Kubicki, S. (2016). Szełomo ben Aharon. Studia Azjatystyczne, (2), 77–87. https://doi.org/10.14746/sa.2016.2.05