Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>Czasopismo stwarza możliwość prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej polityki rozwoju, zarówno w kontekście uwarunkowań teoretycznych procesów rozwojowych, jak również podejmowanej interwencji publicznej. Stanowi ono ważne źródło informacji na temat aktualnych problemów teoretycznych rozwoju regionalnego i polityki regionalnej oraz zapewnia możliwość zapoznania się z doświadczeniami praktycznymi, jakie wynikają z budowania nowego modelu polskiej polityki regionalnej. Dystrybucja obejmuje biblioteki ośrodków akademickich w Polsce, które prowadzą badania i dydaktykę o zbliżonym zakresie merytorycznym. Obowiązkowy egzemplarz trafia również do Urzędów Marszałkowskich wszystkich województw. Redakcja przestrzega zasady wydania 4 numerów rocznie, w nakładzie 150 egzemplarzy drukowanych, z możliwością publikacji dodatkowych numerów specjalnych.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/rrpr/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/rrpr/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/rrpr/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL; CEEOL; ERIH Plus; Google Scholar; WorldCat</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong> <p><img src="/public/piotr/ikonki/mnisw_9.png" alt=""><br><br><img src="/public/piotr/ikonki/ic_56_86.png" alt=""></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong>10.14746/rrpr</div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN: </strong>2353-1428</div> pl-PL biulreg@amu.edu.pl (Monika Herodowicz) pressto@amu.edu.pl (Pressto) wto, 01 wrz 2020 09:07:46 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Wprowadzenie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24000 <p>Przedstawiamy Państwu numer 48 czasopisma „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna” przygotowywanego przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to czwarty zeszyt serii poświęconej wyzwaniom rozwojowym naszego regionu. Dostrzegając niedostatek aktualnych opracowań dotyczących problemów społecznych i ekonomicznych Wielkopolski, Redakcja, przy aprobacie Rady Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, postanowiła, że począwszy od 2016 r., każdy czwarty w danym roku zeszyt czasopisma będzie miał charakter tomu zbierającego wyniki badań regionalnych odnoszących się do naszego województwa. Zakładamy, że podjęta inicjatywa przyczyni się do tworzenia cennego poznawczo zbioru wyników analiz, których zakres przestrzenny będzie dotyczył województwa wielkopolskiego. W numerze tym zebraliśmy kolejne 8 artykułów o takiej właśnie tematyce.</p> Paweł Churski Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24000 pią, 20 gru 2019 00:00:00 +0000 Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. w województwie wielkopolskim: zróżnicowanie przestrzenne na poziomie subregionalnym https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24132 <p>Celem opracowania jest charakterystyka orientacji politycznych elektoratu województwa wielkopolskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. w przekroju terytorialnym 35 powiatów. Na podstawie wskaźnika proporcji poparcia dla dwóch czołowych komitetów wyborczych wyznaczono obszary przewagi Komitetu Europejskiego oraz Prawa i Sprawiedliwości. Zwrócono też uwagę na rolę kandydatów „nierodzimych” w różnych częściach województwa, uważanego za przykład zbiorowości o silnych postawach regionalistycznych.</p> Roman Matykowski, Kamila Zmudzińska Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24132 pią, 20 gru 2019 00:00:00 +0000 Systemy monitorowania rewitalizacji w gminach województwa wielkopolskiego https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24137 <p>Celem artykułu jest identyfikacja systemów monitorowania działań rewitalizacyjnych stosowanych w programach rewitalizacji w województwie wielkopolskim, pozwalających na skuteczną ewaluację podejmowanej interwencji. Badania wykazały najczęstsze wykorzystywanie podejścia zarządczego do oceny efektów rewitalizacji, które przewiduje analizę wyznaczonych w programie rewitalizacji mierników rozwoju. W związku z tym w pracy dokonano przeglądu wskaźników wykorzystywanych do oceny skutków rewitalizacji na poziomie lokalnym w różnych wymiarach: społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym. Ponadto w oparciu o analizę studiów przypadku stwierdzono też stosowanie podejścia ekonomicznego, zakładającego badania relacji między nakładami a efektami, a w rzadszych przypadkach także podejścia jakościowego, polegającego na określeniu stopnia zadowolenia z przebiegu działań rewitalizacyjnych wśród lokalnych interesariuszy. Badania przeprowadzone w województwie wielkopolskim dowodzą, że zachodzące w ostatnich latach zmiany legislacyjne doprowadziły do unifikacji systemu monitorowania efektów rewitalizacji. Wciąż brakuje jednak weryfikacji przyjętego modelu.