Szczepaniak, M. (2015). Don Juan und kalte Liebe. Studia Germanica Posnaniensia, (36), 73-86. https://doi.org/10.14746/sgp.2015.36.06