejskie charakteryzują się postępującym procesem starzenia się, przy czym stopień zaawansowania starości demograficznej oraz dynamika tego procesu są niższe niż w miastach województwa. Względnie niski poziom zaawansowania starości demograficznej obszarów wiejskich wykazuje znaczne zróżnicowanie wewnątrzregionalne. Obok gmin, które można nazwać demograficznie starymi, występują jednostki o relatywnie wolniej postępującej starości oraz takie, w których ma miejsce odmładzanie populacji.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Małgorzata Polna https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27483 Wielkość i kierunki migracji na pobyt stały w województwie wielkopolskim w latach 2002–2017 2021-03-24T15:53:53+00:00 Dariusz Ilnicki dariusz.ilnicki@uwr.edu.pl <p>Celem opracowania jest próba wyjaśnienia zróżnicowania wielkości oraz kierunków migracji na pobyt stały pomiędzy jednostkami poziomu NUTS 5 podziału terytorialnego. W oparciu o przemieszczenia w układzie wieś–miasto, miasto–wieś zostały zidentyfikowane odpowiednio obszary zlewni migracyjnych oraz obszary atrakcyjności migracyjnej. Podstawową jednostką odniesienia przestrzennego prowadzonych analiz były miasto i gmina (NUTS 5). Wielkość migracji zostanie ukazana w układzie czterech kierunków migracji (miasto–miasto; miasto–wieś; wieś–miasto; wieś–wieś). W opisie wielkości i kierunków migracji zastosowany zostanie sumaryczny przepływ, a w przypadku wyznaczenia obszarów emigracji i imigracji miast największy przepływ. Jakkolwiek migracje na pobyt stały są aktem jednorazowym, to ich&nbsp; powtarzalność, wielkość, obecność „relacji powrotnych” pozwala wnioskować o wzmacnianiu powiązań funkcjonalnych pomiędzy miastami a ich otoczeniem. W konsekwencji migracje tego typu mogą być wykorzystywane do delimitacji obszarów powiązanych ze sobą funkcją miejsca zamieszkania, miejsca pracy – obszarów funkcjonalnych miast.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Dariusz Ilnicki https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27486 Czynniki oraz efekty lokalizacji zakładu Volkswagena w powiecie wrzesińskim 2021-03-24T15:53:51+00:00 Wojciech Dyba wojciech.dyba@amu.edu.pl <p>W artykule przedstawiona została analiza czynników i efektów lokalizacji zakładu produkcyjnego Volkswagen Crafter w Białężycach koło Wrześni. Uzyskane wyniki oparte są na wywiadach przeprowadzonych z przedstawicielami przedsiębiorstwa i władz samorządowych oraz z mieszkańcami. Badanie pozwoliło wykazać, że w zakresie czynników lokalizacji – obok kosztowych (związanych z terenem inwestycji i ulgami podatkowymi) – znaczenie miały też czynniki zaopatrzeniowe (m.in. oczekiwana wydajność pracy) oraz „miękkie” (m.in. dobry wizerunek regionu, współpraca z władzami lokalnymi). Wśród korzyści dla powiatu wrzesińskiego, jakie wynikają z inwestycji i działań podejmowanych przez władze zakładu, są przede wszystkim: utworzenie nowych miejsc pracy, sponsoring lokalnych imprez i wydarzeń, finansowanie akcji prośrodowiskowych, a także wzrost obrotów w lokalnym sektorze usługowym, napływ mieszkańców i lokalizowanie firm współpracujących z Volkswagenem.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Wojciech Dyba https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27488 Ewolucja typów rolnictwa w województwie wielkopolskim na przełomie XX i XXI w. 2021-03-24T15:53:48+00:00 Benicjusz Głębocki beni@amu.edu.pl Tomasz M. Kossowski tkoss@amu.edu.pl Ewa Kacprzak eja@amu.edu.pl <p>W artykule dokonano porównania dwóch typologii rolnictwa, odnosząc je do obszaru województwa wielkopolskiego. Pierwsza z nich to efekt prac prowadzonych na początku lat 70. ubiegłego wieku przez J. Kostrowickiego i R. Szczęsnego oraz innych współpracowników w Zakładzie Geografii Rolnictwa IGiPZ PAN w Warszawie. Z 13 typów rolnictwa indywidualnego, zidentyfikowanych wówczas w skali kraju, na terenie dzisiejszego województwa wielkopolskiego występowało 5. Druga typologia rolnictwa została opracowana przez autorów niniejszej publikacji w 2019 r. Wyróżniono 20 typów polskiego rolnictwa. Na terenie województwa wielkopolskiego wykształciło się 9 typów. Mimo różnic w metodologii badawczej oraz dostępności materiałów statystycznych w rozkładzie przestrzennym wyróżnionych typów zauważono duże podobieństwa. W obu momentach czasowych stwierdzono trwałe oddziaływanie uwarunkowań historycznych, choć po przystąpieniu Polski do UE obserwuje się systematyczne zacieranie różnic pomiędzy obszarami dawnego zaboru rosyjskiego i pozostałą częścią województwa wielkopolskiego. Zastosowana przez autorów metoda, z uwagi na możliwość wykorzystania bardzo dużej liczby cech diagnostycznych, ma charakter uniwersalny i może być stosowana w różnych regionach.