Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>Czasopismo stwarza możliwość prezentacji wyników najnowszych badań, wymiany poglądów oraz prezentacji doświadczeń z zakresu szeroko rozumianej polityki rozwoju, zarówno w kontekście uwarunkowań teoretycznych procesów rozwojowych, jak również podejmowanej interwencji publicznej. Stanowi ono ważne źródło informacji na temat aktualnych problemów teoretycznych rozwoju regionalnego i polityki regionalnej oraz zapewnia możliwość zapoznania się z doświadczeniami praktycznymi, jakie wynikają z budowania nowego modelu polskiej polityki regionalnej. Dystrybucja obejmuje biblioteki ośrodków akademickich w Polsce, które prowadzą badania i dydaktykę o zbliżonym zakresie merytorycznym. Obowiązkowy egzemplarz trafia również do Urzędów Marszałkowskich wszystkich województw. Redakcja przestrzega zasady wydania 4 numerów rocznie, w nakładzie 150 egzemplarzy drukowanych, z możliwością publikacji dodatkowych numerów specjalnych.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/rrpr/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/rrpr/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/rrpr/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL; Arianta; CEEOL; CEJSH; CEON Biblioteka Nauki, ERIH Plus; Google Scholar; WorldCat; <a href="https://mostwiedzy.pl/pl/magazine/rozwoj-regionalny-i-polityka-regionalna,1-47232">MOST Wiedzy</a></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong> <p><strong>Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)</strong>: 20 punktów</p> <p><strong>ICV 2018:</strong> <span class="pull-right ng-scope"><strong class="ng-binding">59.00</strong> </span></p> <p><strong>DOI: </strong>10.14746/rrpr</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN: </strong>2353-1428</div> <div class="oczasopismie"><strong>LICENCJA:<br></strong></div> <div class="oczasopismie"><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a><br>Publikacje w czasopismie "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" dostępne są na <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe</a>.</div> pl-PL <p><strong><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a><br>Ten utwór jest dostępny na <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe</a>.</strong></p> biulreg@amu.edu.pl (Rafał Lemański) pressto@amu.edu.pl (Pressto) pią, 14 maj 2021 00:00:00 +0000 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Wprowadzenie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27686 <p>Przedstawiamy Państwu kolejny numer czasopisma „Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna”, który został przygotowany w związku z jubileuszem 70. urodzin prof. UAM dr. hab. Romana Matykowskiego – geografa, który od lat 1970. związany jest z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i z poznańską geografią społeczno-ekonomiczną.</p> Anna Tobolska, Justyna Weltrowska, Emilia Bogacka Copyright (c) 2021 Anna Tobolska, Justyna Weltrowska, Emilia Bogacka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27686 pią, 14 maj 2021 00:00:00 +0000 Od Redakcji https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27687 <p>Zapraszamy Państwa do działu Nowości Wydawniczych, w którym prezentujemy najnowsze prace autorstwa pracowników naszego wydziału, których tematyka bezpośrednio wiąże się z problematyką rozwoju&nbsp;&nbsp; regionalnego i polityki regionalnej. W bieżącym numerze przedstawiamy Państwu rozdział autorstwa dr Emilii Bogackiej pt. „Safety of urban park users. The case of Poznań, Poland”, który został opublikowany w monografii „Crime and Fear in Public Places” (red. V. Ceccato, M.K. Nalla) przygotowanej przez Wydawnictwo Routledge.