(1)
Kubicki, S. Szełomo Ben Aharon. SA 2016, 77-87.