Szczerbiński, W. (2014) „Mordecai m. kaplan’s proposal of judaism’s renewal. reconstrution or deconstruction?”, Studia Europaea Gnesnensia, (10), s. 75–97. doi: 10.14746/seg.2014.10.4.