[1]
Szczerbiński, W. 2014. Mordecai m. kaplan’s proposal of judaism’s renewal. reconstrution or deconstruction?. Studia Europaea Gnesnensia. 10 (sty. 2014), 75–97. DOI:https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.4.