</p> Paweł Churski Copyright (c) 2021 Paweł Churski https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27687 pią, 14 maj 2021 00:00:00 +0000 Prof. UAM dr hab. Roman Matykowski – o Jubilacie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28294 <p>Prof. Roman Matykowski urodził się w niełatwych czasach powojennych, 12 marca 1950 r. w Poznaniu. Od ponad pół wieku związany jest z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1974 r. ukończył studia na kierunku geografia ze specjalnością geografia ekonomiczna na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. Pracę magisterską pt. „Struktura regionalno-administracyjna powiatu Krotoszyn na podstawie powiązań usługowych” napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Zbyszko Chojnickiego. W tym samym roku zdał egzamin na studia doktoranckie w Instytucie Geografii PAN w Warszawie, jednak ze względu na nieuregulowany stosunek do służby wojskowej nie został przyjęty. Rozpoczął więc pracę jako nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Złocieńcu, a w 1975 r. odbył roczną służbę wojskową w Szkole Oficerów Rezerwy przy Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Artylerii i Rakietowych w Toruniu oraz w jednostce Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Następnie w 1976 r. krótko pracował jako meteorolog w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Od roku 1977 związał swoją karierę zawodową z ówczesnym Zakładem Geografii Ekonomicznej Instytutu Geografii UAM, w którym przez pierwsze dwa lata zatrudniony był jako pracownik inżynieryjno-techniczny, a następnie na stanowisku starszego asystenta. W tym początkowym okresie pracy naukowej zainteresowania badawcze prof. Matykowskiego skoncentrowały się na koncepcjach dotyczących struktury przestrzennej miast w ujęciu behawioralnym, w tym postrzegania miasta przez mieszkańców i ich zachowań w przestrzeni miejskiej, szczególnie analizowanych w kontekście układów miejsc docelowych cyklicznych podróży wewnątrzmiejskich, osadzonych w koncepcji ekologii społecznej. W lipcu 1987 r. obronił doktorat pt. „Struktura przestrzenna Gniezna i przemieszczenia jego mieszkańców”, którego promotorem był również prof. dr hab. Zbyszko Chojnicki.</p> Anna Tobolska, Justyna Weltrowska, Emilia Bogacka Copyright (c) 2021 Anna Tobolska, Justyna Weltrowska, Emilia Bogacka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28294 pią, 14 maj 2021 00:00:00 +0000 Wyjaśnianie dynamiki małych miast w zachodniej Francji poprzez testowanie trzech możliwych czynników https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27685 <p>Wyjaśnianie dynamiki małych miast w zachodniej Francji poprzez testowanie trzech możliwych czynnikówWyjaśnianie dynamiki małych miast w zachodniej Francji poprzez testowanie trzech możliwych czynnikówWyjaśnianie dynamiki małych miast w zachodniej Francji poprzez testowanie trzech możliwych czynnikówW literaturze międzynarodowej małe miasta są często przedstawiane jako słabe ogniwo w systemie miejskim ze względu na niższą stopę wzrostu i groźbę kurczenia się w kontekście metropolizacji. Jednak ich dynamika zaludnienia jest bardzo zróżnicowana w zależności od miejsca, o czym decyduje szereg czynników, takich jak krajowe i regionalne trendy demograficzne czy lokalna baza ekonomiczna. W artykule zaproponowano regionalne studium przypadku dotyczące zachodniej Francji, badające zmiany demograficzne w latach 1990–2015. Badane są trzy możliwe czynniki oparte na podstawowych założeniach: 1. bliskość&nbsp; większych miast jako potencjalny czynnik rewitalizacji z powodu rozrastania się miast; 2. bliskość wybrzeża przypisywana rosnącej roli atrakcyjności mieszkaniowej; 3. odległość do dworca kolejowego jako potencjalny czynnik, wzmocniony przez niedawne polepszenie usług kolei pasażerskiej. Wyniki są niezgodne z intuicją, a założenia tylko częściowo potwierdzone, co skłania do ponownej oceny trafności analizy dynamiki miejskiej według klas wielkości.</p> <p>&nbsp;</p> Guy Baudelle, Louis-Thibault Buron Copyright (c) 2021 Guy Baudelle, Louis Thibault Buron https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27685 pią, 14 maj 2021 00:00:00 +0000 Postsekularyzm w badaniach geograficznych https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27688 <p>Celem artykułu jest prezentacja stanu badań geograficznych prowadzonych w nurcie postsekularyzmu. Geografia zaliczana jest do grupy tych dyscyplin naukowych, które jako jedne z pierwszych włączyły się w postsekularny dyskurs, nawiązując w warstwie teoretycznej do myśli Jürgena Habermasa. Geografowie w swoich badaniach podkreślają, że pomimo obserwowanego stopniowego powrotu religii do przestrzeni publicznej sekularyzacja i desekularyzacja mogą występować jednocześnie. Geografia wzbogaca myśl postsekularną o analizę interakcji sekularyzmu i sakralności w przestrzeni. Ważnym tematem badań jest wpływ symboliki lub kodu kulturowego na wyrażenie religijnej tożsamości osób i miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni miejskiej. W badaniach geograficznych zwraca się też uwagę m.in. na kapitał duchowy człowieka (VBA) oraz działalność organizacji opartych na wierze (FBOs), których wolontariusze – o różnych tożsamościach religijnych – pracują na rzecz wykluczonych grup społecznych.