</p> Przemysław Ciesiółka Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24137 pią, 20 gru 2019 00:00:00 +0000 Starość demograficzna miast województwa wielkopolskiego w latach 1995–2018 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24138 <p>Celem artykułu jest określenie skali zaawansowania procesu starzenia się ludności miast województwa wielkopolskiego. Wykorzystano do tego podział zaproponowany przez Prochownikową, w którym wyodrębniono siedem stopni starości. Zakres przestrzenny obejmował 108 miast województwa wielkopolskiego. W celu zaobserwowania zmian w czasie badania dotyczyły lat 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 oraz 2018. Dynamiczne ujęcie pozwoliło zobrazować skalę i ewaluację problemu starości demograficznej Wielkopolskich miast. Na podstawie wyodrębnionych typów stwierdzono, że do 2010 r. w miastach obserwowano początkowy stan starości. Do 2018 r. odsetek osób starszych przekroczył we wszystkich ośrodkach miejskich 15% (zaawansowany stan starości), a w przypadku Kalisza i Konina 25%, czyli skalę anormalnie wysokiego poziomu starości mieszkańców.</p> Karolina Józefowicz Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24138 pią, 20 gru 2019 00:00:00 +0000 Waloryzacja przydatności turystycznej regionu na przykładzie odcinka Wielkiej Pętli Wielkopolski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24170 <p>Szczególne znaczenie dla potencjału turystycznego regionu mają doliny rzeczne oraz obszary leśne, które są terenami przydatnymi do rozwoju turystyki i rekreacji. W artykule dokonano waloryzacji przydatności turystycznej obszarów położonych wzdłuż Wielkiej Pętli Wielkopolski. Badanie przeprowadzono zgodnie z zasadami bonitacji punktowej i objęto nim gminy zlokalizowane bezpośrednio i pośrednio wzdłuż doliny rzeki Warty, na odcinku od Konina do Rogalinka. Na podstawie wybranych kryteriów, zmiennych i przy użyciu odpowiednich metod statystycznych dokonano oceny poszczególnych jednostek badawczych i utworzono ranking ich przydatności turystycznej. Rozpoznanie zróżnicowania poziomu przydatności turystycznej gmin umożliwi prawidłowe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, w tym przypadku Wielkiej Pętli Wielkopolski, i aktywizację rozwoju turystyki w regionie.</p> Natalia Genstwa, Jakub Hadyński, Joanna Maciejewska Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24170 pią, 20 gru 2019 00:00:00 +0000 Uwarunkowania transportowe dla reaktywacji wybranych linii kolejowych w województwie wielkopolskim https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24249 <p>Sukcesy reaktywacji czy modernizacji linii kolejowych w Polsce powodują wzrost zainteresowania opinii publicznej oraz świata polityki tym tematem. W 2019 r. podjęte zostały dwie kluczowe decyzje dla rozwoju systemu kolejowego w Wielkopolsce. Rząd przyjął założenia programu „Kolej Plus”, w ramach którego może dojść do podłączenia do sieci kolejowej Śremu, Gostynia i Turku, a władze województwa przystąpiły do aktualizacji planu transportowego zakładającego przywrócenie ruchu do Międzychodu przez Pniewy i przez Sieraków, a także przywrócenie ruchu do Czarnkowa. W artykule przedstawiono wybrane uwarunkowania transportowe tych inwestycji. Aby inwestycje odniosły sukces, konieczne jest znaczące podniesienie maksymalnych prędkości w stosunku do historycznych parametrów oraz dopasowanie sieci stacji i przystanków do struktury osadniczej. Istniejąca oferta autobusowa służy zaspokojeniu popytu na transport uczniów. Kolej może więc pozyskać osoby korzystające na co dzień z samochodów.</p> Michał Beim, Agnieszka Dąbrowska, Paulina Dębiak Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24249 pią, 20 gru 2019 00:00:00 +0000 Aktualne i spodziewane procesy demograficzne w gminie Pleszew i ich znaczenie dla polityki przestrzennej https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24171 <p>Opracowanie jest skrótem ekspertyzy, wykonanej dla władz samorządowych Pleszewa. Jej celem była m.in. wariantowa prognoza ludnościowa do 2050 r. w oparciu o alternatywne sposoby szacowania liczby ludności, sporządzona dla potrzeb planowania przestrzennego i rozwoju miasta i gminy. W projekcjach zastosowano metodę kohortowo-składnikową i opracowano dwie projekcje na podstawie dwóch scenariuszy rozwoju gminy. Następnie wyniki skonfrontowano z bilansem terenów pod różne funkcje w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wykazując pewną nadwyżkę terenów inwestycyjnych. Oprócz tego wyniki mogą być traktowane jako przyczynek do rozpoznania procesów demograficznych i ich uwarunkowań w jednym z miast<br>pogranicznego zbioru małych i średnich ośrodków.