(1)
Najtkowski, B. Z NostalgiÄ… O Futbolu. 10.14746/seg 2022, 207-211.