Szczepaniak, Monika. 2015. „Don Juan Und Kalte Liebe”. Studia Germanica Posnaniensia, nr 36 (lipiec):73-86. https://doi.org/10.14746/sgp.2015.36.06.