</p> Przemysław Śleszyński Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24171 pią, 20 gru 2019 00:00:00 +0000 Istota koncepcji smart city. Aktywność miasta Poznania na drodze do smart city https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24227 <p>Dyskusja w zakresie podejścia do definiowania inteligentnego miasta jest<br>w literaturze ciągle aktualna (Moustaka i in. 2018, de Falco i in. 2019). Autorzy bardzo<br>różnorodnie określają ramy koncepcji. Jednym z czynników, który ma wpływ na tę różnorodność podejść, jest kwestia ciągle przyspieszającego rozwoju nowych technologii, przez<br>co koncepcja ma charakter ewolucyjny (Mora, Deakin 2019). Innym ważnym czynnikiem<br>oddziałującym na różne podejścia do definiowania problemu jest cała gama możliwości<br>zindywidualizowania definicji w odniesieniu do wybranego przypadku miasta, co jest konieczne, bo miasta różnią się od siebie nie tylko problemami, ale możliwościami technologicznymi ich rozwiązywania. Samorządy starają się stworzyć własne rozwiązania, które<br>często powstają jako połączenie tzw. dobrych praktyk, uważanych za wzorcowe w Europie,<br>np. przypadki Wiednia czy Barcelony (Mora i in. 2019) oraz własnych wizji rozwojowych.<br>Nie wszystkie miasta w jednakowym stopniu są przygotowane do przyjęcia rozwiązań charakterystycznych dla smart city. Ten problem został zbadany przez autorkę, a wyniki ankiet<br>przedstawione w empirycznej części artykułu na przykładzie miasta Poznania. Różnorodne czynniki wpływają na dużą dynamikę w formułowaniu koncepcji, co powoduje, że jest to niezmiernie intersujące pole badawcze. Celem artykułu jest próba syntezy różnych podejść do definiowania inteligentnego miasta oraz wskazanie na ich wspólne cechy. Z kolei celem założonym w części empirycznej jest pokazanie stanu gotowości miasta Poznania do przyjęcia rozwiązań typu smart city. Podstawową tezą artykułu jest stwierdzenie, że koncepcja smart city jest silnie związana z postępem technologicznym i w miarę rozwoju technologii pojawiają się nowe obszary aktywności miasta, które mogą być przez nią wdrażane. Pojęcie miasta inteligentnego może być różnorodnie definiowane, ponieważ każdy ekosystem ma swoją specyfikę i możliwości wsparcia rozwoju w zakresie transportu ludzi i towarów, przeciwdziałania smogowi, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i innych rozwiązań z obszaru np. turystyki.</p> Ewa Łaźniewska Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24227 pią, 20 gru 2019 00:00:00 +0000 Koncepcja slow city i jej wdrażanie w małych miastach obszaru metropolitalnego. Przykład Murowanej Gośliny i Schneverdingen https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24229 <p>Głównym celem pracy jest opis i ocena wdrażania koncepcji slow city w małych miastach, położonych w strefach oddziaływania dużych miast. Podmiotem badań są dwa miasta: Murowana Goślina w aglomeracji poznańskiej (Polska) i Schneverdingen w obszarze metropolitalnym Hamburga (Niemcy). Analizie poddano zasoby lokalne obu miast, takie jak: walory środowiska przyrodniczego, dziedzictwo kulturowe, funkcje gospodarcze, infrastruktura społeczna i turystyczna oraz polityki miejskie związane z uzyskaniem certyfikatu członkostwa w organizacji międzynarodowej, jaką jest sieć Cittaslow. Stwierdzono szereg podobieństw wymienionych zasobów przy jednoczesnym ich różnym wykorzystaniu jako czynników rozwoju lokalnego. Na podstawie wyników badań społecznych (wywiady z przedstawicielami władz lokalnych i ankieta wśród mieszkańców) wykazano, że w procesie wdrażania idei slow city kluczową rolę odgrywają elementy kapitału społecznego, w tym wiedza i determinacja władz lokalnych oraz świadomość i zaangażowanie mieszkańców.</p> Urszula Kaczmarek Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24229 pią, 20 gru 2019 00:00:00 +0000 Zarządzanie rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w świetle koncepcji miękkich przestrzeni planowania https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24250 <p>Koncepcja „miękkich przestrzeni” (soft spaces) jest jedną z najnowszych perspektyw innowacyjnego spojrzenia na współczesne funkcje i skale terytorialne planowania. W prezentowanej książce autor przeanalizował możliwość jej wykorzystania w zarządzaniu rozwojem przestrzennym obszarów metropolitalnych w świetle zarówno założeń teoretycznych, jak i praktycznych doświadczeń europejskich i polskich. Przedstawiona została geneza i typologia miękkich przestrzeni planowania oraz krytyczna dyskusja naukowa wokół tej koncepcji. Zbadane zostały również jej powiązania ze skalą obszaru metropolitalnego oraz dotychczasowymi koncepcjami zarządzania metropolitalnego. Opracowany<br>na podstawie części teoretycznej model usystematyzowania procesu analitycznego posłużył do przeprowadzenia badań empirycznych w ramach obszaru metropolitalnego Poznania (Metropolii Poznań) jako przykładu miękkiej przestrzeni planowania w Polsce. Analiza przypadku poznańskiego została osadzona w szeroko nakreślonych krajowych uwarunkowaniach instytucjonalnych planowania i zarządzania metropolitalnego. Jej wyniki doprowadziły do stworzenia modelu teoretycznego kreacji miękkich przestrzeni planowania oraz stały się podstawą oceny możliwości wykorzystania tej koncepcji w praktyce planistycznej w Polsce.</p> Łukasz Mikuła Copyright (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/24250 pią, 20 gru 2019 00:00:00 +0000