Szczerbiński, W. (2014). Mordecai m. kaplan’s proposal of judaism’s renewal. reconstrution or deconstruction?. Studia Europaea Gnesnensia, (10), 75–97. https://doi.org/10.14746/seg.2014.10.4