Zakres i zasięg czasopisma

Rocznik Studia Germanica Posnaniensia utworzony został w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w roku 1971. Czasopismo ma zasięg międzynarodowy. Publikuje artykuły w języku niemieckim, polskim i angielskim z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego oraz wiedzy o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego. Jest dostępne we wszystkich większych bibliotekach we wszystkich krajach niemieckojęzycznych, USA i Kanadzie.

Proces recenzji

Etapy recenzji

  1. Pierwsza lektura artykułu nadesłanego do publikacji w „Studia Germanica Posnaniensia” jest lekturą redakcyjną – pozytywna ocena redakcji jest warunkiem skierowania artykułu do recenzji zewnętrznej.
  2. W tym celu redaktor tomu w porozumieniu z redaktorem naczelnym powołuje dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  3. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process); w pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
  4. Recenzja jest pisemna i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  5. W przypadku jednej negatywnej recenzji Rada Naukowa powołuje trzeciego recenzenta. Jego decyzja jest rozstrzygająca. 
  6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane, raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

Formularze recenzji:

SGP_formularz_recenzji_PL

SGP_Begutachtungsformular_DE 

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów w otwartych repozytoriach (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) pod warunkiem podania linku do strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.

Recenzenci

Recenzenci / GutachterInnen

Recenzenci XXXX (2019)

Dr. Thorsten Carstensen (Indiana University-Purdue University Indianapolis)

Prof. Dr. Renata Cornejo (J.E.Purkyně-Universität in Ústí nad Labem

Prof. Dr. Janusz Golec (Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Prof. Dr. Birthe Hoffmann (Universität Kopenhagen)

Prof. Dr. Katarzyna Jaśtal (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. Dr. Stefan H. Kaszyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. Dr. Jadwiga Kita-Huber (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. Dr. Justyna Krauze-Pierz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu)

Dr. Monika Mańczyk-Krygiel (Uniwersytet Wrocławski)

Dr. Anita McChesney (Texas Tech University)

Prof. Dr. Sławomir Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Prof. Dr. Lucjan Puchalski (Uniwersytet Wrocławski)

Dr. Jelena Spreicer (Universität Zagreb)

Dr. Sandra Vlasta (Universität Mainz)

Prof. Dr. Karl Wagner (Universität Zürich)

Recenzenci XXXIX (2018)

prof. dr. hab. Lesław Cirko (Uniwersytet Wrocławski)
dr Przemysław Czarnecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr. Daniel Czicza (Leibniz Universität Hannover)
prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
Barbara von der Lühe (Sichuan International Studies University)
prof. UAM, dr hab. Łukasz Musiał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
PD Dr. Peter Öhl (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)
prof. UO, dr hab. Daniela Pelka (Uniwersytet Opolski)
prof. UAM, dr hab. Sławomir Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Dr. Nicole Richter (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder))
prof. UAM, dr hab. Barbara Skowronek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM, dr hab. Aldona Sopata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM, dr hab. Andrzej Szubert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Agnieszka Vogelgesang-Doncer (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Józef Wiktorowicz (Uniwersytet Warszawski)

SGP XXXVIII (2017)

dr Jarosław Aptacy (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Roman Bieliutin (Smoleński Uniwersytet Państwowy)
prof. UR dr hab. Paweł Bąk (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Lesław Cirko (Uniwersytet Wrocławski)
Dr. Tamás Kispál (Georg-August-Universität Göttingen)
prof. dr hab. Ryszard Lipczuk (Uniwersytet Szczeciński) 
dr Grzegorz Pawłowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
dr hab. Magdalena Pieklarz-Thien (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
prof. dr hab. Roman Sadziński (Uniwersytet Łódzki)
dr Monika Schönherr (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Władysław Zaborcki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Kazimiera Myczko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. UAM dr hab. Marcin Maciejewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

XXXVII (2016)

Dr. Rafał Biskup (Uniwersytet Wrocławski)
Dr. Wolfgang Brylla (Uniwersytet Zielonogórski)
Dr. Sebastian Chudak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Dr. Małgorzata Dubrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Dr habil. Anna Gajdis (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Dr. Freschi Marino (Universitá degli Studi Internazionali di Roma)
Dr. Aneta Jachimowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Dr. Anna Kochanowska-Nieborak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr. Monika Mańczyk-Krygiel (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Dr. Robert Małecki (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Dr. Albert Meier (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
Dr. Dorota Misiek (Uniwersytet Szczeciński)
Dr habil. Katarzyna Nowakowska (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Dr. Hubert Orłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Dr. Mirosław Ossowski (Uniwersytet Gdański)
Dr. Ewa Pytel-Bartnik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr habil. Robert Rduch (Uniwersytet Śląski)
Dr. Maike Schmidt (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel)
Dr. Anna Stolarczyk-Gembiak (Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu)
Prof. Dr. Monika Szczepaniak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Dr habil. Małgorzata Świderska (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Dr. Sigrid Thielking (Leibniz Universität Hannover)
Prof. Dr. Maria Wojtczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr. habil. Monika Wolting (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Dr. Paweł Zimniak (Uniwersytet Zielonogórski)
Dr. Krzysztof Żarski (Uniwersytet Wrocławski)
Dr. Rafał Żytyniec (Muzeum Historyczne w Ełku)