</p> Elżbieta Bilska-Wodecka Copyright (c) 2021 Elżbieta Bilska-Wodecka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27688 pią, 14 maj 2021 00:00:00 +0000 Ekstraktywizm jako główna strategia zawłaszczania ziem pod nowe inwestycje. Konflikty społeczne w turystycznym regionie Bahia de Tela w Hondurasie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27689 <p>Artykuł porusza kwestie zagrożenia wysiedleniem i przemocą stosowanymi wobec ludności miejscowej – Garifuna w Hondurasie, w kontekście procesów rozwojowych opartych na intensywnej eksploatacji zasobów naturalnych. Zakłada, że ludność Garifuna poddana jest procesom rugowania z zajmowanych ziem i spychania na margines życia gospodarczego w regionie turystycznym, gdzie władze, nie respektując prawa własności wspólnotowej, stosują przemoc i prześladowania celem przejęcia kontroli nad jej terytorium. Celem artykułu jest analiza przypadku regionu Bahia de Tela nad Morzem Karaibskim w kontekście często wdrażanej w krajach rozwijających się polityki ekstraktywizmu.</p> Mirosława Czerny, Andrzej Czerny Copyright (c) 2021 Mirosława Czerny, Andrzej Czerny https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/27689 pią, 14 maj 2021 00:00:00 +0000 Krajobraz kulturowy a zmieniające się narracje tożsamości miasta – przypadek Gliwic https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28248 <p>Celem artykułu jest pokazanie, jak zmieniła się od połowy XVIII w. w krajobrazie kulturowym miasta Gliwic rola odgrywana przez różne narracje tożsamości o zasięgu lokalnym, regionalnym (górnośląskiej i kresowiackiej), narodowym (głównie polskiej i niemieckiej) i ponadnarodowym (religijnej i socjalistycznej). Autorzy dokonują analizy, w jakim stopniu poszczególne rodzaje tożsamości znajdowały wyraz w nazwach ulic, symbolicznych obiektach oraz funkcjach i znaczeniu nadawanym budynkom. Pokazują, jakie elementy tożsamości wykazywały względną trwałość (ciągłość) w czasie pomimo zachodzących zmian politycznych, oraz oceniają, jaką rolę w kształtowaniu krajobrazu kulturowego miasta odgrywały różne grupy interesariuszy, w tym władze państwowe i lokalne, podmioty gospodarcze i organizacje społeczne.</p> Bolesław Domański, Monika Murzyn-Kupisz Copyright (c) 2021 Bolesław Domański, Monika Murzyn-Kupisz https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28248 pią, 14 maj 2021 00:00:00 +0000 Prawo do przedmieść. Dylematy inkorporacji terenów podmiejskich na przykładzie miasta Opola https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28250 <p>Artykuł podejmuje próbę spojrzenia na proces suburbanizacji oraz relacje miasta centralnego i strefy podmiejskiej z punktu widzenia polityki terytorialnej i procesu powiększania granic administracyjnych miast. Główny akcent położono na uwarunkowania prawne inkorporacji przedmieść i prawo samorządów lokalnych do ochrony własnych granic. Na podstawie analizy prawa europejskiego i krajowego stwierdzono luki prawne w postępowaniu administracyjnym, które mogą powodować upowszechnienie się aneksji przedmieść i podważanie prawa społeczności lokalnych do ochrony granic terytorialnych. Jako studium przypadku zaprezentowano proces powiększenia granic Opola, zwieńczony przychylną dla władz miasta decyzją Rady Ministrów, wbrew woli społeczności lokalnych gmin podmiejskich. Decyzja ta wywołała konflikt społeczny, u którego źródeł leżą zarówno deficyty prawne, różne interesy ekonomiczne, jak i niedostateczny dialog pomiędzy zainteresowanymi samorządami. Artykuł kończą wnioski i rekomendacje dotyczące bardziej systemowego rozwiązywania problemów zmian terytorialnych i zwiększenia transparentności podejmowanych w tej sprawie decyzji.