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Benicjusz Głębocki, Tomasz M. Kossowski, Ewa Kacprzak https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27489 Znaczenie konkurencyjności produkcji mleka w ujęciu regionalnym na przykładzie wielkopolskich gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka 2021-03-24T15:53:45+00:00 Paulina Luiza Wiza paulina.wiza@up.poznan.pl <p>Znaczenie konkurencyjności w wymiarze regionalnym nasiliło się szczególnie w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, co znajduje odbicie także w badaniach naukowych. Celem artykułu jest przeprowadzenie dyskusji na temat wybranych zagadnień teorii i metodologii regionalnych badań dotyczących konkurencyjności oraz ocena konkurencyjności gospodarstw mlecznych w Polsce w ujęciu regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem wielkopolskich gospodarstw rolnych. Oceny konkurencyjności gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka dokonano w zakresie czasowym od 2002 do 2018 r. w oparciu o dane GUS oraz na podstawie danych zebranych przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Badania miały na celu określenie pozycji konkurencyjnej wielkopolskich gospodarstw mlecznych pod względem produkcji mleka na tle Polski.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Paulina Luiza Wiza https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27491 Wpływ zielonej infrastruktury na warunki termiczne miast północnej Wielkopolski oraz jej miejsce w lokalnej polityce klimatycznej 2021-03-24T15:53:43+00:00 Piotr Lupa piotr.lupa@amu.edu.pl <p>Zielona infrastruktura (ZI) obszarów zurbanizowanych dostarcza wielu regulacyjnych usług ekosystemowych. Jej istotny wpływ na rozkład temperatury powietrza w mieście i regulację obiegu wody ma strategiczne znaczenie dla adaptacji miast do zmian klimatu i zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców. Celem pracy jest rozpoznanie ilościowe ZI w miastach województwa wielkopolskiego położonych na północ od Poznania (31 obiektów) w kontekście wpływu na warunki termiczne. Jednocześnie podjęto próbę oceny uwzględnienia koncepcji ZI w polityce klimatycznej miast poprzez analizę zapisów zawartych w wybranych dokumentach strategicznych. Wykorzystując zdjęcie satelitarne Landsat 8 oraz metody GIS, wyliczono wartości wskaźnika NDVI (ang. normalized difference vegetation index – znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji) oraz opracowano rozkłady temperatury radiacyjnej. Posłużyły one do pośredniej oceny roli ZI w regulacji temperatury powietrza w miastach. Uzyskane w ten sposób wyniki<br>odniesiono do zapisów dokumentów miejskich w zakresie lokalnej polityki klimatycznej. W toku badań potwierdzono znaczny i zróżnicowany przestrzennie wpływ ZI na obniżanie temperatury radiacyjnej w miastach. W tych samych warunkach atmosfery różnice wysokości średniej temperatury radiacyjnej obliczonej dla miast różniących się udziałem ZI przekraczały nawet 5°C. Tak ważna rola ZI nie znalazła jednak bezpośredniego przełożenia na politykę klimatyczną miast, w której wyżej pozycjonowane są działania inwestycyjne w szarej infrastrukturze, a powiązania między szarą, niebieską i zieloną infrastrukturą są w wielu przypadkach pomijane.