XXXVI (2015)

Prof. Dr. Kurt Bartsch (Karl-Franzes-Universität Graz)
Prof. Dr. Małgorzata Dubrowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Dr habil. Anna Gajdis (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Dr. Günther A. Höfler (Karl-Franzes-Universität Graz)
Dr. habil. Katarzyna Jaśtal (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. Dr. Anna Majkiewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Prof. Dr. Anna Rutka (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Prof. Dr. Dorota Sośnicka (Uniwersytet Szczeciński)

SGP XXXV (2014)

Prof. Dr. Jörn Albrecht (em.) (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg)
Prof. Dr. Edward Białek (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. em. Dr. phil. habil. Ulla Fix (Universität Leibzig)
Prof. Dr. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
Prof. Dr. Lech Kolago (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Dr. Krzysztof A. Kuczyński (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Dr. Julian Maliszewski (Politechnika Częstochowska)
Univ.-Prof. Dr. Brigitte Schultze (em.) (Johann-Gutenberg Universität Mainz)
Univ.-Prof. Bernhard Spies (em.) Bernhard Spies (Mainz)
Dr. Radegundis Stolze (Technische Universität Darmstadt)
Prof. Dr. Grażyna Szewczyk (Uniwersytet Śląski Katowice)
Prof. Dr. Sigrid Thielking (Leibniz Universität Hannover)

 

SGP XXIV (2013)

Prof. dr hab. Józef Darski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr hab. Joanna Drynda (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Roman Dziergwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim)
Prof. Dr. Hubertus Fischer (Universität Hannover)
Prof. UAM dr hab. Jerzy Kałążny (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Czesław Karolak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Stefan H. Kaszyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Maria Krysztofiak-Kaszyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Dr hab. Łukasz Musiał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. UAM dr hab. Kazimiera Myczko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Hubert Orłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Jan Papiór (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. UAM dr hab. Sławomir Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Edyta Połczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Dr. Brigitte Schultze (Universität Mainz)
Dr hab. Beate Sommerfeld (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. UAM dr hab. Janusz Taborek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Dr. Heinz Vater (Universität zu Köln)
Prof. Dr. Karl Wagner (Universität Zürich)
Prof. UAM dr hab. Maciej Walkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. UAM dr hab. Maria Wojtczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

 

 

 

 

Zasady etyki

Redakcja pisma uznaje „ghostwriting” oraz „guest authorship” za przejaw nierzetelności naukowej. Pierwsze zachodzi w sytuacji, gdy dana osoba lub instytucja wniosła znaczny wkład w powstanie artykułu, ale fakt ten nie został ujawniony wśród nazwisk autorów. W sytuacji, gdy dana osoba / instytucja odegrała inną niż merytoryczna istotną rolę w powstaniu artykułu, rzetelność nakazuje wymienienie jej w podziękowaniach zawartych w artykule. Drugie negatywne zjawisko – autorstwo grzecznościowe – polega na dodaniu do listy autorów podmiotu, który nie przyczynił się w sposób istotny lub wcale do powstania publikacji. Redakcja zachowuje też przejrzystość oraz informuje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Aby zapobiec takim praktykom, redakcja Studia Germanica Posnaniensia prosi autorów o:

  1. Ujawnienie w artykule wkładu poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem ich imion, nazwisk, afiliacji, adresów elektronicznych oraz ze wskazaniem autorstwa poszczególnych koncepcji i jednostek redakcyjnych – paragrafów, podrozdziałów, przypisów – względnie procentowego udziału w tekście). Główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt lub w przypadku zgłoszenia zbiorowego autor wymieniony na pierwszym miejscu.
  2. Nadesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia o zapoznaniu się z wymienionymi tu regulacjami. Przy publikacjach zbiorowych wymagane jest złożenie takiego oświadczenia przez każdego z autorów. Niedotrzymanie warunku powoduje odrzucenie artykułu na etapie preselekcji (przed recenzją).
  3. Ujawnienie informacji o źródłach finansowania i wkładzie instytucji naukowo-badawczych (financial disclosure), w przypadku, gdy publikacja artykułu nie jest finansowana przez Instytut Filologii Germańskiej UAM (np. przez podanie w przypisie na początku artykułu numeru i tytułu grantu, jak i nazwy instytucji go przyznającej).

Jednocześnie redakcja Studia Germanica Posnaniensia informuje, że przypadki wskazanych tu negatywnych praktyk będą demaskowane, podawane do wiadomości publicznej oraz zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, stowarzyszeniom edytorów naukowych itp.).