</p> Tomasz Kaczmarek Copyright (c) 2021 Tomasz Kaczmarek https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28250 pią, 14 maj 2021 00:00:00 +0000 Metodologia prac awansowych a tożsamość polskiej geografii społeczno-ekonomicznej – wybrane kwestie problemowe https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28253 <p>Celem artykułu jest próba oceny poziomu metodologicznego polskich prac awansowych młodego pokolenia geografów społeczno-ekonomicznych w kontekście utrzymania tożsamości dyscypliny, w sytuacji starzenia się oraz odchodzenia seniorów – liderów dotychczasowych przemian geografii. Na pokoleniu doktoryzujących się i habilitujących się osób ciąży wymóg nie tylko utrzymania dotychczasowego poziomu teoretyczno-metodologicznego dyscypliny, ale również jej rozwoju.<br>Poczucie własnej tożsamości środowiska geografów jest nie tylko istotnym elementem identyfikacyjnym dyscypliny, ale stanowi jedną z ważnych składowych poziomu rozwoju metodologicznego. Metodologia determinuje nie tylko poprawność formalną prowadzonych badań naukowych, ale poprzez stały rozwój kadrowy pozwala rozwijać warsztat metodyczny i konceptualizację dotychczasowego stanu wiedzy. Dlatego tak ważna jest odpowiednia jakość metodologiczna prac awansowych. Przegląd reprezentacyjnego zbioru prac habilitacyjnych z geografii społeczno-ekonomicznej ostatniego dziesięciolecia pozwala zauważyć szereg mankamentów, niedoskonałości powstałych zarówno z winy autorów, jak i zmieniających się zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania nauki. Wyraźny spadek zainteresowania metodologią wśród geografów wynika nie tylko z odchodzenia najstarszej grupy badaczy mających szersze spojrzenie na kwestię integralności wiedzy geograficznej, zdających sobie także sprawę z konsekwencji nadmiernej specjalizacji. Widoczny jest niedostatek odwoływania się do pojęć kluczowych warunkujących powiązania między geografią fizyczną a społeczno-ekonomiczną. Wielu badaczy wskazuje tutaj na częsty brak integrującego pojęcia regionu geograficznego i środowiska geograficznego. Niepokój budzi też coraz szersze mówienie o produkcji badań naukowych, podkreślanie liczby opublikowanych prac i uzyskanych z nich punktów, w mniejszym stopniu skupianie się na jakości badań.</p> Jerzy Runge Copyright (c) 2021 Jerzy Runge https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28253 pią, 14 maj 2021 00:00:00 +0000 Region w teorii Kazimierza Dziewońskiego – założenia i implikacje https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28254 <p>Kazimierz Dziewoński formalnie przedstawił teorię regionu ekonomicznego, faktycznie jednak jego rozważania dotyczyły regionu społeczno-ekonomicznego. W artykule zaprezentowano główne kategorie pojęciowe i założenia koncepcyjne tej teorii. Należy ją rozpatrywać na tle innych koncepcji regionu. Koncepcje te omawiano w ramach różnych wzorców wyjaśniania w polskiej geografii społeczno-ekonomicznej; niektóre z nich były paradygmatami. Te różne koncepcje regionu cechowały się nie tylko rozbieżnościami, ale i sprzecznościami, będącymi punktem wyjścia do wzajemnej krytyki. W tym kontekście warto zauważyć ogromny potencjał intelektualny koncepcji Kazimierza Dziewońskiego, wciąż – mimo upływu dziesięcioleci – niewykorzystany, a w literaturze anglojęzycznej nieznany.</p> Zbigniew Rykiel Copyright (c) 2021 Zbigniew Rykiel https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28254 pią, 14 maj 2021 00:00:00 +0000 Przestrzeń idealna – perspektywa władzy. Na przykładzie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców w Polsce https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28255 <p>Nadzorowana przez Straż Graniczną przestrzeń ośrodków detencyjnych dla cudzoziemców jest niedostępna dla obserwatorów z zewnątrz. Z tych samych względów nie mamy wglądu w praktyki związane z administrowaniem tą przestrzenią, regulowaniem zachowań personelu i pensjonariuszy. W latach 2018–2019 przeprowadzono w ośrodkach pierwsze w Polsce eksploracyjne badania naukowe, które były ukierunkowane na rozpoznanie zasad i standardów organizacji przedmiotowej przestrzeni i funkcjonowania w niej wszystkich kategorii aktorów społecznych. W artykule zaprezentowano wycinek tych badań, jaki stanowią wyobrażenia funkcjonariuszy reprezentujących władzę na temat tego, jak powinien wyglądać i funkcjonować idealny ośrodek detencyjny dla cudzoziemców. Dane wynikowe pozyskano w trakcie serii wywiadów fokusowych, które przeprowadzono we wszystkich ośrodkach strzeżonych w Polsce.