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Piotr Lupa https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27492 Społeczna percepcja klimatu akustycznego Poznania 2021-03-24T15:53:41+00:00 Julia Jęch juliajech1@gmail.com Małgorzata Stępniewska malgorzata.stepniewska@amu.edu.pl <p>Do najważniejszych wyzwań środowiskowych na terenach zurbanizowanych należy zapewnienie dobrego klimatu akustycznego. Wynika to ze znaczącego natężenia aktywności będących źródłem hałasu, a także z dużej liczby ludności potencjalnie narażonej na negatywny wpływ hałasu na zdrowie fizyczne i psychiczne. Celem artykułu jest rozpoznanie społecznej percepcji ochrony przed hałasem na przykładzie Poznania. W badaniach wykorzystano kwestionariusz internetowy, skierowany do mieszkańców miasta. Zebrane informacje pozwoliły określić opinie respondentów na temat poziomu hałasu, jego najważniejszych źródeł, a także dostrzeganych oraz preferowanych działań naprawczych. Wyniki badań mogą być interesujące dla wielu miast, które stoją przed wyzwaniem identyfikacji potrzeb mieszkańców w procesie wyboru priorytetów i sposobów kształtowania klimatu akustycznego.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Julia Jęch, Małgorzata Stępniewska https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27493 Turystyka w dokumentach strategicznych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego 2021-03-24T15:53:39+00:00 Klaudia Nowicka klaudia.nowicka@ug.edu.pl <p>Celem opracowania jest określenie sposobu, w jaki władze lokalne postrzegają turystykę i jej rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. Zrealizowanie tak postawionego celu wymagało dokonania analizy dostępnych, aktualnych dokumentów strategicznych dla wybranych jednostek administracyjnych przy wykorzystaniu analizy komputerowej oraz kontekstowej (computer-assisted context analysis, text mining) wszystkich dostępnych opracowań. Łącznie badaniem objęto 7500 stron. Szczegółowej analizie poddano wybrane rozdziały dokumentów dotyczące celów strategicznych i operacyjnych, jak również analizy SWOT. Badanie obejmowało wyłącznie te cele oraz elementy analizy SWOT, które w sposób bezpośredni odnoszą się do rozwoju turystyki w gminie. Ponadto analiza pozwoliła na określenie, w jakim stopniu strategie rozwoju gmin wiejskich województwa wielkopolskiego są narzędziem przydatnym w długookresowym planowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego pod kątem rozwoju branży turystycznej. Niestety większość poddanych analizie dokumentów nie spełnia wymagań stawianych strategiom jako narzędziom efektywnego planowania rozwoju turystyki. Poziom ogólności zapisów, brak odniesień do konkretnych miejsc realizacji założonych celów, niedostrzeganie korzyści we współpracy z innymi jednostkami to główne niedostatki analizowanych strategii. Natomiast zdecydowanym atutem planowania strategicznego w analizowanych jednostkach jest zwrócenie się ku turystyce aktywnej i krótkookresowej, zwłaszcza w gminach niemających znaczącego potencjału turystycznego.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Klaudia Nowicka https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27494 Kuchnia ochweśnicka narzędziem promocji regionu 2021-03-24T15:53:37+00:00 Izabela Chudzyńska izabela.chudzynska@byd.pl <p>Współczesne jedzenie nabrało nowego, szerszego wymiaru. To nie tylko sposób na zaspokojenie głodu, wyrażenie swojej pozycji społecznej czy określenie narodowej bądź regionalnej tożsamości, współczesne jedzenie to jedzenie świadome, sposób na ekspresję posiadanego światopoglądu, to część współczesnej etyki. Jedzenie to również doskonałe narzędzie do promocji miasta bądź regionu. Celem opracowania jest analiza zagadnień związanych z kuchnią regionalną na przykładzie kuchni ochweśnickiej jako narzędzia skutecznie promującego region. Metodę badawczą zastosowaną w niniejszym opracowaniu ściśle dopasowano do jego celów. Wykorzystano analizę danych zastanych, tzw. desk research, w tym pięć strategii propagowania etnicznych/lokalnych kuchni opracowanych przez Long (2015). Wykazano, że badana kuchnia chociaż ma wszystkie cechy „nowego” jedzenia, opisane przez Lucy Long, które wywołują zainteresowanie konsumentów, nie stała się skutecznym narzędziem promującym regio.</p> 2020-12-30T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2020 Izabela Chudzyńska