</p> Jacek Schmidt Copyright (c) 2021 Jacek Schmidt https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28255 pią, 14 maj 2021 00:00:00 +0000 Herczawa-Hrčava: najbardziej czeska czy najbardziej pragmatyczna wieś na Zaolziu? https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28256 <p>Artykuł jest poświęcony Herczawie (po czesku Hrčava), jedynej gminie, która podczas czesko-polskiego konfliktu o Śląsk Cieszyński w latach 1919–1920 została przez międzynarodowy arbitraż Rady Ambasadorów przyznana Polsce, ale skutecznie zabiegała o zmianę decyzji i o przyłączenie do Czechosłowacji. Jej mieszkańcy nie byli przy tym etnicznymi Czechami ani nie ulegali czeskim wpływom kulturowym w szkole czy w kościele. Na podstawie tekstu petycji, którą miejscowa ludność umotywowała swoje życzenie, można się przekonać, że zasadnicze znaczenie miały dla niej powody gospodarcze, przede wszystkim komunikacyjne. Ponieważ Herczawa jest jedną z najodleglejszych wiosek w sercu Beskidów, połączenie komunikacyjne ze światem miało dla niej zasadnicze znaczenie. Jej mieszkańcom chodziło o zachowanie łączności z miastem powiatowym Jabłonkowem przyznanym ostatecznie Czechosłowacji oraz o możliwość korzystania z połączenia kolejowego na terenie Słowacji, które mieściło się najbliżej. Kiedy do przesunięcia granicy faktycznie doszło i Herczawa została przyłączona do Czechosłowacji, prawie wszyscy jej mieszkańcy deklarowali odtąd narodowość czeską, choć nadal posługują się dialektem polsko-śląskim.</p> Tadeusz Siwek Copyright (c) 2021 Tadeusz Siwek https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28256 pią, 14 maj 2021 00:00:00 +0000 Autonomia terytorialna mniejszości narodowych. Ujęcie komparatystyczne na przykładzie Mjanmy, Panamy i Boliwii https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28258 <p>W artykule dokonano przeglądu polityki państw w stosunku do mniejszości narodowościowych i procesów nadawania im autonomii terytorialnej na przykładzie trzech krajów zróżnicowanych pod względem położenia geograficznego, odmiennych dziejów i zróżnicowanych struktur narodowych. Do analizy wybrano Mjanmę, Panamę i Boliwię. We wszystkich tych państwach zastosowano bolszewicką praktykę wydzielania obszarów autonomicznych zgodnie z rozmieszczeniem poszczególnych narodów, co – jak pokazuje praktyka – prowadzi zazwyczaj do dezintegracji państw. Dwa spośród analizowanych państw weszły już na drogę dezintegracji.</p> Marek Sobczyński Copyright (c) 2021 Marek Sobczyński https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28258 pią, 14 maj 2021 00:00:00 +0000 Safety of urban park users. The case of Poznań, Poland https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28259 <p>Celem rozdziału jest określenie postrzegania bezpieczeństwa przez użytkowników parku miejskiego i podkreślenie elementów, które przyczyniają się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa przy użyciu koncepcji zapobiegania przestępczości przez kształtowanie przestrzeni (z ang. Crime Prevention Through Environmental Design, w skrócie CPTED). Badanie, w którym wzięło udział 501 respondentów, zostało przeprowadzone od października 2017 r. do stycznia 2018 r. w największym parku Poznania – Cytadeli. Przeprowadzono analizę postrzegania bezpieczeństwa według pory dnia oraz w odniesieniu do fizycznego i społecznego otoczenia parku. Użytkownicy parku stwierdzają, że w ciągu dnia czują się bezpieczniej niż wieczorem, a na deklarowane bezpieczeństwo wpływa płeć i wiek. Odpowiednie oświetlenie i monitoring wideo to elementy, które przeważnie pozytywnie oddziałują na odczuwany poziom bezpieczeństwa. To samo dotyczy towarzystwa innych ludzi lub psa. Wandalizm, obecność bezdomnych i spożywanie alkoholu w parku wywierają negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa.</p> Emilia Bogacka Copyright (c) 2021 Emilia Bogacka https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/28259 pią, 14 maj 2021 00:00:00 +0000